Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXVIII/432/20 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kąty Wrocławskie

Uchwała Nr XXVIII/432/20 z dnia 26 listopada 2020 r.

Uchwała Nr XXVIII/432/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kąty Wrocławskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Uchwała ma zastosowanie do lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kąty Wrocławskie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.

2. Gmina realizując ustawowe zadania własne, zapewnia osobom do tego uprawnionym lokale w ramach najmu socjalnego, lokale zamienne, lokale przeznaczone na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach, w tym z najmem na czas nieoznaczony i lokale do remontu oraz pomieszczenia tymczasowe.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego;

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;

3) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie;

4) Komisji Weryfikacyjnej – należy przez to rozumieć Komisję powołaną przez Burmistrza, w kompetencji której leży opiniowanie list i weryfikacja wniosków;

5) członkach wspólnoty samorządowej - należy przez to rozumieć osoby fizyczne:

a) które faktycznie zamieszkują na terenie Gminy Kąty Wrocławskie (centralizujące swoje potrzeby życiowe i prowadzące na tym terenie gospodarstwo domowe),  z zamiarem stałego pobytu, który może być wykazywany w szczególności zaświadczeniami, poświadczeniami lub innymi odpowiednimi dokumentami, w tym zameldowaniem na pobyt stały w granicach administracyjnych Gminy Kąty Wrocławskie lub zatrudnieniem w granicach administracyjnych Kątów Wrocławskich,

b) które przebywają czasowo poza obszarem Gminy Kąty Wrocławskie w formach wsparcia mieszkaniowego bądź pieczy zastępczej, realizowanych w trybie decyzji administracyjnej, orzeczenia sądu lub skierowania Burmistrza;

6) dochodzie - należy przez to rozumieć dochód, którego definicja została określona w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133). Dochód miesięczny gospodarstwa domowego stanowią dochody wnioskodawcy i członków jego rodziny zgłoszonych we wniosku do wspólnego zamieszkiwania, wykazane ze wszystkich źródeł ich uzyskiwania, odpowiednio udokumentowane przez wnioskodawcę;

7) najniższej emeryturze - należy przez to rozumieć kwotę najniższej emerytury ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

8) przegęszczeniu - należy przez to rozumieć sytuację, w której powierzchnia mieszkalna przypadająca na członka gospodarstwa domowego lokatora jest mniejsza niż 6 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego mniejsza niż 12 m2;

9) mieszkaniowym zasobie - należy przez to rozumieć mieszkaniowy zasób Gminy Kąty Wrocławskie;

10) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kąty Wrocławskie;

11) tymczasowym pomieszczeniu - należy przez to rozumieć tymczasowe pomieszczenie, o którym mowa w ustawie;

12) gospodarstwie domowym - należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;

13) lokalu wspólnym - należy przez to rozumieć lokal mieszkalny, do którego tytuł prawny posiada dwóch lub więcej najemców na podstawie odrębnych umów najmu uprawnionych do zajmowania poszczególnych pokoi, ze wspólną używalnością innych pomieszczeń takich jak: kuchnia, przedpokój, łazienka, w.c., korytarz;

14) lokalu do remontu - należy przez to rozumieć lokal przeznaczony do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy;

15) powierzchni mieszkalnej lokalu - należy przez to rozumieć łączną powierzchnię pokoi w danym lokalu;

16) umowie lokalu socjalnego – należy rozumieć umowę na lokal socjalny, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5, art. 22 oraz art. 14 ust. 1 ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 21.04.2019 r., i która została zawarta przed dniem 21.04.2019 r.;

17) osobie bezdomnej – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 201 8 r. poz. 1508 ze zm.);

18) osobie niepełnosprawnej – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 511 ze zm.);

19) osobie dotkniętej przemocą – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1390);

20) rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2020r, poz. 1348 ze zm.);

21) opłatach - należy przez to rozumieć czynsz oraz opłaty niezależne od właściciela, o których mowa w ustawie;

22) liście mieszkaniowej – należy przez to rozumieć listę osób uprawnionych do przydziału lokalu i zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony;

23) liście socjalnej – należy przez to rozumieć listę osób uprawnionych do przydziału lokalu i zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu;

24) liście zamian – należy przez to rozumieć listę najemców, którzy wystąpili z wnioskiem o zamianę lokalu;

25) liście zamian z uwagi na niepełnosprawność – należy przez to rozumieć listę najemców, którzy wystąpili z wnioskiem o zamianę lokalu z uwagi na niepełnosprawność;

26) rejestrze wyroków eksmisyjnych z prawem do zawarcia najmu socjalnego lokalu – należy przez to rozumieć prawomocne wyroki sądowe zarejestrowane w Wydziale – orzeczone wyroki eksmisyjne, o których mowa w § 14 ust 1 ustawy;

27) rejestrze wyroków eksmisyjnych – tymczasowe pomieszczenia – należy przez to rozumieć prawomocne wyroki sądowe zarejestrowane w Wydziale orzeczone wyroki eksmisyjne, o których mowa w art. 25 c ustawy;

28) wydziale – należy przez to rozumieć właściwy merytorycznie wydział Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich odpowiedzialny za gospodarkę mieszkaniową;

29) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osobę składającą wniosek o ujęcie na jednej z list osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu;

30) upoważnionym – należy przez to rozumieć wnioskodawcę/osobę, który spełnia warunki zawarte w niniejszej uchwale i został umieszczony na jednej z list;

31) pobliskiej miejscowości - należy przez to rozumieć miejscowość położoną w powiecie, w którym znajduje się lokal lub powiecie graniczącym z tym powiatem.

§ 3. Przepisy niniejszej uchwały mają również zastosowanie do lokali wynajmowanych przez Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z przeznaczeniem na podnajem, chyba że przepisy odrębnej uchwały stanowią inaczej. W przypadku umów podnajmu, umowa zawierana jest na czas wynajmowania przez Gminę lokalu, z możliwością przedłużenia umowy na zajmowany lokal lub, jeśli takiej możliwości nie będzie, wskazaniem innego lokalu zamiennego, pod warunkiem, że najemca nadal spełnia warunki zawarcia umowy najmu.

Rozdział 2.
2.
Zasady ogólne wynajmowania lokali mieszkalnych

§ 4. 1. Lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kąty Wrocławskie, jak i lokale wynajmowane z prawem do podnajmu, przeznacza się dla osób pełnoletnich, które spełniają łącznie i bezwzględnie następujące warunki:

1) są członkami wspólnoty samorządowej Kątów Wrocławskich;

2) spełniają określone w uchwale kryteria dochodowe;

3) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w pobliskiej miejscowości; Powyższe nie obowiązuje w przypadku sądowego nakazu zapewnienia przez Gminę Kąty Wrocławskie lokalu socjalnego w związku z przeprowadzonym postępowaniem eksmisyjnym na mocy prawomocnego wyroku sądowego.

