Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXVIII/421/20 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r.

Uchwała Nr XXVIII/421/20 z dnia 26 listopada 2020 r.

Uchwała Nr XXVIII/421/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Roczny Program Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/421/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 26 listopada 2020 r.

Roczny Program Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.

WPROWADZENIE

Organizacje Pozarządowe w demokratycznym społeczeństwie stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska. Dlatego niezbędne jest włączanie podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania gminy na zasadzie równoprawnego partnerstwa.

Korzyści z takiej współpracy to między innymi: budowanie społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie oraz swoje otoczenie, efektywniejsze zaspokajanie potrzeb konkretnych grup społecznych oraz tworzenie więzi społecznych.

Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest również jednym z elementów efektywnego kierowania rozwojem gminy.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,                       

2) organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,

3) programie - rozumie się przez to „Roczny Program Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.", o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy,

4) zadaniu publicznym - rozumie się przez to zadania określone w art. 4 ustawy,

5) konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy,

6) gminie - rozumie się przez to Gminę Kąty Wrocławskie.

§ 2. Program obejmuje współpracę gminy z organizacjami działającymi na rzecz gminy oraz jej mieszkańców.

Rozdział 2.
Cele programu

§ 3. 1. Celem nadrzędnym programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych gminy, wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji w ich realizację oraz budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami.

2. Celami szczegółowymi programu są:

1) poprawa jakości życia mieszkańców gminy, poprzez pełniejsze zaspakajanie ich potrzeb,

2) prezentacja dorobku podmiotów działalności pożytku publicznego i promowanie ich osiągnięć,

3) wzmocnienie potencjału organizacji i zapewnienie im równych szans z innymi podmiotami w realizacji zadań publicznych przez wspieranie i powierzanie im zadań przy jednoczesnym zapewnieniu środków na realizację zadań publicznych,

4) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne oraz zwiększenie aktywności społecznej organizacji pożytku publicznego,

5) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych,

6) budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną a podmiotami prowadzącymi działalność społeczną,

7) umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za rozwój lokalnego środowiska,

8) realizacja zadań publicznych określonych w ustawie.

Rozdział 3.
Zasady współpracy

§ 4. Współpraca gminy i organizacji realizowana jest w oparciu o zasady:

1) pomocniczości – oznacza, że gmina powierza organizacjom realizację zadań własnych a organizacje wykonają je w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,

2) suwerenności stron – oznacza, że gmina i organizacje szanują swoją autonomię i niezależność,

3) partnerstwa – oznacza, że gmina i organizacje są równorzędnymi podmiotami w rozwiązywaniu problemów mieszkańców gminy,

4) efektywności - oznacza, że gmina i organizacje wspólnie dążą do osiągnięcia jak najlepszych efektów realizacji zadania publicznego,

5) jawności i uczciwej konkurencji – oznaczają, że gmina i organizacje informują się o zamiarach, celach, kosztach i efektach, poprzez wypracowanie stosownych procedur.

Rozdział 4.
Zakres przedmiotowy programu i priorytetowe zadania publiczne

§ 5. 1. Obszar współpracy gminy z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych określonych
      w art. 4 ustawy w zakresie, który odpowiada zadaniom gminy.

2. Za priorytetowe zadania publiczne, które mogą być zlecane przez gminę uznaje się:

1) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

organizacja zawodów sportowych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym,

współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych,

propagowanie kultury fizycznej, zdrowego trybu życia, upowszechniania sportu wśród mieszkańców gminy poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych oraz obozach sportowych;

2) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

organizacja przedsięwzięć artystycznych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym,

kultywowanie pamięci o zasłużonych dla gminy, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych gminy i jej mieszkańców,

wydawanie niskonakładowych niekomercyjnych publikacji i periodyków, książek w formie tradycyjnej, jak również z wykorzystaniem innych niż druk technik zapisu, katalogów, albumów, druków ulotnych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych, mających znaczenie dla promocji kulturalnej gminy,

wspieranie działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego,

renowacja, konserwacja, inwentaryzacja i ochrona zabytków oraz innych obiektów kultury materialnej;

3) w zakresie rewitalizacji:

rewitalizacja miasta, wsi oraz parków na terenie gminy;

4) w zakresie promocji gminy:

promowanie walorów turystycznych, historycznych, kulturowych i przemysłowych gminy w kraju;

5) w zakresie wspomagającym rozwój wspólnot i społeczności lokalnych szczególnie poprzez:

wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw,

promocja inicjatyw młodzieżowych;

6) w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości:

doradztwo biznesowe, szkolenia oraz warsztaty z szeroko pojętej przedsiębiorczości adresowane do małych oraz średnich firm działających na terenie gminy, a także osób chcących założyć własną działalność gospodarczą na terenie gminy,

pobudzanie przedsiębiorczości wśród kobiet i młodzieży;

7) w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:

promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym;

8) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

aktywizacja i integracja ze środowiskiem lokalnym osób niepełnosprawnych;

9) w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży:

organizacja zajęć edukacyjno -integracyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy;

10) w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

działania zmierzające do poprawy estetyki gminy oraz ekologii i ochrony zwierząt;

11) w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

kultywowannie tradycji narodowej,

edukacja historyczna w miejscach pamięci oraz innych ważnych miejscach gdzie kształtowała się tożsamość narodowa;

3. Określenie ważnych wspólnych potrzeb społecznych dla mieszkańców oraz tworzenie systemowych rozwiązań problemów społecznych może być przedmiotem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.

Rozdział 5.
Formy współpracy

§ 6. 1. Współpraca gminy z organizacjami obejmuje działania o charakterze finansowym i pozafinansowym.

