Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

obwieszczenie nr OSiR.6220.50.2020/12 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej, przebudowa budynku socjalno - biurowego i budowa budynku socjalnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą faza 6-7, realizowanego na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie

OSiR.6220.50.2020/12                                                  Kąty Wrocławskie, dnia 11 listopada  2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 36 § 2 i art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie zamiennej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno – magazynowej, przebudowa budynku socjalno – biurowego i budowa budynku socjalnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą – faza 6-7, realizowanego na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie przez inwestora Nestle Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o.o., ul. Ryszarda Chomicza 11a, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska, z uwagi na zwłokę w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od tut. Organu, tj. oczekiwanie na opinie Starosty Powiatu Wrocławskiego, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji, sprawa nie może być załatwiona w terminie wynikającym z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy, tj. nie później niż do dnia
08 stycznia 2021 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Miasta
i Gminy Kąty Wrocławskie.

W oparciu o art. 10 § 1 k.p.a. wszystkie strony tego postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak również składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Kątach Wrocławskich.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych
w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W myśl art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z art. 41 § 2 k.p.a. w razie zaniedbania obowiązku określonego w art. 41 § 1 k.p.a. doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

  1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich
  2. Umieszczenie na stronie internetowej http://bip.katywroclawskie.pl
  3. W sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Nowa Wieś Wrocławska

 

 

wywieszono dnia …………………..

 

zdjęto dnia ….………………………

 

podpis ………………………………..

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 OSIR.6220.50.2020_12.pdf (PDF, 466.19Kb) 2020-12-17 08:48:57 9 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Matysek 17-12-2020 08:48:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Matysek 17-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Matysek 17-12-2020 08:48:57