2. Członkiem wspólnoty samorządowej jest również osoba osadzona w zakładzie karnym poza Gminą Kąty Wrocławskie oraz osoba tymczasowo aresztowana, przebywająca w areszcie śledczym poza Gminą Kąty Wrocławskie, której centralizacja potrzeb życiowych oraz adres zameldowania lub zamieszkiwania były przed osadzeniem lub tymczasowym aresztowaniem w Gminie Kąty Wrocławskie.

3. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472) Gmina może wynajmować lokale mieszkalne osobom, wobec których Rada Miejska Kątów Wrocławskich w drodze odrębnej uchwały, podjęła zobowiązanie zapewnienia warunków do osiedlenia.

§ 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, gdy przemawiają za tym ważne względy społeczne, Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, po pozytywnej opinii Komisji Weryfikacjynej, może wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego czy najmu socjalnego lokalu dla osób nieujętych na listach osób uprawnionych, o których mowa w § 15.

§ 6. Lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kąty Wrocławskie zapewniane i wskazywane osobom niepełnosprawnym dostosowuje się pod względem technicznym do ich indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności, w szczególności w zakresie:

1) położenia lokalu w budynku;

2) infrastruktury takiej jak windy, podjazdy itp.;

3) wyposażenia lokalu w urządzenia techniczne ułatwiające korzystanie z niego. Warunki, jakim musi odpowiadać lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, wskazywany w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych osób niepełnosprawnych, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Powierzchnia, wyposażenie i stan techniczny lokalu, o którym mowa, powinien uwzględniać rzeczywiste potrzeby osób niepełnosprawnych wynikające z rodzaju niepełnosprawności.

§ 7. Za porozumieniem stron można zmienić dotychczasową:

1. umowę najmu zawartą na czas nieoznaczony na umowę najmu socjalnego lokalu, z uwzględnieniem kryterium dochodowego określonego w § 13 ust. 2. pkt 1;

2. umowę najmu socjalnego lokalu na umowę na czas nieoznaczony, z uwzględnieniem kryterium dochodowego określonego w § 13 ust. 2 pkt 2.

§ 8. Zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych, najmu socjalnego lokalu, najmu lokali zamiennych z osobami uprawnionymi następuje w miarę posiadania przez Gminę Kąty Wrocławskie odpowiednich wolnych lokali, pod uwagę bierze się  przystosowanie lokalu do potrzeb upoważnionego.

Rozdział 3.
3
Warunki kwalifikujące wnioskodawcę do umieszczenia na listach osób oczekujących na zawarcie umowy najmu

§ 9. Warunki bezwzględne do spełnienia łącznie:

1. brak zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, tj. nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w pobliskiej miejscowości;

2. przynależność do wspólnoty samorządowej Kątów Wrocławskich;

3. spełnienie określonych kryteriów dochodowych. Oprócz warunków bezwzględnych określonych powyżej w § 4 pkt. 1, które kwalifikują wnioskodawcę do umieszczenia na liście, lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kąty Wrocławskie, jak i lokale wynajmowane z prawem do podnajmu, przeznacza się dla osób, które spełniają jeden z następujących warunków:

1. nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, tj. zamieszkują w lokalach, których powierzchnia mieszkalna przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy wynosi mniej niż 6 m2 a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 12 m2 lub zamieszkują w pomieszczeniach, które nie są przeznaczone na stały pobyt ludzi;

2. są osobami bezdomnymi (w przypadku ostatniego stałego zameldowania na terenie Gminy Kąty Wrocławskie);

3. zostały ujęte na listach osób uprawnionych;

4. które utraciły lokal w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy lub innego zdarzenia losowego. Powyższe nie obowiązuje w przypadku sądowego nakazu zapewnienia przez Gminę Kąty Wrocławskie lokalu socjalnego w związku z przeprowadzonym postępowaniem eksmisyjnym na mocy prawomocnego wyroku sądowego.

§ 10. Zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu z osobą, o której mowa w § 17 ust.1 pkt 1, może być uzależnione od objęcia tej osoby pracą socjalną prowadzoną na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej.

§ 11. 1. Pierwszeństwo w zawarciu umowy najmu lokalu mieszkalnego lub umowy najmu socjalnego lokalu, z zastrzeżeniem przepisu art. 14 ust. 1 ustawy, przy zachowaniu poniższej kolejności, przysługuje:

1) osobom opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze na skutek uzyskania samodzielności i pełnoletności, w przypadku braku możliwości powrotu do domu rodzinnego, których poprzednim miejscem zamieszkania była Gmina Kąty Wrocławskie, pod warunkiem, że z wnioskiem o ujęcie na liście osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub umowy najmu socjalnego lokalu wystąpią do ukończenia 25. roku życia;

2) osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511);

3) wnioskodawcom, którzy ukończyli 70. rok życia;

4) rodzinom wielodzietnym;

5) osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

2. Pierwszeństwo, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie osób umieszczonych na liście socjalnej i liście mieszkaniowej, w przypadku uzyskania przez te osoby takiej samej liczby punktów wyliczonych zgodnie z systemem kwalifikacji punktowej, o którym mowa w § 15 ust. 5, decyduje data złożenia wniosku.

3. W celu racjonalnego i efektywnego wykorzystania posiadanego zasobu mieszkaniowego dopuszcza się wynajem części lokalu z przeznaczeniem na lokal będący przedmiotem najmu socjalnego, przy jednoczesnym zapewnieniu najemcom dostępu do pomieszczeń sanitarnych i kuchni.

4. Umowa najmu lokalu mieszkalnego zawierana jest na czas nieoznaczony, chyba, że zawarcia umowy na czas określony żąda najemca.

5. Umowa najmu socjalnego lokalu zawierana jest na czas oznaczony tj. na okres 1 roku.

Rozdział 4.
Procedura ubiegania się o umieszczenie na liście osób oczekujących na lokale objęte najmem socjalnym oraz lokale przeznaczone na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach

§ 12. 1. Osoba ubiegająca się o wynajęcie lokalu mieszkalnego składa kompletny wypełniony wniosek stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały wraz z niezbędnymi załącznikami potwierdzającymi wpisane we wniosku informacje.

2. Wnioskodawca uzupełnia złożony wniosek mieszkaniowy i informuje o zmianach mających wpływ na ocenę wniosku, zarówno w zakresie punktacji, jak i dalszej jego realizacji, w szczególności o zmianie adresu do korespondencji.

