Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie

Uchwała Nr ......./....../20 z dnia 29 października 2020 r.

Projekt

 

z dnia 22 października 2020 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ......./....../20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/232/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie, zmienioną uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII/267/20 z dnia 27 lutego 2020 r., zmienioną Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 380/2020 z dnia 12 marca 2020 r., zmienioną uchwałą Rady Miejskiej nr XIX/287/20 z  dnia 30 kwietnia 2020 r., zmienioną Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 413/2020 z dnia 5 maja 2020 r., zmienioną uchwałą Rady Miejskiej nr XX/299/20 z dnia 28 maja 2020 r., zmienioną uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/309/20 z dnia 25 czerwca 2020 r., zmienioną uchwałą Rady Miejskiej nr XXII/335/20 z dnia 30 lipca 2020 r., zmienioną uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII/349/20 z  dnia 13 sierpnia 2020 r., zmienioną uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI/354/20 z  dnia 24 września 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 pod nazwą "Wieloletnia prognoza finansowa" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Załącznik nr 2 pod nazwą "Przedsięwzięcia WPF" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3) Załącznik nr 3 pod nazwą "Objaśnienia przyjętych wartości do WPF w latach 2020-2028" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ......./....../20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 października 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(797).pdf

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ......./....../20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 października 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(150).pdf

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ......./....../20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 października 2020 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do WPF w latach 2020-2028

Wykaz zmian:

Załącznik nr 3 

do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2020-2028 z dnia 29.10.2020 r.:

w załączniku nr 1

1) Dla roku 2020 dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian budżetu podjętych do dnia 29 października 2020 roku.

2) w związku z korektą planu dochodów i wydatków w roku 2020 oraz zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę
2 790 586,07 zł w poz. 4.1 zmniejszeniu ulega plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 2 756 675 zł; jednocześnie w poz. 5 .1 dokonuje się korekty planu rozchodów w latach 2021-2028 łącznie o w/w kwotę; zmniejszeniu ulega także planowana kwota długu z kwoty 63 778 256 zł na 61 021 669 zł (poz.6)

3) na wniosek Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w związku z udzielonymi z budżetu gminy na rzecz Stowarzyszenia pożyczkami w związku z realizacją projektu partnerskiego "Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej" w roku 2019 w kwocie 120 000 zł oraz w roku 2020 w kwocie 86 000 zł w poz. 4.4 dokonuje się przesunięcia terminu spłaty odpowiednio na rok 2021 - kwoty 120 000 zł oraz na rok 2022 kwoty 86 000 zł; przesunięcie terminu spłaty związane jest z nie zakończonym procesem rozliczeń z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą oraz z dostosowaniem spłat w terminach równoległych do pozostałych gmin uczestniczących w projekcie; w celu umożliwienia podpisania stosownych aneksów niezbędne jest dokonanie zmian w tym zakresie w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

w załączniku nr 2 

1) w poz. 1.3.1.8 na lata 2021-2022 wprowadza się przedsięwzięcie bieżące pn. "Utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy KątyWrocławskie - Utrzymanie kompleksowego systemu gospodarowania w sposób ekologiczny odpadami komunalnymi poprzez ich m.in. segregację, odbiór, utylizację" z limitem wydatków w roku 2021 - 207 300 zł oraz w roku 2022 - 207 300 zł. Łączne nakłady finansowe wnoszą 414 600 zł; w ramach zadania ujęte będą umowy dzierżawy terenów pod Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy oraz dostawa pojemników na odpady;

2) w poz. 1.3.1.9 na lata 2021-2022 wprowadza się przedsięwzięcie bieżące pn. "Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" z limitem wydatków w roku 2021 - 9 200 000 zł oraz w roku 2022 - 9 200 000 zł; łączne nakłady finansowe wynoszą 18 400 000 zł; w związku z trwającymi pracami przygotowawczymi związanymi z wyłonieniem wykonanwcy zadania na kolejne 2 lata, w ramach którego realizowana będzie usługa na odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy;

3) w poz. 1.3.1.10 na lata 2020-2021 wprowadza się przedsięwzięcie bieżące pn. "Remont drogi nr 107212D na odcinku Gniechowice - Górzyce - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych z limietm wydatków w roku 2020 - 2 000 zł oraz w roku 2021 - 1 136 600 zł; łączne nakłady finansowe wynoszą 1 138 600 zł; w związku z aktualizacją zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych zadanie uzyskło dofinansowanie w kwocie 563 279,50 zł; realizacja zadania ma nastapić w ciągu 12 m-cy; warunkiem otrzymania dofinansowanie jest pzeprowadzenie postępowania przetargowego, wyłonienie wykonawcy robót, podpisanie umowy i rozpoczęcie prac budowlanych w roku bieżącym;

4) w poz. 1.3.1.11 na lata 2020-2021 wprowadza się przedsięwzięcie bieżące pn. "Remont drogi nr 107717D na odcinku Romnów - Małkowice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych z limitem wydatków w roku 2020 - 2 000 zł oraz w roku 2021 - 586 315 zł; łączne nakłady finansowe wynoszą 588 315 zł; w związku z aktualizacją zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 289 157,50 zł; realizacja zadania ma nastapić w ciągu 12 m-cy; warunkiem otrzymania dofinansowania jest przeprowadzenie postępowania przetargowego, wyłonienie wykonawcy robót, podpisanie umowy i rozpoczęcie prac budowlanych w roku bieżącym;

5) w poz. 1.3.2.1 dla zadania pn. "Projekty" zmiejsza się o kwotę 200 zł limit wydatków w roku 2020 w związku z wnioskiem sołectwa Strzeganowice; Limit zobowiązań po zmianach wynosi 565 620 zł;

6) w poz. 1.3.2.2 dla zadania pn. "Projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie" przenosi się kwotę
1 300 000 zł z z roku 2020 do roku 2021; w związku z trwającymi pracami końcowymi w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskiwaniem pozwoleń na budowę kwota zabezpieczona w roku 2020 nie zostanie wykorzystana; w pierwszej kolejności planowane jest wyłonienie inżyniera kontraktu , który dokona analizy dokumentacji projektowej a następnie będzie uczestniczył w postepowaniu przetargowym i w dalszej kolejności nadzorował prace na budowie;

7) w poz. 1.3.2.17 na lata 2020-2021 wprowadza się przesięwzięcie pn. "Wykonanie izolacji poziomej ścian nośnych budynku wraz z wykonaniem prac związanych z wentylacją budynku - Zabrodzie 10 z limitem wydatków w roku 2020 - 150 000 zł oraz w roku 2021 - 220 000 zł; łączne nakłady finansowe wynoszą 370 000 zł; zadanie dotychczas było zadaniem jednorocznym w budżecie 2020 roku jednak z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu prac w stosunku do pierwotnie planowanego zadanie będzie kontynuowane w roku 2021.

Załącznik nr 3 

do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2020-2028 z dnia 24.09.2020 r.:

w załączniku nr 1 

1)Dla roku 2020 dostosowuje się wieloletnią Prognozę finansową do zmian budżetu podjętych do dnia 23 września 2020 roku.

