Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

obwieszczenie nr OSiR.6220.45.2020/11 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża piaskowo ? żwirowego Stoszyce, realizowanego na działce nr ewid. 156 AM-1 obręb Stoszyce, gmina Kąty Wrocławskie

OSiR.6220.45.2020/11                                                  Kąty Wrocławskie, dnia 09 listopada  2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 36 § 2 i art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża piaskowo – żwirowego Stoszyce, realizowanego na działce nr ewid. 156 AM-1 obręb Stoszyce, gmina Kąty Wrocławskie przez inwestora Marek Semenowicz Kruszywa Agroblok Sp. z o.o. S.K.A., ul. Wrocławska 7, 55-040 Bielany Wrocławskie, z uwagi na zwłokę w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od tut. Organu, tj. oczekiwanie na opinie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji, sprawa nie może być załatwiona w terminie wynikającym z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy, tj. nie później niż do dnia
07 grudnia 2020 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Miasta
i Gminy Kąty Wrocławskie.

W oparciu o art. 10 § 1 k.p.a. wszystkie strony tego postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak również składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Kątach Wrocławskich.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych
w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W myśl art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z art. 41 § 2 k.p.a. w razie zaniedbania obowiązku określonego w art. 41 § 1 k.p.a. doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

  1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich
  2. Umieszczenie na stronie internetowej http://bip.katywroclawskie.pl
  3. W sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Stoszyce

 

 

wywieszono dnia …………………..

 

zdjęto dnia ….………………………

 

podpis ………………………………..

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 OSIR.6220.45.2020_11.pdf (PDF, 445.24Kb) 2020-11-17 08:33:22 6 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Matysek 17-11-2020 08:33:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Matysek 17-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Matysek 17-11-2020 08:33:22