3. Wnioski o najem lokalu objętego najmem socjalnym oraz lokalu przeznaczonego na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach rozpatruje się na podstawie kompletnie wypełnionej ankiety weryfikacyjnej złożonej w określonym terminie, w oparciu o punktację określoną w załączniku. Ilość uzyskanych punktów stanowi o pierwszeństwie w zawieraniu umów najmu, biorąc pod uwagę dostępne lokale i sytuację rodzinną wnioskodawcy.

4. Kryteria punktacji stanowiącej podstawę do ustalania kolejności umieszczania na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 13. 1. Wolne, samodzielne lokale oddawane są w najem:

1) osobom uprawnionym do lokalu zamiennego;

2) osobom umieszczonym na listach, o których mowa w § 15 ust. 1, przy czym łączna powierzchnia użytkowa lokalu przypadająca na członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

a) 50 m2 dla gospodarstwa domowego 1 osobowego;

b) 25 m2 dla każdej kolejnej osoby w gospodarstwie domowym;

3) osobom, wobec których sąd orzekł o uprawnieniu do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu;

4) w związku z dokonaniem zamiany;

5) osobom wyłonionym w trybie określonym w § 22;

6) osobom, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 10.

2. Do ubiegania się o zawarcie umowy uprawnia średni miesięczny dochód (należy przez to rozumieć dochód, którego definicja została określona w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133). Dochód miesięczny gospodarstwa domowego stanowią dochody wnioskodawcy i członków jego rodziny zgłoszonych we wniosku do wspólnego zamieszkiwania, wykazane ze wszystkich źródeł ich uzyskiwania, odpowiednio udokumentowane przez wnioskodawcę) z okresu trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku przypadający na członka gospodarstwa domowego:

1) dla umowy w ramach najmu socjalnego - nieprzekraczający:

a) 100 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych,

b) 60 % najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych;

2) dla umowy w ramach najmu na czas nieoznaczony - nie niższy niż określony w pkt 1 i nieprzekraczający:

a) 200 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych,

b) 150 % najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych;

3) dla umowy w ramach najmu lokalu do remontu - nie niższy niż określony w pkt 2 i nieprzekraczający:

a) 350% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych,

b) 300% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych.

3. Najem socjalny lokalu może zostać przedłużony na wniosek najemcy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, jeżeli najemca ubiegający się o przedłużenie umowy nadal spełnia kryterium dochodowe określone w ust. 2 pkt 1.

4. Przekroczenie dochodu określonego w ust. 2 pkt 1 nie więcej niż o 30% nie wyklucza możliwości przedłużenia umowy najmu socjalnego lokalu, jeżeli najemca znajduje się w trudnej sytuacji życiowej lub jeżeli jego jedynym źródłem utrzymania jest świadczenie emerytalne lub rentowe.

5. Do osób pozostałych w pomieszczeniach tymczasowych po upływie okresu obowiązywania umowy stosuje się odpowiednio ust. 3 i 4.

Rozdział 5.
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o ujęcie do listy osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego i umowy najmu socjalnego lokalu oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej

§ 14. 1. Wzór wniosku o ujęcie do listy osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub umowy najmu socjalnego lokalu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Do wniosku wnioskodawca dołącza dokumenty zawierające dane dotyczące sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej, dochodowej i zdrowotnej wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania.

3. Wynajmujący może potwierdzić wiarygodność danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, a także dokumentach, o których mowa w ust. 2, między innymi poprzez dokonanie wizytacji w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

4. Złożenie przez wnioskodawcę dokumentów, o których mowa w ust. 2, zawierających nieprawdziwe dane lub zatajenie danych dotyczących sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej, dochodowej i zdrowotnej w wymaganym zakresie, a niezbędnych do rozpatrzenia wniosku i opracowania list, o których mowa w § 15 ust. 1, skutkuje odmową rozpatrzenia wniosku o ujęcie na liście osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub umowy najmu socjalnego lokalu.

§ 15. 1. Burmistrz może sporządzić:

1) roczną listę socjalną;

2) roczną listę mieszkaniową.

2. Burmistrz w zarządzeniu określa skład osobowy i zakres działania Komisji Weryfikacyjnej, która stanowi organ kontroli społecznej nad trybem rozpatrywania i załatwiania wniosków o ujęcie na liście osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego i najmu socjalnego lokalu.

3. W skład Komisji Weryfikacyjnej nie mogą wchodzić osoby, które biorą udział w weryfikacji, ocenie złożonych wniosków mieszkaniowych oraz tworzeniu list osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu. W składzie Komisji Weryfikacyjnej powinni się znaleźć przedstawiciele Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

4. W ramach kontroli społecznej Komisja Weryfikacyjna opiniuje prawidłowość dokonanej weryfikacji wniosku i naliczonych punktów, wniesione przez wnioskodawcę zastrzeżenia oraz projekty list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu.

5. Listy, o których mowa w ust. 1, sporządzane są na podstawie systemu kwalifikacji punktowej, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały, przy czym kolejność osób umieszczonych na listach wynika z kolejności alfabetycznej nazwiska.

6. Na listach, o których mowa w ust. 1, znajdują się osoby:

1) które złożyły wnioski do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok, na który listy zostały ustalone;

2) które spełniły kryteria do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub umowy najmu lokalu mieszkalnego na podstawie poprzednio obowiązujących rocznych list, a nie zawarły umowy najmu socjalnego lokalu lub umowy najmu lokalu mieszkalnego i nie zgłosiły rezygnacji;

3) osoby, które zostały umieszczone na listach, o których mowa w ust. 1 zgodnie z treścią ust. 9.

7. Z osobami spełniającymi warunki, o których mowa w ust. 6 pkt 2, zawierane będą umowy najmu w pierwszej kolejności w kolejnym roku. W takim przypadku nie dokonuje się ponownego sprawdzenia wniosków w ramach systemu kwalifikacji punktowej, spełnienie kryterium dochodowego weryfikowane będzie przed zawarciem umowy najmu.

8. W przypadku niesporządzenia w danym roku list, o których mowa w ust. 1, obowiązywać będą listy sporządzone w roku poprzednim.

9. Burmistrz, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po zasięgnięciu opinii Komisji Weryfikacyjnej może umieścić na listach, o których mowa w ust. 1, osoby, którym należy udzielić pilnej pomocy mieszkaniowej, przy spełnieniu kryterium dochodowego określonego w § 13 ust. 2. Osoby te zostają ujęte na listach jako ostatnie.

10. Sporządzenie list, o których mowa w ust. 1, poprzedzone jest podaniem ich projektów zawierających: imię, nazwisko, adres zamieszkania, liczbę osób objętych wnioskiem, liczbę punktów uzyskanych na podstawie systemu kwalifikacji punktowej, do publicznej wiadomości do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, na który ustalane są listy.