2. Finansowa forma współpracy polega na zlecaniu organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie.

3. Współpraca pozafinansowa polega na:

1) wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności w celu lepszej koordynacji realizowanych zadań,

2) uczestnictwie organizacji w konsultowaniu projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XLVII/432/10 z dnia 21 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,

3) promowaniu działań i inicjatyw realizowanych przez organizacje,

4) inicjowaniu, organizowaniu lub współorganizowaniu szkoleń i konferencji dotyczących różnych aspektów działalności organizacji,

5) udzielaniu pomocy organizacyjnej i technicznej w realizacji różnorodnych przedsięwzięć przez organizacje,

6) udzielaniu pomocy doradczo-konsultacyjnej przy opracowywaniu projektów i wniosków dotacyjnych przez organizacje,

7) informowaniu organizacji o możliwościach pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż budżet gminy,

8) inicjowaniu działań aktywizujących i integrujących organizacje,

9) umożliwieniu dostępu do lokalu oraz wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia spotkań organizacji realizujących zadania publiczne na rzecz gminy i jej mieszkańców.

Rozdział 6.
Okres realizacji programu

§ 7. Program realizowany będzie w okresie od 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku.

Rozdział 7.
Sposób realizacji programu

§ 8. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie:

1) ogłasza otwarte konkursy ofert,

2) powołuje komisje konkursowe,

3) dokonuje wyboru ofert,

4) zawiera umowy o dotację,

5) przedstawia Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich sprawozdanie z realizacji programu.

2. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konkursu oraz sposób jego rozstrzygnięcia, a także wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, określa każdorazowo Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej gminy, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie i na gminnej stronie internetowej.

Rozdział 8.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

§ 9. 1. Na realizację zdań publicznych gminy objętych programem na 2021 rok planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 991.000,00 złotych (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu określona zostanie w projekcie uchwały budżetowej gminy na 2021 rok.

Rozdział 9.
Sposób oceny realizacji programu

§ 10. 1. Oceny realizacji programu dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie na podstawie następujących wskaźników:

1) liczba ogłoszonych konkursów,

2) liczba ofert złożonych w konkursach,

3) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego,

4) liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy,

5) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane,

6) beneficjenci zrealizowanych zadań (wielkość grupy odbiorców),

7) wartość zadań zrealizowanych w ramach dotacji,

8) liczba wspólnych przedsięwzięć,

9) liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Miejską w Kątach Wrocławskich i konsultowanych z organizacjami.

2. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie przedstawia Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni do 31 maja każdego roku. Przedmiotowe sprawozdanie zostanie opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.

3. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji programu mogą być zgłaszane Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Rozdział 10.
Sposób tworzenia programu.

§ 11. 1. Na podstawie kierunków działania strategicznego  Gminy Kąty Wrocławskie oraz przeprowadzonych konsultacji tworzony jest roczny program współpracy z organizacjami.

2. Konsultacje przeprowadzane są w sposób określony w Uchwale Rady Miejskiej Nr XLVII/432/10 z dnia 21 września 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Rozdział 11.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

§ 12. 1. Komisje konkursowe powoływane są przez organ ogłaszający konkurs w celu opiniowania wniosków złożonych przez organizacje zgodnie z art.15 ustawy.

2. Komisję konkursową powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert.

3. Przewodniczącym komisji konkursowej jest przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

4. Komisja konkursowa ocenia formalnie złożone wnioski.

5. Dopuszcza się uzupełnienie braków formalnych tj.:

1) brak dokumentów wymienionych w ogłoszeniu o konkursie ofert,

2) brak właściwych (złożonych przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta) podpisów pod wnioskiem, oświadczeniami oraz załącznikami,

3) brak poświadczenia załączonych kopii dokumentów za zgodność z oryginałem,

4) brak uzupełnionych pól wniosku.

6. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wymienionych w pkt. 7 wnioskodawca zostanie powiadomiony o tym fakcie telefonicznie lub e-mailowo i w wyznaczonym terminie ma prawo uzupełnić braki.

7. Komisja konkursowa ocenia merytorycznie oferty, które polegają na:

1) ocenie możliwości realizacji zadania przez oferenta,

2) ocenie przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, a w szczególności w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

3) ocenie spójności zakresu rzeczowego zadania z harmonogramem i kosztorysem.

8. Każdy członek komisji konkursowej dokonuje oceny merytorycznej indywidualnie, przyznając punkty zgodnie z przyjętym kryterium. Końcową punktację w danym kryterium stanowi średnia arytmetyczna ocen indywidualnych.

9. W przypadku proponowania mniejszej kwoty dotacji od zapisanej w ofercie komisja konkursowa opisuje na kartach oceny merytorycznej zakres koniecznych zmian kosztorysu i/lub harmonogramu i/lub zakresu rzeczowego zadania.

10. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół, a wynik konkursu ogłasza się zgodnie z art. 15 ustawy.

11. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości dotacji dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

12. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

 

uzasadnienie

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek tworzenia, konsultowania oraz uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami z nimi zrównanymi. Program współpracy jest podstawowym dokumentem opisującym zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi, a organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy.

Przedmiotowy program ma charakter programowy i wskazuje planowane na rok 2021 zadania oraz formy ich realizacji. Program ma służyć wzmocnieniu współpracy pomiędzy sektorami poprzez rozwój zakresu i formy współpracy finansowej oraz pozafinansowej.

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 został przedstawiony do konsultacji ww. podmiotom zgodnie z Uchwałą nr XLVII/432/V/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 21 września 2010 r.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wyniki_glosowania_421 .pdf (PDF, 19.36Kb) 2020-12-08 15:11:12 8 razy
2 XXVIII-421-20.pdf (PDF, 373.06Kb) 2020-12-08 13:38:59 9 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 08-12-2020 13:38:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 08-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 08-12-2020 15:11:12