2)Dla roku 2021 w związku z wprowadzonym planem dochodów majątkowych w roku 2020 z tytułu:

a)planowanego dofinansowania w wysokości 1 333 374,50 zł ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich” (z tego kwotę 200 tys. zł planuje się wydatkować jeszcze w roku 2020), którego realizację zaplanowano w latach 2020-2021;

b)wpływu na wyodrębnione konto Gminy środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dla którego ustalono plan finansowy wydatków na rok 2021 w kwocie 2 775 583 zł

w poz. 4.2 zwiększa się kwotę przychodów łącznie o 3 908 957,50 zł. Jednocześnie w poz. 2.2 zwiększeniu ulega plan wydatków majątkowych o w/w kwotę.

w załączniku nr 2 

W związku z zatwierdzeniem przez Wojewodę Dolnośląskiego zmiany listy 1 tj. Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych uwzględniającej dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich” w poz. 1.3.2.5 zwiększa się limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 1 333 374,50 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 3 583 374,50 zł.

do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2020-2028 z dnia 13.08.2020 r.

w załączniku nr 1

Dostosowuje się wieloletnią prognozę finansową dla roku 2020 r. do zmian budżetu podjętych do dnia 13.08.2020 r.

w załączniku nr 2 do uchwały:

1) w poz. 1.3.1.5 wprowadza się przedsięwzięcie bieżące pn. "Gminna Komunikacja Autobusowa - Linie Aglomeracyjne - Zapewnienie transportu lokalnego mieszkańcom" na lata 2020-2021 w celu zapewnienia kontynuacji obsługi lokalnego transportu zbiorowego na kolejny rok z limitem zobowiązań na rok 2020 - 800 000 zł a na rok 2021 - 1 700 000 zł. Łączne nakłady finansowe - 2 500 000 zł. W związku z koniecznością zabezpieczenia ciągłości usług transportu zbiorowego oraz prowadzonymi rozmowami dotyczącymi wspólnego przetargu z Gminą Wrocław korzystne jest przedłużenie obecnej umowy nr ZP.271.16.127.2019/Zad1 z dn. 23.08.2019 zgodnie z art. 22 ust. 8 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym o maksymalny czas do 12 miesięcy z zabezpieczeniem możliwości rozwiązania umowy w przypadku uruchomienia wspólnego transportu z Gminą Wrocław. Planowanie nowego transportu na okres poniżej 1 roku oraz wzrost cen rynkowych wskazuje na ekonomiczne i organizacyjne uzasadnienie aneksowania obecnej umowy. Kwotę ustalono na podstawie dotychczasowego poziomu finansowania zadania z uwzględnieniem przewidywanej zmiany charakterystyki transportowej (m.in.: wydłużenie GKA do Małkowic) oraz zmiany organizatora w przewidywanym okresie (przewidywany wzrost kosztów na poziomie ~8 % na 2020 i ~15 % na 2021). W ramach transportu komunikacji aglomeracyjnej realizowane są przewozy na liniach 8xx- 6 linii ( tj.817, 827, 837, 847, 857, N07).

Koszty obsługi Gminnej Komunikacji Autobusowej wg wskazanego zakresu mieszczą się w uchwalonym planie wydatków na zadania związane z transportem zbiorowym na terenie Gminny Kąty Wrocławskie wynikającym z uchwały budżetowej i WPF.

2) w poz. 1.3.1.6 wprowadza się przedsięwzięcie bieżące pn. "Gminna Komunikacja Autobusowa - Linie szkolno - dowozowe - Zapewnienie uczniom bezpiecznego dowozu do szkół" na lata 2020-2021 w celu zapewnienia dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021. Limit zobowiązań dla roku 2020 - 1 180 000 zł, a na rok 2021 - 1 960 000 zł. Łączne nakłady finansowe - 3 140 000 zł. W celu zabezpieczenia ciągłości usług transportu zbiorowego w ramach art. 22 ust. 8 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym do maksymalnie 24 miesięcy od daty podpisania pierwszej umowy (tj. na kolejne 12 miesięcy) oraz podpisaną umową zw. z  FRPA (Funduszem Rozwoju Przewozów Autobusowych) korzystne jest przedłużenie obecnej umowy nr ZP.271.16.127.2019 z dn. 23.08.2019 na kolejny rok. Wzrost cen rynkowych i krótki okres przedłużenia umowy wskazują na ekonomiczne i organizacyjne uzasadnienie aneksu z obecnym przewoźnikiem. Kwotę ustalono na podstawie dotychczasowego poziomu finansowania zadania z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu kosztów wynikającego z możliwej zmiany charakterystyki transportowej biorąc pod uwagę możliwość dalszej prawidłowej realizacji zadania (tj. usług publicznego transportu szkolnego) w zakresie opieki nad uczniami. Przewidywany koszt na okres IX-XII 2020  na poziomie 1,18 mln zł zawiera możliwą prognozę wzrostu kosztów w wys. ~5 %, koszt na okres I-VIII 2021 na poziomie 1,96 mln zł zawiera wzrost kosztów w wys. ~15 %. W ramach umowy realizowane są przewozy na liniach: 8x- 9 linii (tj.80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89). Koszty obsługi Gminnej Komunikacji Autobusowej wg wskazanego zakresu mieszczą się w uchwalonym planie wydatków na zadania związane z transportem zbiorowym na terenie Gminny Kąty Wrocławskie wynikającym z uchwały budżetowej i WPF.

3) w poz. 1.3.1.7 wprowadza się zadanie bieżące pn. "Umowa na wykonanie Strategii Rozwoju Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021-2027" z limitem wydatków w roku 2020- 15 000 zł i w roku 2021 - 55 000 zł. Łączne nakłady finansowe - 70 000 zł. W związku z planowamym podpisaniem umowy z początkiem września br., której termin realizacji wykracza poza rok budżetowy (planowany termin realizacji 30 kwietnia 2021 r.) należy wyodrębnić zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Środki przeznaczone na realizację zadania mieszczą się w uchwalonym planie wydatków wynikającym z uchwały budżetowej i WPF.

do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2020-2028 z dnia 30.07.2020 r.

w załączniku nr 1

Dostosowuje się wieloletnią prognozę finansową dla roku 2020 r. do zmian budżetu podjętych do dnia 30.07.2020 r.

w załączniku nr 2 do uchwały:

1) w poz. 1.1.2.3 wprowadza się przedsięwzięcie pn.: "Po drodze z klimatem projekt adaptacji Gminy Kąty Wrocławskie do zmian klimatu", planowane do realizacji w latach 2021-2024. Limit wydatków dla roku 2021 wynosi 300 000 zł, dla roku 2022 wynosi 3 000 000 zł, dla roku 2023 wynosi 5 000 000 zł, dla roku 2024 wynosi 4 000 000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 12 300 000 zł;

2) w poz. 1.3.2.5 "Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich" zmniejsza się limit wydatków w 2020 r.
o 1 000 000 zł i przenosi środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa infrastruktury drogowej - budowa ciągu pieszo-rowerowego w Zabrodziu, budowa chodnika przy drodze powiatowej Pietrzykowice-Smolec, budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Nowowiejskiej w Kątach Wrocławskich oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 2018D pomiędzy miejscowościami Małkowice i Skałka".

do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2020-2028 z dnia 25.06.2020 r.