11. Listy, o których mowa w ust. 1, podawane są do publicznej wiadomości do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który ustalane są listy.

12. W stosunku do osoby, która została umieszczona na listach, o których mowa w ust. 1, i uzyskała tytuł prawny do lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Kąty Wrocławskie na podstawie przystąpienia do programu realizowanego z udziałem Gminy lub w związku z realizacją uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu na podstawie orzeczenia sądowego, uznaje się, że uzyskała ona pomoc mieszkaniową od Gminy w postaci przyznania lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 16. 1. Uwagi i zastrzeżenia do projektów list, o których mowa w § 15 ust. 1, mogą być zgłaszane w terminie od dnia opublikowania projektów list do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, na który ustalane są listy.

2. Uwagi i zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, rozpatrywane są przez Burmistrza, po zasięgnięciu opinii Komisji Weryfikacyjnej.

3. Burmistrz przed sporządzeniem list, o których mowa w § 15 ust. 1:

1) bada, czy osoby umieszczone na ustalonej na dany rok liście socjalnej lub mieszkaniowej spełniają kryterium dochodowe określone w § 13 ust. 2;

2) weryfikuje liczbę uzyskanych punktów na podstawie systemu kwalifikacji punktowej, o którym mowa w § 15 ust. 5.

4. Burmistrz, po zasięgnięciu opinii Komisji Weryfikacyjnej, w drodze zarządzenia może postanowić o skreśleniu z list, o których mowa w § 15 ust. 1, osób, które:

1) odmówią zawarcia umowy najmu dwóch kolejno wskazanych lokali;

2) nie spełnią kryterium dochodowego określonego w § 13 ust. 2;

3) złożą fałszywą deklarację i oświadczenia, o których mowa w art. 21b ust. 6 ustawy;

4) nie przystąpią do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub umowy najmu socjalnego lokalu bez uzasadnionej przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty;

5) w dniu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub najmu socjalnego lokalu posiadają tytuł prawny do lokalu położonego w miejscowości pobliskiej, w którym mogą realizować swoje potrzeby mieszkaniowe.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz, po zasięgnięciu opinii Komisji Weryfikacyjnej, może odstąpić od wydania zarządzenia, o którym mowa w ust. 4, pomimo zaistnienia przesłanek wskazanych w ust. 4.

6. W przypadku odstąpienia od wydania zarządzenia, o którym mowa w ust. 4, Burmistrz w szczególnie uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o zawarciu umowy najmu z osobami, które nie spełnią kryterium dochodowego określonego w § 13 ust. 2.

7. Wskazanie lokalu następuje wg ilości uzyskanych punktów zgodnie z ilością zawartą na listach, o których mowa w § 15 ust. 1, przy uwzględnieniu rodzaju lokalu odpowiedniego dla aktualnej w dniu złożenia oferty najmu struktury rodziny wnioskodawcy oraz warunków wynikających z § 6 uchwały.

8. Dopuszcza się odstąpienie od przyjętego w ust. 7 sposobu wskazania lokalu, z uwagi na zaistnienie okoliczności wymagających natychmiastowego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób umieszczonych na listach, o których mowa w § 15 ust. 1.

9. W przypadku orzeczenia rozwodu małżonków umieszczonych na listach, o których mowa w § 15 ust. 1, lokal będzie wskazany rozwiedzionym małżonkom - chyba że jedno z nich złoży oświadczenie, iż rezygnuje z zawarcia umowy najmu lokalu.

10. Zgodnie z przewidywanymi możliwościami Gminy dotyczącymi dysponowania wolnymi lokalami, każdego roku określana będzie minimalna wymagana liczba punktów kwalifikująca osoby do ujęcia na listach, o których mowa w § 15 ust. 1.

11. Informacje o zawartych umowach najmu socjalnego lokali z osobami, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 1 oraz umowach najmu lokali mieszkalnych z osobami, o których mowa w § 20 ust. 1, podlegają podaniu do publicznej wiadomości.

Rozdział 6.
Kryteria wyboru osób, z którymi zawierane będą umowy najmu socjalnego lokalu

§ 17. 1. Umowy najmu socjalnego lokalu mogą być zawierane z osobami:

1) które spełniają kryteria dochodowe określone w § 13 do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu i zostały umieszczone na liście socjalnej;

2) którym umowa najmu socjalnego lokalu wygasła i które spełniają kryteria dochodowe określone w § 13 do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu;

3) o których mowa w § 36 i które spełniają kryteria dochodowe określone w § 13 do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu;

4) które uzyskują lokal w drodze zamiany zajmowanego przez nie lokalu, w trybie określonym w § 32, i które spełniają kryteria dochodowe, określone w § 13, do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu;

5) które są najemcami części lokalu wspólnego i złożyły wniosek o zawarcie umowy najmu zwolnionej części tego lokalu;

6) które są najemcami lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i utraciły dotychczas zajmowany lokal w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

2. Zawieranie umów najmu socjalnego lokali z osobami, które nabyły uprawnienia do zawarcia umowy na mocy prawomocnego orzeczenia sądowego, następuje z uwzględnieniem kolejności wynikającej z daty złożenia wniosku do realizacji, zasad racjonalnej gospodarki mieszkaniowym zasobem Gminy i uzasadnionych względów społecznych.

3. Warunkiem zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu z osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3, jest brak zaległości wobec wynajmującego lub zawarcie porozumienia w sprawie spłaty zaległości w ratach i wywiązanie się z jego postanowień.

4. Dopuszcza się zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu, na okres jednego roku, z osobą, która utraciła dotychczas zajmowany lokal wskutek: katastrofy budowlanej, pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, huraganu lub innej siły wyższej, bez konieczności spełnienia przez tę osobę kryteriów dochodowych określonych w § 13.

