Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowego zamówienia na dostawę gazu ziemnego w terminie od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

Kąty Wrocławskie, dnia 04.11.2020 r
 
Dotyczy: zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowego zamówienia na dostawę gazu ziemnego w terminie od dnia 01.01.2021  do 31.12.2021 r..

 

I. ZAMAWIAJĄCY.

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek – Ratusz 1

Kąty Wrocławskie

NIP: 913-000-51-47

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy na kompleksową dostawę oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego wysokometanowego.

 2.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  1. Miejsce dostarczania i odbioru paliwa gazowego:
   Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 50-080 Kąty Wrocławskie.

  2. Paliwo zostanie wykorzystane w jednym punkcie poboru do ogrzania budynku urzędu, siedziby Zamawiającego.

  3. Typ odbiornika gazu: dwa kotły gazowe c.o. o mocy 125 kW każdy, łączna moc odbiorników 250kW.

  4. Rodzaj paliwa gazowego: GZ-50 gaz ziemny wysokometanowy wg normy: PN-C 04750 grupa E. Gaz niskiego ciśnienia.

  5. Prognozowany pobór gazu w okresie trwania umowy wynosi 265 000 kWh (24 152,39 m3 dla przyjętego przeliczenia 1m3 = 10,972 kWh). Na potrzeby przygotowania oferty szacunkowe zapotrzebowanie określa się na 265 000 kWh.

  6. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe zostało oszacowane na podstawie zużycia gazu w okresie październik  2019 – wrzesień  2020 r. Należy założyć możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zużycia gazu w okresie trwania umowy o 20%. Miesięczne zapotrzebowanie kształtowało się następująco:

1

Październik

2019

18603   kWh.

2

Listopad

2019

29806   kWh.

3

Grudzień

2019

40495  kWh

4

Styczeń

2020

45086  kWh

5

Luty

2020

35889  kWh

6

Marzec

2020

32205 kWh

7

Kwiecień

2020

18832 kWh

8

Maj

2020

10991 kWh

9

Czerwiec

2020

0          kWh

10

Lipiec

2020

0          kWh

11

Sierpień

2020

0         kWh

12

Wrzesień

2020

477     kWh 

 

 1. Szacunkowe zapotrzebowanie służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym przypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego w czasie trwania umowy.
 2. Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci gazowej minimalny dobowy pobór paliwa gazowego wynosi 149,88 m3/doba, a maksymalny dobowy pobór 499,6 m3/doba. Minimalny godzinowy pobór wynosi 7,5 m3/godzina, a maksymalny 25 m3/doba.
 3. Grupa taryfowa wg. obecnego dostawcy BW-5, moc zamówiona 274 kWh/h.
 4. Zamawiający jest zwolniony z podatku akcyzowego.

3. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

 1. Dostawa paliwa gazowego odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie Prawo energetyczne i Kodeks cywilny oraz przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.
 2. Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.
 3. Stawka zaoferowana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia, z wyjątkiem:
  1. - w przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana cen jednostkowych odpowiednio do stawki podatku, co nie będzie stanowiło istotnych zmian umowy,
  2. - w przypadku, jeśli konieczność wprowadzenia zmian umowy wynika ze zmiany taryfy OSD zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

   O wszystkich zmianach cen Wykonawca powiadomi Zamawiającego.
    
 4. Rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe i dystrybucję odbywać się będą na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę. Zapłata należności nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania (daty wpływu) przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają:

 1. uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi,
 2. uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego,
 3. podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego lub promesę takiej umowy na obszarze, na którym znajduje się punkt poboru Zamawiającego, tj. adres siedziby Zamawiającego,
 4. potencjał techniczny, osoby, wiedzę i doświadczenie potrzebne do realizacji zamówienia.

  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą.

5. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

 • wypełniona oferta (załącznik nr 1),
 • wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2),
 • zaakceptowane wzór umowy (załącznik nr 3),
 • pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – oryginał lub notarialnie poświadczona kopia,
 • notarialnie poświadczone kserokopie dokumentów, o których mowa w pkt. 4 (na etapie składania ofert wystarczy, że Wykonawca złoży oświadczenie zgodne z pkt. 6 załącznika nr 1 do zapytania ofertowego).

6. Inne informacje:

 1. Zamawiający udostępni Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie wszelkie niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy gazu ziemnego oraz upoważni go do wypowiedzenia dotychczasowej umowy kompleksowej sprzedaży gazu. Dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy zostaną przekazane Wykonawcy po wybraniu najkorzystniejszej oferty.
 2. Obiekt, do którego będzie dostarczany gaz jest przyłączony do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
 3. Obecnym sprzedawcą gazu jest PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa.

7. Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur wstępnych oraz rozliczenia przez fakturę wystawioną na koniec roku.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcą.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Oferta:

- musi zawierać cenę oferty uwzględniającą wszystkie koszty,

- musi zawierać wypełniony formularz ofertowy, w którym należy podać ceny jednostkowe netto z dokładnością do 5 miejsc po przecinku,

- powinna być opatrzona pieczątką firmową,

- powinna posiadać datę sporządzenia,

- powinna zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,

- powinna być podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.

 V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Oferta powinna być przesłana na adres poczty elektronicznej Zamawiającego or@katywroclawskie.pl do dnia 12.XI.2002 r. do godz. 15.00.

2. O wyniku oceny ofert oferenci powiadomieni zostaną drogą mailową. Wynik zostanie zamieszczony na stronie internetowej BIP Zamawiającego pod adresem http://bip.katywroclawskie.pl/ w zakładce Informacje -> Ogłoszenia

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zapytanie ofertowe zostało wysłane do Wykonawców zajmujących się dystrybucją i handlem paliwami gazowymi oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.katywroclawskie.pl/ w zakładce Informacje -> Ogłoszenia

VI. OCENA OFERT.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – cena 100%

VII. INFORMACJA DODATKOWA.

1. W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył jedną ważną ofertę, lub ponowienia zapytania ofertowego.

2. Osoba upoważniona do kontaktu: Renata Spleśniak tel.: 71 39-07-205 ,
e-mail: or@katywroclawskie.pl

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

Załączniki

Załącznik nr 1 – oferta

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Odpowiedzi_na_zadane_pytania.pdf (PDF, 330.67Kb) 2020-11-10 13:03:42 24 razy
2 Odpowiedzi_na_zadane_pytania2.pdf (PDF, 236.14Kb) 2020-11-10 13:03:42 26 razy
3 Zapytanie_ofertowe_gaz_2021.pdf (PDF, 4.03Mb) 2020-11-04 15:44:30 40 razy
4 zal_1-oferta (1).docx (DOCX, 19.68Kb) 2020-11-04 15:44:30 17 razy
5 zal_2-formularz_ofertowy (1) zapytanie na 2021.docx (DOCX, 16.48Kb) 2020-11-04 15:44:30 25 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Krzuszcz 04-11-2020 15:44:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Renata Spleśniak 04-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Krzuszcz 10-11-2020 13:03:42