Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie

Uchwała z dnia 30 grudnia 2020 r.

Projekt

 

z dnia  29 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie  określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 1oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.1439) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się górną stawkę opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy w wysokości:

1) 270 zł za 1 m3 , gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

2) 540 zł za 1 m3 , gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 2. Określa się górną stawkę opłaty ponoszoną przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w wysokości 35 zł za 1 m3 .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Traci moc uchwała nr XLVII/430/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 21 września 2010 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

 

uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. Z 2020 r. poz. 1439) (dalej „ustawa”), rada gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których mowa w ust. 1. W myśl zaś art. 6 ust. 1 ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b (obowiązek pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi), są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:

1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub

2) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2

- przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

 

Określony zatem przepisem art. 6 ust. 2 ustawy obowiązek rady gminy określenia górnych stawek opłat dotyczy górnych stawek za usługi świadczone na rzecz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Zgodnie zaś z art. 6 ust. 4 ustawy rada gminy określając stawki opłat, o których mowa w ust. 2, stosuje wyższe stawki, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Ustalając górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych wzięto pod uwagę informacje od podmiotów, które świadczą usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz od podmiotów, które posiadają zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Ustalając wysokość opłat wzięto pod uwagę wysokość kosztów odbioru i transportu odpadów.

Wobec powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie proponuje następujące stawki:

1) górną stawkę opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy w wysokości 270 zł za 1 m3 , gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

 2) górną stawkę opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy w wysokości ________ zł za 1 m3 , gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

3) górną stawkę opłaty ponoszoną przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w wysokości 35 zł za 1 m3 .

 

Jednocześnie wskazać należy, że w myśl przepisu art. 6 ust. 7  ustawy górne stawki opłat będą miały też zastosowanie w przypadku gdy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie posiadają umów i dowodów uiszczania opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych czy odbiór odpadów komunalnych. W tej sytuacji Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie wydaje decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Bliższe przyjrzenie się przepisowi art. 6 ust. 7 pkt 2 ustawy prowadzi do wniosku, że organ w decyzji ustala opłaty zawsze w wysokości górnej stawki, o jakiej mowa w art. 6 ust. 2 ustawy. Ponieważ art. 6 ust. 7 pkt 2 ustawy odsyła wprost do ust. 2, w którym jest wyłącznie mowa o określaniu górnych stawek, należy przyjąć taką interpretację. Jest to forma sankcji płacowych wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników.

Obecnie obowiązująca uchwała nr XLVII/430/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 21 września 2010 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie określała górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w wysokości 240,00 zł. za 1 m³ odebranych odpadów oraz górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 30,00 zł. za 1 m³ nieczystości ciekłych.  W przypadku podjęcia niniejszej uchwały uchwała nr XLVII/430/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 21 września 2010 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie straci moc.

Mając na uwadze powyższe zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 29_12_2020_11_53_46_Uchwała.Projekt. górne stawki.pdf (PDF, 411.45Kb) 2020-12-29 11:53:46 6 razy
2 zwolnienie w części z oplaty zza gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (, 433.58Kb) 2020-12-29 11:38:35 0 razy
3 Uchwała.Projekt. górne stawki.pdf (, 307.95Kb) 2020-12-21 12:25:41 15 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 21-12-2020 12:25:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 21-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 29-12-2020 11:53:46