§ 18. 1. Przez dochody, o których mowa w § 17, rozumie się dochody osiągane przez osoby:

1) których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszony we wniosku, osiągnięty w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 100 % kwoty najniższej emerytury;

2) których średni miesięczny dochód na jedną osobę zgłoszony we wniosku, osiągnięty w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza w gospodarstwie wieloosobowym 60 % kwoty najniższej emerytury;

2. Zwiększa się o 50 % kryterium dochodowe określone w ust. 1 pkt 1 w stosunku do osoby, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 1, której jedynym źródłem dochodu jest emerytura, świadczenie przedemerytalne lub inne świadczenie z ZUS, pod warunkiem legitymowania się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

3. Przekroczenie dochodu określonego:

1) w § 13 ust. 2 pkt 1 nie więcej niż o 10 % nie wyklucza możliwości przedłużenia lub zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu z osobami, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 1 jeżeli najemca oraz osoby pozostające wraz z najemcą we wspólnym gospodarstwie domowym znajdują się z powodu złego stanu zdrowia przynajmniej jednego członka gospodarstwa domowego w trudnej sytuacji życiowej lub jedynym źródłem utrzymania najemcy i osób, które pozostają wraz z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, są świadczenia emerytalne bądź rentowe;

2) w § 13 ust. 2 pkt 1 nie więcej niż o 50% nie wyklucza możliwości przedłużenia lub zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu z osobą, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 2, 3, 4, jeżeli jedynym źródłem dochodu jest emerytura, świadczenie przedemerytalne lub inne świadczenie z ZUS, pod warunkiem legitymowania się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

§ 19. 1. W sprawach związanych z tymczasowymi pomieszczeniami, nieuregulowanych przepisami ustawy, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące lokali będących przedmiotem najmu socjalnego.

2. Pomieszczenia tymczasowe nie podlegają zamianie.

Rozdział 7.
Kryteria wyboru osób, z którymi będą zawierane umowy najmu lokali mieszkalnych

§ 20. 1. Umowy najmu lokalu mieszkalnego mogą być zawarte z osobami, które spełniają kryteria dochodowe określone w § 13 i zostały umieszczone na liście mieszkaniowej.

2. Umowy najmu lokalu mieszkalnego mogą być zawarte z osobami, które nie zostały umieszczone na liście mieszkaniowej, ale znajdują się w niżej wymienionych sytuacjach:

1) posiadają uprawnienie do lokalu zamiennego:

a) w przypadkach przewidzianych w ustawie,

b) na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego nakazującego opuszczenie i opróżnienie lokalu,

c) w wyniku spełnienia warunków określonych w ust. 2 pkt 3;

2) są najemcami lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, w przypadku gdy:

a) następuje zmiana przeznaczenia budynku lub lokalu, w którym zamieszkują,

b) utraciły dotychczas zajmowane lokale w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych,

c) nie skorzystały z przysługującego im pierwszeństwa w nabyciu lokalu na własność, po uprzednim wypowiedzeniu im umowy najmu, w trybie art. 21 ust. 4, 4a i 4b ustawy,

d) budynek lub lokal, w którym zamieszkują, przeznaczony jest do modernizacji, remontu, rozbiórki, renowacji,

e) gdy dalsza eksploatacja albo remont budynku lub lokalu, w którym zamieszkują, są nieopłacalne,

f) gdy nieruchomość, w której znajdują się lokale, została przeznaczona do zbycia,

g) zamieszkują w lokalu, który nie spełnia określonych w prawie budowlanym warunków pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;

3) są najemcami części lokalu wspólnego i złożyły wniosek o zawarcie umowy najmu zwolnionej części tego lokalu;

4) umowa najmu socjalnego lokalu wygasła lub uległa rozwiązaniu, a osoby spełniają kryterium dochodowe określone w § 13;

5) znajdują się na liście socjalnej i spełniają kryteria dochodowe określone w § 13;

6) spełniają wymagania, o których mowa w § 36;

7) uzyskają lokal w drodze zamiany zajmowanego przez nich lokalu, w trybie określonym w     § 32;

8) zostały wyłonione w trybie określonym w § 22, § 23.;

9) umowa podnajmu lokalu, o którym mowa w § 3, wygasła, a osoby spełniają kryteria dochodowe określone w § 13;

10) nabyły uprawnienia do zawarcia umowy najmu lokalu na podstawie odrębnych przepisów prawa;

3. W przypadku osób zajmujących lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego jest brak zaległości wobec wynajmującego lub zawarcie porozumienia w sprawie spłaty zaległości w ratach i wywiązywanie się z jego postanowień.

§ 21. 1. Przez dochody, o których mowa w § 20, rozumie się dochody osiągane przez osoby:

1) których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszony we wniosku, osiągnięty w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 200 % kwoty najniższej emerytury;

2) których średni miesięczny dochód na jedną osobę zgłoszony we wniosku, osiągnięty w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza w gospodarstwie wieloosobowym 150 % kwoty najniższej emerytury;

2. Zwiększa się o 20 % kryterium dochodowe określone w ust. 1 pkt 1 w stosunku do osoby, o której mowa w § 20 ust. 2, której jedynym źródłem dochodu jest emerytura, świadczenie przedemerytalne lub inne świadczenie z ZUS, pod warunkiem legitymowania się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Rozdział 8.
8

Tryb i zasady rozpatrywania wniosków oraz kwalifikowania osób ubiegających się o lokal do remontu, adaptację poddasza lub innych pomieszczeń niemieszkalnych na lokale mieszkalne

§ 22. 1. Lokale przeznaczone do remontu, poddasza lub inne pomieszczenia niemieszkalne przeznaczone do adaptacji na lokale mieszkalne, których remont przez wynajmującego jest ekonomicznie nieuzasadniony, umieszcza się na wykazie podlegającym podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

2. Umowy najmu lokali, o których mowa w ust. 1, będą zawierane z osobami, które zadeklarowały wykonanie niezbędnych prac remontowych na swój koszt i ryzyko, bez prawa zwrotu lub rozliczenia poniesionych nakładów oraz które spełniają jeden z poniższych warunków:

1) osiągają dochód niepozwalający na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie;

2) posiadają orzeczenie o eksmisji;

3) znajdują się z powodu stanu zdrowia w trudnej sytuacji życiowej;

4) zostały umieszczone na listach osób, o których mowa w § 15 ust. 1;

5) zajmują lokal niedostosowany do ich potrzeb mieszkaniowych i możliwości płatniczych.

3. Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z osobami, które dokonały adaptacji poddasza albo pomieszczeń niemieszkalnych na lokal mieszkalny, nastąpi po spełnieniu następujących warunków:

1) przedłożeniu wynajmującemu do akceptacji projektu budowlanego i instalacyjnego oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowę - w przypadku, kiedy jest to wymagane przepisami prawa;

2) podpisaniu umowy o udostępnienie poddasza albo pomieszczeń niemieszkalnych do adaptacji na lokal mieszkalny w rozumieniu prawa budowlanego;

3) dokonaniu odbioru technicznego powstałego lokalu przez wynajmującego;

4) podpisaniu z wynajmującym protokołu zdawczo-odbiorczego powstałego lokalu mieszkalnego.

