Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. planowania przestrzennego

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

 w dniu 30 października 2020 r. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 1. Stanowisko pracy:

          - stanowisko ds. planowania przestrzennego

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej;

          - liczba stanowisk pracy: 2,

          - wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy,

          - przewidywany termin zatrudnienia: IV kwartał 2020 r. / I kwartał 2021 r.

 

 1. Wymagania związane z w/w stanowiskiem pracy:

 

2a) Wymagania niezbędne  - konieczne do podjęcie pracy na stanowisku:

 1. obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak  skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania szczegółowe w zakresie kwalifikacji, doświadczenia i umiejętności:

 1. wykształcenie wyższe kierunkowe: gospodarka przestrzenna, architektura, architektura krajobrazu lub pokrewne lub wykształcenie wyższe i co najmniej 1 rok pracy w obszarze związanym z zagadnieniami z zakresu gospodarki przestrzennej, architektury, architektury krajobrazu lub pokrewnym;
 2. dobra znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o gospodarce nieruchomościami.
   

          2b) Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustaw: o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o dostępie do informacji publicznej, o samorządzie gminnym, prawo geologiczne i górnicze, prawo budowlane;
 2. znajomość obsługi programów biurowych oraz programów GIS, CAD;
 3. umiejętność tworzenia, redagowania, korekty pism urzędowych;
 4. czynne prawo jazdy kat. B;
 5. doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego

          2c) Predyspozycje osobowościowe:

 1. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, elastyczność w wykonywaniu zadań,
 2. dyspozycyjność, mobilność, samodzielność,
 3. umiejętność analizy i syntezy informacji, zdolność perspektywicznego myślenia
 4. bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 5. bezstronność w kontaktach z Klientami;

 

 1. Do zadań na w/w stanowisku będzie należało m. in.:

 

 1. prowadzenie spraw i wykonywanie czynności związanych z wydawaniem wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 2. prowadzenie spraw i wykonywanie czynności związanych z opiniowaniem podziałów nieruchomości;
 3. prowadzenie spraw i wykonywanie czynności związanych z wydawaniem zaświadczeń, opinii i innych pisemnych informacji w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz inne dokumenty;
 4. przechowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, oraz ich zmian, a także pozostałych dokumentów planistycznych;
 5. opracowywanie i przekazywanie dokumentów, w zakresie wykonywanych czynności, do informacji publicznej;
 6. prowadzenie spraw i wykonywanie czynności związanych z roszczeniami finansowymi, wynikającymi z ustaleń dokumentów planistycznych;
 7. prowadzenie spraw i wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań z zakresu gminnej ewidencji zabytków;
 8. prowadzenie spraw i wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań z zakresu geologii i górnictwa;
 9. współpraca w zakresie wykonywanych czynności z pozostałymi wydziałami, zespołami, samodzielnymi stanowiskami pracy i jednostkami zewnętrznymi;
 10.  współpraca w zakresie wykonywanych czynności z administratorem Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego Wrosip, Powiatowym Zakładem Katastralnym, Starostwem Powiatowym;
 11.  przeprowadzanie i uczestniczenie w wizjach lokalnych w terenie;
 12.  przyjmowanie i obsługa interesantów;
 13.  fotografowanie – wykonywanie zdjęć na polecenie i na rzecz pracodawcy (utwory pracownicze) utrwalające pojedyncze przypadki i wydarzenia gminne, wykorzystane również w celach promocyjnych gminy;
 14.  gromadzenie i stosowanie w bieżącej pracy przepisów z zakresu zajmowanego stanowiska;
 15.  wykonywanie innych poleceń przełożonego związanych z funkcjonowaniem wydziału zgodnie z kwalifikacjami i umiejętnościami, kompetencjami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 16.  przestrzegania zasad i instrukcji dotyczących postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich;
 17.  stałe zastępstwo pracownika na stanowisku d/s. planowania przestrzennego.

 

 1. Warunki pracy na w/w stanowiskach:
 1. praca o charakterze administracyjno — biurowym, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
 2. praca wykonywania w siedzibie Urzędu,  I piętro, w budynku jest dostęp do windy orz w terenie.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. CV i list motywacyjny;
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 4. kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe;
 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21  listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 7. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz o zgodzie na przetwarzanie danych, których podanie było dobrowolne.

W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczenia z poz. "Wymagane dokumenty". Oświadczenia kandydatów oraz list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Długość wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać z przedstawionych dokumentów. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego. W przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych. 

Dokumenty aplikacyjne (z oznaczeniem nadawcy) należy składać:

 1. osobiście, w zamkniętej kopercie do dnia 16 listopada 2020  r. do  godziny 9:00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1,                                  55-080 Kąty Wrocławskie (Biuro Obsługi Klienta pokój 10),

             lub

 1. za pośrednictwem poczty do dnia 16 listopada 2020  r. na adres Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 55 - 080 Kąty Wrocławskie, oferta musi wpłynąć do godziny 9:00 tym dniu

z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko ds. planowania przestrzennego.

Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu po terminie, tj. po godzinie 9:00 w dniu 16 listopada 2020 roku nie będą rozpatrywane.

 

Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną  kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze, a złożona przez nich oferta spełnia wymagania formalne.

 

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt. 4b ustawy z dnia  21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych  (Dz.U. z 2018 r, poz.1260 ze zm. )

– w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie www.katywroclawskie.pl

 

                                                                                                                                                                            

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie    reprezentowana przez Burmistrza  Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie  z siedzibą w Kątach Wrocławskich, ul. Rynek 1,  55-080 Kąty Wrocławskie.
 2. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych kontakt telefoniczny 71/ 390 72 23.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:
   • na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz w zakresie danych o niepełnosprawności w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b ww. rozporządzenia - w ramach wykonywania szczególnych praw przez Panią/Pana dotyczących pierwszeństwa zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych;
   • na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody oraz żądania ich sprostowania. Zgodę można cofnąć drogą, którą została wyrażona;
  • archiwizacji na podstawie:
   • przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  • w przypadku niezakwalifikowania Pani/Pana do kolejnych etapów oraz niewskazania Pani/Pana kandydatury w protokole naboru może być odebrana przez Panią /Pana osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostanie komisyjne zniszczona;
  • jeżeli Pani/Pana kandydatura zostanie wskazana w protokole naboru Pani/Pana oferta pracy będzie przechowywana przez okres trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrana przez Panią/Pana osobiście oferta zostanie komisyjne zniszczona;
  • w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okresy wskazane powyżej.         
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako fakultatywne (nieobowiązkowe), których podanie jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze.
 10. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. planowania przestrzennego do 16.11.2020.pdf (PDF, 1.86Mb) 2020-10-30 13:04:24 9 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Wojtaszek 30-10-2020 13:04:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Zbroszczyk 30-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Wojtaszek 30-10-2020 13:04:24