w załączniku nr 1

Dostosowuje się wieloletnią prognozę finansową dla roku 2020 r. do zmian budżetu podjętych do dnia 25.06.2020 r.

w załączniku nr 2 do uchwały:

1) w poz. 1.3.2.6 "Budowa oświetlenia i wyknanie projektów - poprawa infrastruktury drogowej" zwieksza się limit wydatków dla roku 2020 o kwotę 283 277 zł; kwota przeniesieona zostaje z planu wydatków niewygasających, których termin realizacji uległ przesunięciu z zewnętrznych przyczyn niezlaeżnych od gminy w zakresie wydłużenia się procesu uzgodnień w organach instutucji administracji publicznej z uwagi na sytuację związaną z COVID-19, na mocy której zawieszone zostały czasowo terminy biegu spraw;

2) w poz. 1.3.2.14 "Przejmowanie sieci kanalizacyjnej na terenach miejskich - Poprawa stanu środowiska wodno - gruntowego" zwiększa się limit wydatków dla roku 2020 o kwotę 40 000 zł; zainteresowanie inwestowaniem na terenach miejskich w gminie ulega zwiększeniu w związku z czym pojawiają się nowe wnioski dotyczące przejęcia sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Kąty Wrocławskie; jako źródło finansowania zmiany wskazuje się przedsięwzięcie w poz. 1.3.2.16 pn. "Przejmowanie sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich- Poprawa stanu środowiska wodno - gruntowego"; Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 172 000 zł;

3) w poz. 1.3.2.16 "Przejmowanie sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich- Poprawa stanu środowiska wodno - gruntowego" dla roku 2020 zmniejsza się limit wydatków jak w pkt. 2); dla roku 2021 zwiększa się limit wydatków o kwotę 100 000 zł; od stycznia 2019 roku do czerwca 2020 roku zawarto 50 porozumień; większość inwestorów nie zrealizowała budowy urządzeń wod-kan w deklarowanym okresie z podu przesunięć w realizacji inwestycji, w tym z powodu COVID-19; inwestor ma prawo złożć wniosek o przesunięcie terminu realizacji zadania; powyższe przesunięcie ujęte zostaje w ramach zaplanowanych wcześniej kwot wydatków majątkowych przyjętych w WPF. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 748 000 zł;

Załącznik nr 3 

do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2020-2028 z dnia 28.05.2020 r.

w załączniku nr 1

a) Dostosowuje się wieloletnią prognozę finansową dla roku 2020 r. do zmian budżetu podjętych do dnia 28.05.2020 r.

b) w pozycji nr 4.2 w związku z otrzymaniem w roku 2019 przez Gminę Kąty Wrocławskie całości środków na realizację zadań z dofinansowaniem z UE wprowadza się przychody wynikające z  rozliczenia środków okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków odpowiednio:

- na zadanie pn. "Usprawnienia organizacyjne w GOPS Kąty Wrocławskie" dla roku 2020  - kwotę 278 497,75 zł (jednocześnie zmniejszeniu ulega plan dochodów na rok 2020 dla tego zadania) oraz dla roku 2021 - kwotę 32 153,73 zł.

- na zadanie pn. "E-Aktywni mieszkańcy gminy Kąty Wrocławskie" dla roku 2020 kwotę 30 010 zł.

w załączniku nr 2 do uchwały:

1) w poz. 1.3.2.1 w zadaniu pn.: "Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości i nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania" zmniejsza się limit wydatków dla roku 2020 o kwotę 40 000 zł. Kwota przeniesiona zostaje na utworzenie planu wydatków dla zadania pn. Zabezpieczenie terenu ruin po pałacu w Parku w Zabrodziu

Załącznik nr 3 

do Zarządzenia Burmistrza MiG Kąty Wrocławskie nr Nr 413/2020 z dnia 05.05.2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finnasowej Gminy Kąty Wrocławskie

Dostosowuje się wieloletnią prognozę finansową:

a) dla roku 2020 r. zgodnie z wprowadzonymi zmianami wynikającymi z zarządzenia Burmistrza MiG Kąty Wrocławskie Nr 410/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

b) w latach 2021 - 2028 w związku z planowanym ogłoszeniem przetergu na udzielenie kredytu długoteminowego na sfinansowanie planowanego defiytu budżectu Gminy Kąty Wrocławskie oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz przeliczeniem wg przyjętych założeń odsetek od planowanego kredytu w Załączniku nr 1 w poz. 2.1.3 Wydatki na obsługę długu wprowadza się kwotę odsetek w kwotach wynikających z przyjętego harmonogramu spłat w ramach zaplanowanych kowot wydatków biezących dla lat objętych prognozą;

Załącznik nr 3 

do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2020-2028 z dnia 30.04.2020 r.

a) w załączniku nr 1 do uchwały:

Dostosowuje się wieloletnią prognozę finansową dla roku 2020 r. do zmian budżetu podjętych do dnia 30.04.2020 r.

b) w załączniku nr 2 do uchwały:

1) w poz. 1.1.1.1 w zadaniu pn.: "Usprawnienia organizacyjne w GOPS Kąty Wrocławskie - skuteczna pomoc społeczna" zwiększa się limit wydatków dla roku 2020 o 14 321,82 zł do kwoty 292 819,57 zł. Limit wydatków dla roku 2021 pozostaje bez zmian.

2) w związku z uzyskanymi ofertami w postępowaniu przetargowym w poz. 1.3.2.12 w zadaniu pn.: "Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich" dokonuje się zwiększenia limitu wydatków dla roku 2021 o kwotę 1 500 000 zł do kwoty 6 000 000 zł;

3) w poz. 1.3.2.8: "Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Katach Wrocławskich" dla roku 2021 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1 500 000 zł, którą wskazuje się jako źróło finansowania zwiększenia wydatków dla zadania "Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich"; jednocześnie dla roku 2020 zwiększa się limit wydatków o kwotę 98 400 zł wprowadzaną do budżetu 2020 roku z kwoty ujętej w uchwale w sprawie wydatków, które nie wygasają z upłwem roku 2019; W związku z możliwością uzyskania dofinansowania w ramch Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej "Sportowa Polska" wskazany jest podział dokumentacji i etapowanie zadania uwzględniające możliwości uzyskania dofinansowania co wraz z wydłużeniem czasu oczekiwania na niezbędne uzgodnienia wpłynie na termin realizacji przedmiotu umowy, który wymagać będzie podpisania stosownego aneksu z terminem wykraczającym poza okres wskazany w uchwale o wydatkach niewygasających;

4) w poz. 1.3.2.1 w zadaniu pn.: "Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości i nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania" zmniejsza się limit wydatków dla roku 2020 o 15 000 zł. Kwota przeniesiona zostaje na utworzenie planu wydatków z tytułu pomocy finasowej dla Województwa Dolnośląskiego z tytułu udziału finansowego w wykonaniu dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrykowicach".