4. Zawarcie umowy najmu z osobami, które dokonały remontu lokalu, nastąpi po spełnieniu następujących warunków:

1) przedłożenie wynajmującemu do akceptacji projektu budowlanego i instalacyjnego oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowę - w przypadku kiedy jest to wymagane przepisami prawa;

2) podpisanie umowy o udostępnienie lokalu do remontu;

3) dokonanie odbioru technicznego lokalu mieszkalnego przez wynajmującego;

4) podpisanie z wynajmującym protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu mieszkalnego;

5) brak zaległości wobec wynajmującego za używanie lokalu stanowiącego przedmiot umowy o wykonanie robót remontowo-budowlanych z przyszłym najemcą lub zawarcie porozumienia w sprawie spłaty zaległości w ratach i wywiązywanie się z jego postanowień.

5. Udostępnienie lokalu w celu wykonania adaptacji lub remontu następuje na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. W tym okresie osoba wykonująca remont lub adaptację uiszcza opłaty eksploatacyjne.

Rozdział 9.
9
Zasady wynajmowania lokali o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2

§ 23. Wolne lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2, przeznacza się w szczególności na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej w tym na potrzeby, o których mowa w rozdziale 3.

Rozdział 10.
10
Lokale na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

§ 24. 1. Lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu mogą być przeznaczane na cele społeczne, w tym na potrzeby związane z wykonywaniem zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473) oraz ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 924, 1111 i 1818) obejmujące w szczególności mieszkania chronione, mieszkania wspomagane, mieszkania treningowe, mieszkania dla placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, zawodowych rodzin zastępczych i kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia tej funkcji na potrzeby Gminy.

2. Lokale mieszkalne mogą być przeznaczane na cele, o których mowa w ust. 1, na wniosek właściwych instytucji, w szczególności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wniosek powinien wskazywać zadanie i przeznaczenie lokalu. Przekazanie lokalu może nastąpić na czas nieoznaczony.

§ 25. 1. Osobie będącej uczestnikiem programów lub projektów realizowanych przy udziale Gminy, w szczególności mających na celu wyjście z bezdomności, Gmina może:

1) zawrzeć umowę najmu lokalu obecnie zajmowanego w ramach projektu lub programu,

2) wskazać inny lokal mieszkalny

bez stosowania kryteriów punktacji dla osób ubiegających się o przyznanie lokalu z mieszkaniowego zasobu.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1 musi spełniać kryteria dochodowe określone w § 13.

Rozdział 11.
11
Inne przypadki zawarcia umowy najmu dotychczas zajmowanego lokalu

§ 26. Poza przypadkami określonymi w art. 691 Kodeksu Cywilnego Gmina może pod warunkiem braku zaległości w opłatach za lokal oraz spełnieniu kryterium dochodowego określonego w § 13 zawrzeć umowę najmu na czas nieoznaczony z osobą nieposiadającą tytułu prawnego do innego lokalu, zameldowaną i zamieszkującą w przedmiotowym lokalu co najmniej 3 lata. Na poczet 3 letniego okresu zameldowania i zamieszkiwania zalicza się okres zameldowania i zamieszkiwania w wykwaterowanym lub zamienionym lokalu.

§ 27. Gmina może, pod warunkiem nieposiadania tytułu prawnego do innego lokalu oraz braku zaległości w opłatach za lokal, zawrzeć umowę najmu z:

1) osobą mieszkającą w lokalu przekazanym Gminie na podstawie odrębnych przepisów;

2) osobą, która zajmuje dom jednorodzinny, stanowiący uprzednio przedmiot umów dzierżawy zawartych z tą osobą lub jej poprzednikami prawnymi, mieszkającą nieprzerwanie w tym domu od czasu wygaśnięcia wyżej wymienionych umów;

3) osobą zameldowaną i zamieszkującą w lokalu bez tytułu prawnego co najmniej 3 lata spełniającą kryterium dochodowe określone w § 13 ust. 2 pkt 1 albo 2 w przypadku opuszczenia przez najemcę lokalu, skutkującego rozwiązaniem umowy najmu.

§ 28. Gmina może zawrzeć umowę najmu z osobą posiadającą prawo własności do innego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy, przenoszącą prawo własności na Gminę, poprzez:

a) odsprzedaż za ustaloną odpowiednio wyliczoną kwotę;

b) zrzeczenie się nieodpłatnie na rzecz Gminy;

c) darowiznę.

§ 29. W przypadku, gdy lokal zajmowany przez osobę, o której mowa w § 26 i § 27 pkt 2 i 3, posiada powierzchnię wyższą od normatywnej powierzchni użytkowej wskazanej w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, Gmina może zaproponować zawarcie umowy najmu lokalu o mniejszej powierzchni.

§ 30. 1. Najemca lokalu wspólnego w przypadkach uzasadnionych względami społeczno-gospodarczymi i zasadami racjonalnej gospodarki, może wystąpić z wnioskiem o:

1) przyłączenie zwolnionej przez innego najemcę części lokalu, jeżeli w wyniku przyłączenia powierzchnia użytkowa lokalu przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie przekracza 50 m2 dla jednej osoby i 25 m2 dla każdej kolejnej osoby;

2) trwałe wydzielenie wynajmowanych przez siebie części jeżeli będzie ono skutkowało powstaniem lokalu samodzielnego w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568).

2. Najemcy lokalu objętego najmem socjalnym położonego w lokalu wspólnym, w którym pozostała część lokalu została zwolniona, Gmina może wskazać inny lokal, w celu zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu. Gmina może również przeznaczyć zwolnioną część lokalu wspólnego na lokal bądź lokale, które zostaną objęte najmem socjalnym.

3. W uzasadnionych przypadkach Gmina może wyrazić zgodę na przyłączenie, rozbudowę bądź przebudowę dotychczas zajmowanego samodzielnego lokalu mieszkalnego w sytuacji, gdy:

1) przylega do niego w poziomie wolny lokal, którego nie można przeznaczyć na samodzielny lokal mieszkalny oraz istnieją warunki techniczne do wykonania koniecznych prac;

2) w dotychczas zajmowanym lokalu mieszkalnym występuje przegęszczenie określone w § 9  pkt 2.

§ 31. 1. Osoba pozbawiona tytułu prawnego do lokalu na skutek wypowiedzenia umowy z powodu zaległości w opłatach, może wnioskować o ponowne zawarcie umowy, w przypadku całkowitej spłaty tych zobowiązań przy spełnieniu kryteriów dochodowych określonych w § 13 ust. 2.

2. Na wniosek byłego najemcy spełniającego kryterium dochodowe określone w § 13 ust. 2 pkt 1 Gmina może zawrzeć umowę najmu socjalnego lokalu.

3. Osoba, o której mowa w ust. 1 i 2 składa wypełniony wniosek mieszkaniowy, do którego załącza:

1) dokumenty potwierdzające przebywanie na terenie Gminy;

2) deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji oraz oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego.

