Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXVIII/428/20 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii gminnych dróg publicznych oraz ustalenia jej przebiegu

Uchwała Nr XXVIII/428/20 z dnia 26 listopada 2020 r.

Uchwała Nr XXVIII/428/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii gminnych dróg publicznych oraz ustalenia jej przebiegu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.               z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r, poz.470), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Wrocławskiego, Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii gminnych dróg publicznych drogę, składającą się z działek o nr 52/16, 52/21, 88/18, 88/15, 52/19, 52/20, 53/21, 53/22, 58/7, 58/5, 58/4, 92/3, 116/7, 93/8, 59/3, AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska.

§ 2. Przebieg drogi wymienionej w § 1 przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/428/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 26 listopada 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(846).pdf

 

 

 

uzasadnienie

 

 Zgodnie z art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych                  (t.j. Dz. U. z 2020r, poz.470), zaliczenie do kategorii dróg gminnych publicznych oraz ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej, po zasięgnięciu opinii właściwego Zarządu Powiatu.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                (Dz. U. z 2020r, poz. 470 z późn. zm.) do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Droga określona w załączniku graficznym, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma, posiada znaczenie lokalne i stanowi uzupełnienie sieci dróg służące miejscowym potrzebom i nie jest zaliczona do innych kategorii dróg publicznych.

Część drogi została wybudowana w procedurze "ZRID", tj. ustawy z dnia                                     10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji                          w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1363) na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 550/2019 z dnia 25 czerwca 2019 zatwierdzającej projekt budowlany i podział nieruchomości oraz udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej wraz z włączeniem do ulicy Ryszarda Chomicza w Nowej Wsi Wrocławskiej, gmina Kąty Wrocławskie”, usytuowanej na działkach o nr ewid. 52/16, 52/21, 88/18, 88/15, 52/19, 52/20, 53/21, 53/22, 58/7, 58/5, 58/4 oraz na części działki nr 92/3 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, stanowiących własność Gminy Kąty Wrocławskie.

    Przedmiotowa część została wybudowana przez inwestora realizującego inwestycję                     nie drogową, na podstawie porozumienia z dnia 10 sierpnia 2018 r. i kolejnych aneksów, tj. z dnia               4 października 2018 r., 26 kwietnia 2019 r. i 10 marca 2020 r. Zgodnie z przedmiotowym  porozumieniem Gmina Kąty Wrocławskie zobowiązała się, że po zakończeniu inwestycji przedłoży na sesję Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich projekt uchwały w sprawie nadania przedmiotowej drodze statusu drogi gminnej. W przypadku niepodjęcia przez tę Radę uchwały Gmina Kąty Wrocławskie zobowiązała się ustanowić, w terminie 14 dni od przedmiotowej sesji, na rzecz każdoczesnego właściciela Nieruchomości (która to Nieruchomość została opisana w porozumieniu,    a następnie aneksach do niego) nieodpłatnej, niegraniczonej służebności przejazdu i przechodu całą długością i szerokością ulicy Ryszarda Chomicza (w tym Inwestycji Drogowej), w tym pojazdami            o masie do 40 ton do dróg publicznych  tj. drogi krajowej nr 35 oraz drogi wojewódzkiej nr 34. Po sesji, na której Rada Miejska nie podjęła przedłożonej uchwały w ww. sprawie, Gmina Katy Wrocławskie podjęła działania, mające na celu zawarcie umowy, której przedmiotem miało być ustanowienie służebności. Rozmowy z inwestorem dotyczące służebności skutkowały jednak przyjęciem, że zasadne byłoby zaliczenie całej ulicy Ryszarda Chomicza do kategorii gminnych dróg publicznych.

W związku z powyższym w dniu 12 listopada 2020 r. zawarto z inwestorem aneks do porozumienia, na mocy którego zawieszono bieg terminu do ustanowienia służebności do dnia kolejnej sesji Rady Miejskiej, na którą ponownie zostanie przedłożony projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Ryszarda Chomicza do kategorii gminnych dróg publicznych. W razie niepodjęcia przez Radę uchwały, termin ten zacząłby biec na nowo od dnia sesji.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wyniki_glosowania_428 pdf.pdf (PDF, 18.29Kb) 2020-12-08 15:13:22 9 razy
2 XXVIII-428-20.pdf (PDF, 363.16Kb) 2020-12-08 14:05:37 11 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 08-12-2020 14:05:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 08-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 08-12-2020 15:13:22