5) w poz. 1.3.2.3 w zadaniu pn.: "Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice, Gądów i Nowa Wieś Wrocławska" dla roku 2020 zwiększa się limit wydatków o kwotę 4 725 377,40 zł; z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem, w celu umożliwienia realizacji zadań zaistaniała konieczność wprowadzenia pozostałej do realizacji kwoty ujęctej w wydatkach niewygasających jako kontynuację zleconych w 2019 roku prac na budowę kanalizacji sanitarnej wschód – etap II – Mokronos Dolny;

6) w poz. 1.3.2.14 w zadaniu pn.: "Przejmowanie sieci kanalizacyjnej na terenach miejskich" dla roku 2020 zwiększa się limit wydatków o kwotę 22 000 zł, dla roku 2021 o 10 000 zł, dla roku 2022 o 20 000 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 92 000 zł.

7) w poz. 1.3.2.16 wprowadza się zadanie wieloletnie pn.: "Przejmowanie sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich". Limit wydatków dla roku 2020 wynosi 288 000 zł, dla roku 2021 wynosi 200 000 zł, dla roku 2022 wynosi 200 000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 688 000 zł.

Załącznik nr 3 

do Zarządzenia Burmistrza MiG Kąty Wrocławskie nr Nr 380/2020 z dnia 12.03.2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finnasowej Gminy Kąty Wrocławskie

a) załącznik nr 3 do zarządzenia:

Dostosowuje się wieloletnią prognozę finansową dla roku 2020 r. zgodnie z wprowadzonymi zmianami budżetowym w Zarządzeniu nr 367/2020 z dnia 28.02.2020 R. oraz aktualizuje się rok 2019 w zakresie wykonania budżetu za 2019 r.

Załącznik nr 3 

do Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały s sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Katy Wrocławskie na lata 2020-2028 z dnia 27.02.2020 r.

c)Załączniku nr 1 do uchwały.

Dostosowuje się wieloletnią prognozę finansową dla roku 2020 r. zgodnie z wprowadzonymi zmianami budżetowymi.

d)Załącznik nr 2 do uchwały:

3)wprowadza nowe przedsięwzięcie w poz. 1.1.2.2 pn.: „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gminy Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie i Sobótka – poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym”. Limit wydatków w 2020 r. – 5.000 zł, w 2021 r. – 603.202,36 zł, w 2022 r. – 2.650.265,77 zł. Powyższe zadanie zostało ujęte w ramach zaplanowanych wcześniej kwot wydatków majątkowych przyjętych w WPF.

4)dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w przedsięwzięciu ujętym w poz. 1.3.2.1 pn: „Projekty (…)” o 83.180 zł, zgodnie ze zmianami zawartymi w uchwale budżetowej. Środki te zostały przesunięte na realizację programu „Bezpieczna droga”.

Załącznik nr 3 

do Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Katy Wrocławskie na lata 2020-2028

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Katy Wrocławskie

w latach 2020-2028

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został opracowany zgodnie z przepisami art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych. Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy, oceny zdolności kredytowej, wyznaczenia możliwości inwestycyjnych. Gmina Kąty Wrocławskie, podejmując zadania inwestycyjne spodziewa się w przyszłości efektów w postaci poprawy standardu życia mieszkańców, jak również korzyści z napływu nowych inwestorów. Gmina stara się wykorzystać możliwości, jakie stwarza Unia Europejska i jej fundusze. Dlatego też największe inwestycje infrastrukturalne stara się realizować przy udziale środków zewnętrznych.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

1.dla roku 2020 zgodnie z potrzebami budżetowymi i kierunkami rozwoju wskazanymi przez Radę Miejską.

2.dla lat 2021-2028 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki, korekty merytoryczne i szacunek.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2028:

1. Jest kontynuacją realizacji przedsięwzięć z lat poprzednich na realizację których gmina stara się o uzyskanie dofinansowania ze środków budżetu UE oraz budżetu krajowego.

2. Nie zawiera wydatków na realizację przedsięwzięć związanych z realizacją umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

3. Zawiera wydatki bieżące i majątkowe na realizację przedsięwzięć pozostałych.

W załączniku nr 1 zobrazowane są przepływy pieniężne, wynik budżetu oraz kwota długu.

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do uzyskania w roku 2019, założenia wynikające z projektu budżetu na 2020 rok oraz na lata przyszłe w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz ustalonych dochodów udziału w podatku PIT oraz subwencji oświatowej.

Dochody

W pierwszej części tabeli wykazano planowane dochody ogółem w podziale na bieżące i  majątkowe. Przyjęto wzrost dochodów w latach 2020 do 2028 średniorocznie o około 2,7 %, który ustalono w oparciu o analizę wzrostu dochodów w ciągu ostatnich 5 lat i wskaźniki inflacji. Największy wzrost dochodów zaplanowano w roku 2021 o wskaźnik 17,3 % w szczególności w związku przewidywanym pozyskaniem dotacji z realizowanych zadań majątkowych. Zaplanowano wzrost dochodów bieżących w roku 2021 o około 18 mln zł w szczególności z tytułu: udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 6,6 mln zł i od osób fizycznych o kwotę 7,7 mln.zł. Założono wzrost:

- z podatku od nieruchomości o kwotę 4,7 mln zł,

-z tytułu subwencji ogólnej 2,4 mln zł,

-z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 2,7 mln zł.

Przy wyliczaniu dochodów bieżących kierowao się tendencjami rozwojowymi gminy, prowadzonymi najej terenie inwestycjami nowych przedsiębiorców i realizacją nowego budownictwa mieszkaniowego, a także domów wielorodzinnych.Pod uwagę wzięto nieznaczny wzrost wskaźnika inflacji w ostatnich latach prognozy. Przy planowaniu dochodów i wydatków kierowano się zasadą ostrożności i  i możliwością ich realizacji.Dochody majątkowe określono określają środki zewnętrzne na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w postaci dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Największe dofinansowanie wykazano w  roku 2021, bo ponad 20 mln zł., z tendencją malejącą w latach następnych. Dochody ze sprzedaży majątku założono tylko w latach 2020-2022, biorąc pod uagę zasoby nieruchomości jakimi dysponuje gmina.

Wydatki

W następnej części tabeli wykazane zostały wydatki ogółem, a w dalszym podziale na bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;

 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;

 4) pozostałe wydatki bieżące.

Podstawą ustalenia wielkości wydatków ogółem są wydatki bieżące i majątkowe ustalone zgodnie z niezbędnymi potrzebami, złożonymi planami finansowymi jednostek budżetowych oraz tendencjami rozwojowymi gminy. e. Od paru lat wprowadzana jest dyscyplina wydatków bieżących, która wynika z konieczności zachowania polityki inwestycyjnej Gminy i maksymalnych możliwości wykorzystania środków zewnętrznych.

Wydatki bieżące zaplanowano w 2021 roku o 6,3 % mniejsze niż w roku 2020, ze względu na zaplanowane wysokie wydatki majątkowe wspófinansowane ze środków unijnych. Jest to także spowodowane przewidywanymi wysokimi wydatkami na spłatę rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętych kredytów. W latach następnych zaplanowano stopniowy wzrost wydatków bieżących z poziomu 148 mln zł w 2021 do 179 mln zł w 2028.

Wydatki na obsługę długu oszacowano w roku 2020 na kwotę 1.085.000 zł, w roku 2021 na kwotę 850.100 zł i w roku 2022 na kwotę 706.400 zł - są one największe, gdyż w latach tych sumuje się spłata wcześniej i nowo zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach następnych wydatki na obsługę długu maleją.