4. Jeżeli powierzchnia lokalu, o którym mowa w ust. 2, jest wyższa od normatywnej powierzchni użytkowej wskazanej w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, Gmina może zaproponować zawarcie umowy najmu lokalu o mniejszej powierzchni i o obniżonym standardzie.

Rozdział 12.
12
Warunki i zasady dokonywania zamian lokali mieszkalnych

§ 32. 1. Gmina może wyrazić zgodę na zamianę lokali mieszkalnych pomiędzy najemcami lub osobami, którym wypowiedziano umowę najmu z powodu zwłoki z zapłatą opłat w przypadku, gdy:

1) oba lokale należą do mieszkaniowego zasobu i ich kartoteki finansowe nie są obciążone zaległościami z tytułu opłat;

2) zamiana dokonywana jest w sytuacji, gdy kartoteka finansowa lokalu pozostającego w mieszkaniowym zasobie obciążona jest zaległościami z tytułu opłat, a najemca deklarujący spłatę zadłużenia zawiera umowę o przejęciu długu, określającą zasady spłaty długu z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż spłata długu jest jednorazowa i nie podlega rozłożeniu na raty ani umorzeniu;

3) zamiana dokonywana jest, gdy jeden z lokali objętych najmem nie należy do mieszkaniowego zasobu (np. lokal spółdzielczy, lokal znajdujący się w innej miejscowości);

4) zamiana dokonywana jest na dwa odrębne lokale z powodów rodzinnych lub społecznych pod warunkiem, że wskutek zamiany rozdziela się faktycznie funkcjonujące w dotychczas zajmowanym lokalu odrębne gospodarstwa domowe.

2. Najemca lub osoba której wypowiedziano umowę najmu z powodu zwłoki z zapłatą opłat może złożyć ofertę zamiany, która jest ważna przez rok od daty złożenia.

3. Warunkiem dokonania zamiany jest:

1) złożenie wniosku o zamianę lokalu i umieszczenie na liście osób oczekujących na zamianę stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

2) posiadanie tytułu prawnego do lokalu stanowiącego przedmiot zamiany, przy czym nie dotyczy to osób określonych w § 17 ust. 1 pkt 2, § 20 ust. 2 pkt 4 oraz w § 36;

3) brak zaległości wobec wynajmującego za używanie lokalu stanowiącego przedmiot zamiany, przy czym warunek ten uważa się za spełniony również w przypadku, kiedy zostało zawarte i jest realizowane porozumienie w sprawie spłaty należności

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz może postanowić o braku konieczności spełnienia przez osobę dokonującą zamiany warunków określonych w ust. 3, jeżeli utrata tytułu prawnego do lokalu stanowiącego przedmiot zamiany nastąpiła wyłącznie w trybie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy.

5. Warunkiem dokonania zamiany pomiędzy najemcą lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy a najemcą zajmującym lokal w innych zasobach jest uzyskanie pisemnej zgody wynajmującego i właściciela lokalu niewchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz może podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na wynajęcie, w ramach realizowanej zamiany, współnajemcom lokalu odrębnych lokali.

7. Odmowa udzielenia zgody na zamianę lokali następuje w przypadku, gdy zamiana jest sprzeczna z zasadami określonymi w ust. 1 oraz jeżeli:

1) zamiana spowoduje istotne pogorszenie warunków mieszkaniowych lub zdrowotnych, w tym osób zamieszkujących w lokalach wspólnych oraz gdy zamiana spowoduje przegęszczenie;

2) realizacja zamiany naruszałaby zasady racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem;

3) kartoteka finansowa każdego z lokali objętych wnioskami o zamianę obciążona jest zaległościami.

§ 33. 1. Gmina może dokonać zamiany na inny wolny lokal z mieszkaniowego zasobu w przypadku, gdy:

1) najemca lub członek gospodarstwa domowego najemcy jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 i 568) lub równoważnym, a zajmowany lokal nie jest dostosowany do potrzeb, wynikających z jego niepełnosprawności. Osoby te mogą wnioskować o zawarcie umowy najmu na inny lokal równorzędny, w którym utrudnienie nie będzie występować;

2) najemca lub członek gospodarstwa domowego najemcy ukończył 70 lat, a zamiana lokalu jest uzasadniona szczególnymi względami społecznymi lub zdrowotnymi. Zamiana taka może być dokonana na lokal równorzędny usytuowany na niższej kondygnacji;

3) dotychczas zajmowany lokal ze względu na wyższą od normatywnej powierzchnię użytkową wskazaną w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych nie uprawnia najemcy do: a.wystąpienia z wnioskiem o obniżkę czynszu, b.otrzymania dodatku mieszkaniowego.

4) najemca lub osoba, której wypowiedziano umowę najmu z powodu zwłoki z zapłatą opłat za używanie lokalu ubiega się o zamianę na lokal o mniejszej powierzchni użytkowej lub o niższym standardzie;

5) najemca ubiega się o lokal o większej powierzchni użytkowej pod warunkiem wykonania remontu na własny koszt i niezalegania z opłatami, przy uwzględnieniu racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem;

6) najemca niezalegający z opłatami, któremu Gmina wyraziła zgodę na zamianę lokalu wyraża chęć jego wyremontowania na koszt własny.

2. Dopuszcza się możliwość dokonania zamiany lokalu należącego do mieszkaniowego zasobu na lokal mieszkalny w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego pozostający w dyspozycji Gminy. Wnioski najemców decydujących się na dokonanie zamiany mogą być przedmiotem pozytywnego rozpatrzenia pod warunkiem niezalegania z opłatami.

3. O kolejności zamiany o której mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 6 decyduje data złożenia wniosku oraz dostępność lokali.

§ 34. Realizacja zamian o których mowa w § 32 i 33 następuje na podstawie złożonych wniosków wraz z kompletem niezbędnych dokumentów uzasadniających zamianę po wyrażeniu zgody przez wszystkie pełnoletnie osoby zamieszkujące w lokalu objętym zamianą.

§ 35. 1. W uzasadnionych przypadkach Gmina może wyrazić zgodę na podnajem całego lokalu lub części lokalu przez najemcę, bądź na oddanie przez niego lokalu w bezpłatne używanie osobom trzecim. Nie dotyczy to lokalu w ramach najmu socjalnego.

2. Gmina może wyrazić zgodę na podnajem lokalu w całości lub w części bądź na oddanie lokalu przez najemcę w bezpłatne używanie osobom trzecim w przypadku, gdy najemca czasowo opuszcza lokal w szczególności z powodu:

1) podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania;

2) podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania;

3) leczenia.

3. Oddanie w podnajem lokalu w całości lub części, bądź oddanie lokalu w bezpłatne używanie osobom trzecim może nastąpić na wniosek najemcy.

