Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

obwieszczenie nr OSiR.6220.50.2020/11 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno ? magazynowej, przebudowa budynku socjalno ? biurowego i budowa budynku socjalnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą ? faza 6-7, realizowanego na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie

OSiR.6220.50.2020/11                                                  Kąty Wrocławskie, dnia 10 listopada  2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 36 § 2 i art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie zamiennej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno – magazynowej, przebudowa budynku socjalno – biurowego i budowa budynku socjalnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą – faza 6-7, realizowanego na działce nr ewid. 118 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie przez inwestora Nestle Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o.o., ul. Ryszarda Chomicza 11a, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska, z uwagi na zwłokę w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od tut. Organu, tj. oczekiwanie na opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Starosty Powiatu Wrocławskiego, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji, sprawa nie może być załatwiona w terminie wynikającym z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy, tj. nie później niż do dnia
14 grudnia 2020 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Miasta
i Gminy Kąty Wrocławskie.

W oparciu o art. 10 § 1 k.p.a. wszystkie strony tego postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak również składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Kątach Wrocławskich.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych
w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W myśl art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z art. 41 § 2 k.p.a. w razie zaniedbania obowiązku określonego w art. 41 § 1 k.p.a. doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

  1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich
  2. Umieszczenie na stronie internetowej http://bip.katywroclawskie.pl
  3. W sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Nowa Wieś Wrocławska

 

 

wywieszono dnia …………………..

 

zdjęto dnia ….………………………

 

podpis ………………………………..

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 OSIR.6220.50.2020_11.pdf (PDF, 470.49Kb) 2020-11-18 09:06:12 7 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Matysek 18-11-2020 09:06:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Matysek 18-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Matysek 18-11-2020 09:06:12