Gmina planuje zaciągnięcie kredytów w roku 2020. Wydatki majątkowe w latach 2020-2024 wynikają z realizowanych i zaplanowanych przedsięwzięć powiększonych o możliwości finansowe Gminy, natomiast dla lat 2025-2028 wprowadzono wielkości określające potencjalne możliwości inwestycyjne Gminy.

Przychody i rozchody

Przewidywana kwota przychodów w 2020 roku wyniesie 25.473.400 zł, w tym na zaciągnięcie kredytów i pożyczek będzie to 25.353.400 zł z tego na pokrycie deficytu w wysokości 16.573.000 zł. Spłata zaciąganych kredytów i pożyczek zaplanowana jest na 8 lat, spłacanych w ratach. Spłata kredytów i pożyczek w 2020 r. wyniesie 8.814.400 zł, a  w ostatnim roku spłat wyniesie 3.091.037 zł. Przewidywane oprocentowanie 3% w stosunku rocznym. W latach następnych nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek. W 2020 r. Gmina planuje udzielić pożyczkę dla stowarzyszenia w wysokości 86.000 zł, która będzie spłacona w całości w roku 2021.

W 2020 roku rozchody budżetu wynoszą 8.900.400 zł i przezn4aczone są na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 8.814.400 zł i na wypłatę udzielonej pożyczki w wysokości 86.000 zł. Ustalenie rozchodów w następnych latach na porównywalnym poziomie ma na celu zachowanie płynności finansowej w trakcie roku i możliwości terminowego regulowania bieżących płatności. Spłatę długu zaciągniętego zaplanowano na podstawie zawartych umów i wynikających z nich terminów, a długu planowanego na podstawie własnych analiz.

Kwota długu

W prognozie przedstawiono kwotę zadłużenia Gminy na koniec każdego roku budżetowego. Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 63.778.256 zł i będzie się corocznie obniżało do roku 2028. Spłatę długu w 2020 roku postanowiono w projekcie budżetu sfinansować z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ufp we wszystkich latach prognozy są spełnione.

W załączniku nr 2 wykazano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2020-2024,

Poniżej przedstawiono wykaz wszystkich przedsięwzięć uwzględnionych do realizacji w prognozie w latach 2020-2024.

 I – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: Limit wydatków w 2020 r. – 1.208.498,00 zł, w 2021 r. – 852.153,20 zł. Razem limit zobowiązań wynosi 2.060.651,20 zł.

- bieżące: Limit wydatków w 2020 r. – 278.498,00 zł, w 2021 r. – 32.153,20 zł. Razem limit zobowiązań wynosi 310.651,20 zł.

1.1.1.1 - Usprawnienie organizacyjne w GOPS Kąty Wrocławskie – skuteczna pomoc społeczna

Zadanie jest 3 letnie o ogólnej wartości 421.448 zł. Dotacja będzie przeznaczona na szkolenia, doposażenie pomieszczeń biurowych i urządzeń informatycznych. Finansowanie: 2020 r.-278.498 zł, 2021 r.-32.153 zł.

- majątkowe: Limit wydatków w 2020 r. – 930.000,00 zł, w 2021 r. – 820.000,00 zł. Limit wydatków w 2020 r. – 278.498,00 zł, w 2021 r. – 32.153,20 zł. Razem limit zobowiązań wynosi 1.750.000,00 zł.

1.1.2.1 – Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gminy Kąty Wrocławskie

W związku z przyznaniem dofinansowania do realizacji zadania pn. „Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka, Sadków – Sadowice” w roku 2020 planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej. Zakończenie realizacji jest przewidziane w roku 2021 zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie. Droga rowerowa Kąty Wr. – Nowa Wieś Kącka oraz Sadków – Sadowice – Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym. Zadanie obejmuje wykonanie drogi rowerowej o przebiegu: Nowa Wieś Kącka – Kąty Wrocławskie zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 2010D wraz z wiatą rowerową zlokalizowaną w pobliżu stacji PKP w Kątach Wrocławskich (w rejonie przystanku autobusowego przy skrzyżowaniu ul. Spółdzielczej i ul. 1 Maja) oraz wykonanie drogi rowerowej o przebiegu: Sadków – Sadowice zlokalizowanej w drodze powiatowej nr 2017D. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 930.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 820.000 zł.

 II – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: Limit wydatków 0 zł.

Nie ma takich przedsięwzięć.

 III – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Limit wydatków w 2020 r. – 23.463.200,00 zł, w 2021 r. – 50.282.000,00 zł, w 2022 r. – 13.100.000 zł, w 2023 r. – 13.000.000,00 zł, w 2024 r. – 17.000.000,00 zł. Razem limit zobowiązań wynosi 116.845.200,00 zł.

- bieżące: Limit wydatków w 2020 r. – 669.200,00 zł, w 2021 r. – 410.000,00 zł. Razem limit zobowiązań wynosi 1.079.200,00 zł.

1.3.1.3Umowy na zmiany zagospodarowania przestrzennego gminy

Rozwój gospodarczy gminy - Plany miejscowe stanowią podstawę planowania przestrzennego  w gminie. Ustanawiają przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawę wydawania decyzji administracyjnych. W planach miejscowych dokonuje się również zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Jednym z podstawowych dokumentów planistycznych jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten sporządza się dla całego obszaru gminy. Określa on w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Jest dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 309.200 zł, limit na 2021 r. wynosi 50.000 zł

1.3.1.4Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.

Utrzymanie przejezdności i bezpieczeństwa dróg. – Zadaniem objęte zostaną drogi publiczne gminne na terenie wszystkich miejscowości i ulice w  mieście Kąty Wrocławskie w latach 2020- 2021. Zakres prac utrzymaniowych obejmuje odśnieżenie jezdni i uszorstnienie (posypanie) nawierzchni jezdni mieszkanką piaskowo-solną (4%). Limit wydatków na 2020 r. wynosi 360.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 360.000 zł.

- majątkowe: Limit wydatków w 2020 r. – 22.794.000,00 zł, w 2021 r. – 49.872.000,00 zł, w 2022 r. – 13.100.000 zł, w 2023 r. – 13.000.000,00 zł, w 2024 r. – 17.000.000,00 zł. Razem limit zobowiązań wynosi 115.766.000,00 zł.

1.3.2.1 - Projekty

Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania. Planowane jest przygotowywanie projektów dla zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w kolejnych latach. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 604.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 100.000 zł.

1.3.2.2 - Wykonanie projektu i budowa zespołu szkolno- przedszkolnego w Krzeptowie

W dniu 23.09.2019r. zawarto z firmą „EKOBUD” s.c. umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zespołu szkolno-przedszkolnego oraz drogi obsługującej obiekt. Obecnie trwają prace projektowe.

Przewidywana jest budowa kompleksu obejmującego część szkolną, przedszkolną oraz blok sportowy. Część przedszkolna projektowana jest dla 150 dzieci w sześciu oddziałach natomiast część przedszkolna dla 650 uczniów w 26 oddziałach + 50 dzieci w 2 oddziałach przedszkolnych „0”. Blok sportowy projektowany jest jako niezależny obiekt funkcjonalno-użytkowy. W ramach zadania przewidywane jest również zagospodarowanie terenu obejmujące m.in. plac zabaw dla dzieci przedszkolnych i szkolnych z wydzielonymi częściami zamkniętymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej, bieżnia sportowa oraz skocznia w dal, parkingi i zatoki autobusowe. Rozpoczęcie budowy obiektu planowane jest w 2020 roku natomiast zakończenie inwestycji w 2021r. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 2.000.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 30.000.000 zł.