4. Gmina może nie wyrazić zgody na podnajem lokalu bądź oddanie w bezpłatne używanie na czas oznaczony, w szczególności jeżeli:

1) budynek, w którym zamieszkuje najemca został przeznaczony do rozbiórki;

2) najemca posiada zaległości w opłatach za używanie lokalu;

3) wobec najemcy prowadzone jest postępowanie mające na celu wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku najmu;

4) zawarcie umowy podnajmu lub oddania w bezpłatne używanie lokalu spowoduje przegęszczenie.

Rozdział 13.
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy

§ 36. 1. Umowy najmu, którego przedmiotem jest lokal zajmowany bez tytułu prawnego, mogą być zawarte z osobami, które:

1) pozostały w lokalu opuszczonym przez dotychczasowego najemcę, a są jego zstępnymi, wstępnymi, osobami przysposobionymi lub przysposabiającymi, rodzeństwem, lub małżonkiem niebędącym współnajemcą lokalu;

2) nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy, zgodnie z art. 691 Kodeksu Cywilnego, a są jego zstępnymi, wstępnymi, osobami przysposobionymi lub przysposabiającymi, rodzeństwem, małżonkiem, dziećmi małżonka, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, dziećmi osoby, z którą najemca pozostawał we wspólnym pożyciu, powinowatymi;

3) utraciły tytuł prawny do lokalu z powodu zaległości czynszowych, a przyczyny utraty tytułu prawnego ustały.

2. Umowa najmu, którego przedmiotem jest lokal zajmowany bez tytułu prawnego, może być zawarta z osobami, o których mowa w ust. 1, po spełnieniu poniższych przesłanek:

1) brak zaległości wobec wynajmującego za korzystanie z lokalu, przy czym warunek ten uważa się za spełniony również w przypadku, jeżeli zostało zawarte i jest realizowane porozumienie w sprawie spłaty należności;

2) spełnienie kryteriów dochodowych określonych w § 13;

3) osoby nie wykraczają w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu;

4) nie nastąpiło samowolne zajęcie lokalu;

5) stałe zamieszkiwania z najemcą, za zgodą wynajmującego, przez okres co najmniej 5 lat, a jeżeli okres trwania najmu jest krótszy, to nie krócej niż połowę okresu trwania najmu;

6) nieposiadanie tytułu prawnego do innego lokalu.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz może, po zasięgnięciu opinii Komisji, podjąć decyzję o zawarciu umowy najmu lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego z osobami wymienionymi w ust. 1, bądź z innymi osobami niż wymienione w ust. 1, bez konieczności spełnienia przesłanek określonych w ust. 2

4. W przypadku odmowy regulacji tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, wynajmujący może przedstawić ofertę najmu innego lokalu, spełniającego warunki określone w art. 21 ust. 4a ustawy, pod warunkiem spełnienia przesłanek wynikających z ust. 2.

Rozdział 14.
Przepisy końcowe

§ 37. Osoby objęte rocznymi listami osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu, sporządzonymi według dotychczasowych przepisów, zachowują prawo do zawarcia umowy najmu. Umowy najmu lokalu zawarte po dniu 21.04.2019r. podlegają weryfikacji dochodów zgodnie z art. 21c ustawy. Okresowa weryfikacja spełnienia przez najemcę kryterium dochodowego następuje co 2,5 roku od daty zawarcia umowy najmu, w przypadku umów zawartych przed 21.04.2019 r. weryfikacji podlegają najemcy wszystkich umów zawartych minimum 2,5 roku przed datą wejścia w życie niniejszej uchwały. Rozpatrywanie wniosków złożonych do 30 września 2020 roku oraz publikacja list sporządzonych na rok 2021, następuje zgodnie z poprzednią uchwałą.

§ 38. Traci moc: uchwała XXVI/202/04 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 17 maja 2004 r.

§ 39. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 40. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/432/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 26 listopada 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(850).pdf

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/432/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 26 listopada 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(160).pdf

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/432/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 26 listopada 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(113).pdf

 

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/432/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 26 listopada 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(34).pdf

 

 

uzasadnienie

Uchwała Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kąty Wrocławskie ma na celu przyjęcie kompleksowych rozwiązań w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Kąty Wrocławskie, poprzez usprawnienie i zwiększenie efektywności racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem i koresponduje ze zmianami jakie wynikają z kolejnych nowelizacji ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów oraz ustaw towarzyszących obligujących gminę do dostosowania aktów prawa miejscowego do przepisów rangi ustawowej.

Nie bez znaczenia jest fakt, że dla przyszłych najemców prawo do najmu zostało uzależnione od ich stanu majątkowego, a nie tylko od poziomu dochodów jak dotychczas, stąd też w projekcie przewidziano konieczność złożenia deklaracji o wysokości dochodów jak i oświadczenia o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego oraz oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.

Ponadto w uchwale uregulowane są kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego, warunki dokonywania zamiany lokali, tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali mieszkalnych i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej. W niniejszym akcie znalazły się także zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.

W przygotowanej uchwale przede wszystkim uwzględniono potrzeby wnioskodawców, które najczęściej pojawiały się w ramach praktycznego stosowania regulacji aktualnie obowiązujących w tym zakresie i w większości dotyczą one osób, które osiągają bardzo niskie dochody, które ze względu na np. problemy zdrowotne nie są samodzielne finansowo.

W związku z powyższym oraz z uwagi na zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów (….), gdzie nie zachodzi konieczność wyodrębnienia zasobu lokali socjalnych, dopuszczono możliwość zamiany najmu socjalnego na najem na czas nieoznaczony, co osobom zamieszkującym w dotychczasowym mieszkaniu daje stabilność bez cyklicznego sprawdzania czy spełnione zostały przesłanki do dalszego zamieszkiwania.

Dla chętnych chcących poprawić warunki mieszkaniowe zmieniono zasady związane z zamianami mieszkań dając możliwość uzyskania lokalu większego z uwagi np. powiększenie rodziny.

W zakresie systemu kwalifikacji punktowej wniosków osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu, zaproponowano zapisy, które są wynikiem doświadczenia przy dotychczasowym rozpatrywaniu wniosków, uwzględniają też liczne sugestie i propozycje m. in. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich i mają na celu obiektywną i jednolitą interpretacyjnie ocenę sytuacji mieszkaniowej, rodzinnej, życiowej, zdrowotnej wnioskodawcy.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wyniki_glosowania_432.pdf (PDF, 18.28Kb) 2020-12-08 15:14:10 10 razy
2 XXVIII-432-20.pdf (PDF, 7.40Mb) 2020-12-08 14:25:07 10 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 08-12-2020 14:25:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 08-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 08-12-2020 15:14:10