1.3.2.3 – Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice, Gądów i Nowa Wieś Wrocławska

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym na terenie całej miejscowości z odprowadzeniem ścieków do systemu kanalizacji na terenie Mokronosu Dolnego, z którego ścieki będą przepompowywane do Miasta Wrocławia. W zakresie inwestycji jest budowa kolektorów grawitacyjnych i ciśnieniowych, budowa przepompowni ścieków wraz z przyłączami wodnymi i zasilaniem elektrycznym, zagospodarowaniem terenu przepompowni wraz z drogami dojazdowymi. Kanalizację sanitarną w Mokronosie Górnym przewidziano do realizacji w latach 2019-2022. Zadaniem inwestycji jest uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie, jak również rozwój i poprawa infrastruktury wiejskiej.

Zadanie obejmuje kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w poszczególnych miejscowościach po wschodniej stronie gminy. Kolejność budowania kanalizacji w  ww. miejscowościach zostanie poprowadzona tak, aby umożliwić przepompowanie ścieków do kanalizacji już wykonanej i użytkowanej. Termin realizacji kanalizacji w poszczególnych miejscowościach został zaplanowany na lata 2023-2024.

Limit wydatków na 2020 r. wynosi 5.000.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 7.000.000 zł, limit na 2022 r. wynosi 13.100.000 zł, limit na 2023 r. wynosi 13.000.000 zł, limit na 2024 r. wynosi 17.000.000 zł.

1.3.2.5 - Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich

Zadanie obejmuje budowę drogi wraz z odwodnieniem, chodnikiem, ścieżką rowerową, parkingiem, placem manewrowym do zawracania i oświetleniem drogowym i kanałem teletechnicznym w ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich. Zadanie będzie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę. Budowa drogi poprawi warunki komunikacji do przyszłego przedszkola przy ul. Sybiraków. Długość drogi wynosi ok. 350 m. Realizacja zadania przewidziana jest przez 2 lata. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 1.450.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 1.800.000 zł.

1.3.2.6 - Budowa oświetlenia i wykonanie projektów

W celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawy warunków użytkowania dróg publicznych planuje się rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy. Planuje się również wymianę i uzupełnienie oświetlenia w miejscach, gdzie wymagają tego warunki lokalne. Oświetlenie realizowane będzie głównie poprzez budowę nowego energooszczędnego oświetlenia LED. W pierwszej kolejności realizowane będą zadania na które Gmina posiada opracowaną dokumentację projektową. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 420.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 100.000 zł.

1.3.2.8 - Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich

Realizacja następnego etapu modernizacji kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich. Projekt obejmować ma remont bieżni, przebudowę kortów tenisowych, budowę hali z kortami tenisowymi, budowę boiska treningowego, przebudowę trybu oraz ciągów pieszo-jezdnych. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020 – 2021. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 1.000.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 2.500.000 zł.

1.3.2.10 - Przebudowa drogi w ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich

Zadanie obejmuje przebudowę dróg o łącznej długości ok. 700 m. Drogi tworzą ciąg komunikacyjny łączący drogi wojewódzkie nr 362 (ul. Mireckiego) oraz nr 347 (ul. Wrocławska). Drogi w obrębie ul. Zwycięstwa i ul. Kościuszki stanowią gminną drogę publiczną nr 107217D natomiast ul. Norwida jest drogą wewnętrzną. Zakres dróg przewidzianych do przebudowy obejmuje jezdnię, chodniki, kanalizację deszczową i oświetlenie drogowe. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020 r. - I etap i 2021 r. – II etap. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 2.500.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 2.100.000 zł.

1.3.2.12 - Budowa zespołu przedszkolno- żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich

Inwestycja obejmuje budowę przedszkola z możliwością wydzielenia części żłobkowej przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich. Dokumentacja projektowa została opracowana w 2018 roku i uzyskano pozwolenie na budowę. Zaprojektowano budynek parterowy o powierzchni użytkowej 2.766,26m2 pełniący funkcję przedszkola dla 200 dzieci w 8 oddziałach z dodatkowymi 2 oddziałami przeznaczonymi wy wykorzystania na funkcje żłobkowe dla 50 dzieci. Rozpoczęcie budowy obiektu planowane jest w 2020 roku natomiast zakończenie inwestycji w 2021r. W ramach umów zostanie wykonana dokumentacja projektowa wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, m.in. decyzja środowiskowa, pozwolenia wodno-prawne oraz pozwolenia na budowę dla w/w zadań, które pozwolą Zamawiającemu kompleksowo zrealizować inwestycje. Po wykonaniu dokumentacji projektowej nastąpi sukcesywna budowa kanalizacji sanitarnej. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 10.000.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 4.500.000 zł.

1.3.2.14 - Przejmowanie sieci kanalizacyjnej

W ramach realizacji tego zadania przewiduje się odpłatne przejęcie na majątek Gminy odcinków sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Gmina zawiera porozumienia na odpłatne przejęcie odcinków sieci kanalizacyjnych, których termin realizacji i przekazania na majątek Gminy przypada w roku 2020 oraz w latach następnych. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 20.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 20.000 zł.

1.3.2.15 - Projekt i budowa kanalizacji na południu gminy oraz Pełcznica i Nowa Wieś Kącka

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla południowej części Gminy Kąty Wrocławskie. W ramach zadania zostaną podpisane trzy odrębne umowy dla następujących miejscowości:

1. Gniechowice, Krobielowice, Wojtkowice, Strzeganowice;

2. Czerńczyce, Zachowice, Kamionna, Kilianów, Nowa Wieś Kącka oraz podłączenie terenów za autostradą od strony Nowej Wsi Kąckiej.

3. Sokolniki, Kozłów, Pełcznica.

Po wykonaniu dokumentacji projektowej nastąpi sukcesywna budowa kanalizacji sanitarnej.

Limit wydatków na 2021 r. wynosi 200.000 zł, limit na 2022 r. wynosi 1.752.000 zł.

do Uchwaly Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Katy Wrocławskie na lata 2020-2028

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Katy Wrocławskie

w latach 2020-2028

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został opracowany zgodnie z przepisami art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych. Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy, oceny zdolności kredytowej, wyznaczenia możliwości inwestycyjnych. Gmina Kąty Wrocławskie, podejmując zadania inwestycyjne spodziewa się w przyszłości efektów w postaci poprawy standardu życia mieszkańców, jak również korzyści z napływu nowych inwestorów. Gmina stara się wykorzystać możliwości, jakie stwarza Unia Europejska i jej fundusze. Dlatego też największe inwestycje infrastrukturalne stara się realizować przy udziale środków zewnętrznych.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

1.dla roku 2020 zgodnie z potrzebami budżetowymi i kierunkami rozwoju wskazanymi przez Radę Miejską.

2.dla lat 2021-2028 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki, korekty merytoryczne i szacunek.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2028:

1. Jest kontynuacją realizacji przedsięwzięć z lat poprzednich na realizację których gmina stara się o uzyskanie dofinansowania ze środków budżetu UE oraz budżetu krajowego.

2. Nie zawiera wydatków na realizację przedsięwzięć związanych z realizacją umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

3. Zawiera wydatki bieżące i majątkowe na realizację przedsięwzięć pozostałych.

W załączniku nr 1 zobrazowane są przepływy pieniężne, wynik budżetu oraz kwota długu.

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do uzyskania w roku 2019, założenia wynikające z projektu budżetu na 2020 rok oraz na lata przyszłe w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz ustalonych dochodów udziału w podatku PIT oraz subwencji oświatowej.

Dochody

W pierwszej części tabeli wykazano planowane dochody ogółem w podziale na bieżące i  majątkowe. Przyjęto wzrost dochodów w latach 2020 do 2028 średniorocznie o około 2,7 %, który ustalono w oparciu o analizę wzrostu dochodów w ciągu ostatnich 5 lat i wskaźniki inflacji. Największy wzrost dochodów zaplanowano w roku 2021 o wskaźnik 17,3 % w szczególności w związku przewidywanym pozyskaniem dotacji z realizowanych zadań majątkowych. Zaplanowano wzrost dochodów bieżących w roku 2021 o około 18 mln zł w szczególności z tytułu: udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 6,6 mln zł i od osób fizycznych o kwotę 7,7 mln.zł. Założono wzrost:

- z podatku od nieruchomości o kwotę 4,7 mln zł,

-z tytułu subwencji ogólnej 2,4 mln zł,

-z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 2,7 mln zł.

Przy wyliczaniu dochodów bieżących kierowao się tendencjami rozwojowymi gminy, prowadzonymi najej terenie inwestycjami nowych przedsiębiorców i realizacją nowego budownictwa mieszkaniowego, a także domów wielorodzinnych.Pod uwagę wzięto nieznaczny wzrost wskaźnika inflacji w ostatnich latach prognozy. Przy planowaniu dochodów i wydatków kierowano się zasadą ostrożności i  i możliwością ich realizacji.Dochody majątkowe określono określają środki zewnętrzne na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w postaci dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Największe dofinansowanie wykazano w  roku 2021, bo ponad 20 mln zł., z tendencją malejącą w latach następnych. Dochody ze sprzedaży majątku założono tylko w latach 2020-2022, biorąc pod uagę zasoby nieruchomości jakimi dysponuje gmina.

Wydatki

W następnej części tabeli wykazane zostały wydatki ogółem, a w dalszym podziale na bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;

 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;

 4) pozostałe wydatki bieżące.

Podstawą ustalenia wielkości wydatków ogółem są wydatki bieżące i majątkowe ustalone zgodnie z niezbędnymi potrzebami, złożonymi planami finansowymi jednostek budżetowych oraz tendencjami rozwojowymi gminy. e. Od paru lat wprowadzana jest dyscyplina wydatków bieżących, która wynika z konieczności zachowania polityki inwestycyjnej Gminy i maksymalnych możliwości wykorzystania środków zewnętrznych.

Wydatki bieżące zaplanowano w 2021 roku o 6,3 % mniejsze niż w roku 2020, ze względu na zaplanowane wysokie wydatki majątkowe wspófinansowane ze środków unijnych. Jest to także spowodowane przewidywanymi wysokimi wydatkami na spłatę rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętych kredytów. W latach następnych zaplanowano stopniowy wzrost wydatków bieżących z poziomu 148 mln zł w 2021 do 179 mln zł w 2028.

Wydatki na obsługę długu oszacowano w roku 2020 na kwotę 1.085.000 zł, w roku 2021 na kwotę 850.100 zł i w roku 2022 na kwotę 706.400 zł - są one największe, gdyż w latach tych sumuje się spłata wcześniej i nowo zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach następnych wydatki na obsługę długu maleją.

Gmina planuje zaciągnięcie kredytów w roku 2020. Wydatki majątkowe w latach 2020-2024 wynikają z realizowanych i zaplanowanych przedsięwzięć powiększonych o możliwości finansowe Gminy, natomiast dla lat 2025-2028 wprowadzono wielkości określające potencjalne możliwości inwestycyjne Gminy.

Przychody i rozchody

Przewidywana kwota przychodów w 2020 roku wyniesie 25.473.400 zł, w tym na zaciągnięcie kredytów i pożyczek będzie to 25.353.400 zł z tego na pokrycie deficytu w wysokości 16.753.000 zł. Spłata zaciąganych kredytów i pożyczek zaplanowana jest na 8 lat, spłacanych w ratach. Spłata kredytów i pożyczek w 2020 r. wyniesie 8.814.400 zł, a  w ostatnim roku spłat wyniesie 3.391.037 zł. Przewidywane oprocentowanie 3% w stosunku rocznym. W latach następnych nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek. W 2020 r. Gmina planuje udzielić pożyczkę dla stowarzyszenia w wysokości 86.000 zł, która będzie spłacona w całości w roku 2021.

W 2020 roku rozchody budżetu wynoszą 8.900.400 zł i przezn4aczone są na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 8.814.400 zł i na wypłatę udzielonej pożyczki w wysokości 86.000 zł. Ustalenie rozchodów w następnych latach na porównywalnym poziomie ma na celu zachowanie płynności finansowej w trakcie roku i możliwości terminowego regulowania bieżących płatności. Spłatę długu zaciągniętego zaplanowano na podstawie zawartych umów i wynikających z nich terminów, a długu planowanego na podstawie własnych analiz.

Kwota długu

W prognozie przedstawiono kwotę zadłużenia Gminy na koniec każdego roku budżetowego. Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 63.778.256 zł i będzie się corocznie obniżało do roku 2028. Spłatę długu w 2020 roku postanowiono w projekcie budżetu sfinansować z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ufp we wszystkich latach prognozy są spełnione.

W załączniku nr 2 wykazano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2020-2024,

Poniżej przedstawiono wykaz wszystkich przedsięwzięć uwzględnionych do realizacji w prognozie w latach 2020-2024.

 I – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: Limit wydatków w 2020 r. – 1.208.498,00 zł, w 2021 r. – 852.153,20 zł. Razem limit zobowiązań wynosi 2.060.651,20 zł.

- bieżące: Limit wydatków w 2020 r. – 278.498,00 zł, w 2021 r. – 32.153,20 zł. Razem limit zobowiązań wynosi 310.651,20 zł.

1.1.1.1 - Usprawnienie organizacyjne w GOPS Kąty Wrocławskie – skuteczna pomoc społeczna

Zadanie jest 3 letnie o ogólnej wartości 421.448 zł. Dotacja będzie przeznaczona na szkolenia, doposażenie pomieszczeń biurowych i urządzeń informatycznych. Finansowanie: 2020 r.-278.498 zł, 2021 r.-32.153 zł.

- majątkowe: Limit wydatków w 2020 r. – 930.000,00 zł, w 2021 r. – 820.000,00 zł. Limit wydatków w 2020 r. – 278.498,00 zł, w 2021 r. – 32.153,20 zł. Razem limit zobowiązań wynosi 1.750.000,00 zł.

1.1.2.1 – Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gminy Kąty Wrocławskie

W związku z przyznaniem dofinansowania do realizacji zadania pn. „Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka, Sadków – Sadowice” w roku 2020 planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej. Zakończenie realizacji jest przewidziane w roku 2021 zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie. Droga rowerowa Kąty Wr. – Nowa Wieś Kącka oraz Sadków – Sadowice – Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym. Zadanie obejmuje wykonanie drogi rowerowej o przebiegu: Nowa Wieś Kącka – Kąty Wrocławskie zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 2010D wraz z wiatą rowerową zlokalizowaną w pobliżu stacji PKP w Kątach Wrocławskich (w rejonie przystanku autobusowego przy skrzyżowaniu ul. Spółdzielczej i ul. 1 Maja) oraz wykonanie drogi rowerowej o przebiegu: Sadków – Sadowice zlokalizowanej w drodze powiatowej nr 2017D. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 930.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 820.000 zł.

 II – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: Limit wydatków 0 zł.

Nie ma takich przedsięwzięć.

 III – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Limit wydatków w 2020 r. – 23.463.200,00 zł, w 2021 r. – 50.282.000,00 zł, w 2022 r. – 13.100.000 zł, w 2023 r. – 13.000.000,00 zł, w 2024 r. – 17.000.000,00 zł. Razem limit zobowiązań wynosi 116.845.200,00 zł.

- bieżące: Limit wydatków w 2020 r. – 669.200,00 zł, w 2021 r. – 410.000,00 zł. Razem limit zobowiązań wynosi 1.079.200,00 zł.

1.3.1.3Umowy na zmiany zagospodarowania przestrzennego gminy

Rozwój gospodarczy gminy - Plany miejscowe stanowią podstawę planowania przestrzennego  w gminie. Ustanawiają przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawę wydawania decyzji administracyjnych. W planach miejscowych dokonuje się również zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Jednym z podstawowych dokumentów planistycznych jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten sporządza się dla całego obszaru gminy. Określa on w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Jest dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 309.200 zł, limit na 2021 r. wynosi 50.000 zł

1.3.1.4Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.

Utrzymanie przejezdności i bezpieczeństwa dróg. – Zadaniem objęte zostaną drogi publiczne gminne na terenie wszystkich miejscowości i ulice w  mieście Kąty Wrocławskie w latach 2020- 2021. Zakres prac utrzymaniowych obejmuje odśnieżenie jezdni i uszorstnienie (posypanie) nawierzchni jezdni mieszkanką piaskowo-solną (4%). Limit wydatków na 2020 r. wynosi 360.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 360.000 zł.

- majątkowe: Limit wydatków w 2020 r. – 22.794.000,00 zł, w 2021 r. – 49.872.000,00 zł, w 2022 r. – 13.100.000 zł, w 2023 r. – 13.000.000,00 zł, w 2024 r. – 17.000.000,00 zł. Razem limit zobowiązań wynosi 115.766.000,00 zł.

1.3.2.1 - Projekty

Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania. Planowane jest przygotowywanie projektów dla zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w kolejnych latach. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 604.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 100.000 zł.

1.3.2.2 - Wykonanie projektu i budowa zespołu szkolno- przedszkolnego w Krzeptowie

W dniu 23.09.2019r. zawarto z firmą „EKOBUD” s.c. umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zespołu szkolno-przedszkolnego oraz drogi obsługującej obiekt. Obecnie trwają prace projektowe.

Przewidywana jest budowa kompleksu obejmującego część szkolną, przedszkolną oraz blok sportowy. Część przedszkolna projektowana jest dla 150 dzieci w sześciu oddziałach natomiast część przedszkolna dla 650 uczniów w 26 oddziałach + 50 dzieci w 2 oddziałach przedszkolnych „0”. Blok sportowy projektowany jest jako niezależny obiekt funkcjonalno-użytkowy. W ramach zadania przewidywane jest również zagospodarowanie terenu obejmujące m.in. plac zabaw dla dzieci przedszkolnych i szkolnych z wydzielonymi częściami zamkniętymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej, bieżnia sportowa oraz skocznia w dal, parkingi i zatoki autobusowe. Rozpoczęcie budowy obiektu planowane jest w 2020 roku natomiast zakończenie inwestycji w 2021r. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 2.000.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 30.000.000 zł.

1.3.2.3 – Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice, Gądów i Nowa Wieś Wrocławska

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym na terenie całej miejscowości z odprowadzeniem ścieków do systemu kanalizacji na terenie Mokronosu Dolnego, z którego ścieki będą przepompowywane do Miasta Wrocławia. W zakresie inwestycji jest budowa kolektorów grawitacyjnych i ciśnieniowych, budowa przepompowni ścieków wraz z przyłączami wodnymi i zasilaniem elektrycznym, zagospodarowaniem terenu przepompowni wraz z drogami dojazdowymi. Kanalizację sanitarną w Mokronosie Górnym przewidziano do realizacji w latach 2019-2022. Zadaniem inwestycji jest uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie, jak również rozwój i poprawa infrastruktury wiejskiej.

Zadanie obejmuje kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w poszczególnych miejscowościach po wschodniej stronie gminy. Kolejność budowania kanalizacji w  ww. miejscowościach zostanie poprowadzona tak, aby umożliwić przepompowanie ścieków do kanalizacji już wykonanej i użytkowanej. Termin realizacji kanalizacji w poszczególnych miejscowościach został zaplanowany na lata 2023-2024.

Limit wydatków na 2020 r. wynosi 5.000.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 7.000.000 zł, limit na 2022 r. wynosi 13.100.000 zł, limit na 2023 r. wynosi 13.000.000 zł, limit na 2024 r. wynosi 17.000.000 zł.

1.3.2.5 - Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich

Zadanie obejmuje budowę drogi wraz z odwodnieniem, chodnikiem, ścieżką rowerową, parkingiem, placem manewrowym do zawracania i oświetleniem drogowym i kanałem teletechnicznym w ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich. Zadanie będzie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę. Budowa drogi poprawi warunki komunikacji do przyszłego przedszkola przy ul. Sybiraków. Długość drogi wynosi ok. 350 m. Realizacja zadania przewidziana jest przez 2 lata. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 1.450.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 1.800.000 zł.

1.3.2.6 - Budowa oświetlenia i wykonanie projektów

W celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawy warunków użytkowania dróg publicznych planuje się rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy. Planuje się również wymianę i uzupełnienie oświetlenia w miejscach, gdzie wymagają tego warunki lokalne. Oświetlenie realizowane będzie głównie poprzez budowę nowego energooszczędnego oświetlenia LED. W pierwszej kolejności realizowane będą zadania na które Gmina posiada opracowaną dokumentację projektową. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 420.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 100.000 zł.

1.3.2.8 - Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich

Realizacja następnego etapu modernizacji kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich. Projekt obejmować ma remont bieżni, przebudowę kortów tenisowych, budowę hali z kortami tenisowymi, budowę boiska treningowego, przebudowę trybu oraz ciągów pieszo-jezdnych. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020 – 2021. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 1.000.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 2.500.000 zł.

1.3.2.10 - Przebudowa drogi w ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich

Zadanie obejmuje przebudowę dróg o łącznej długości ok. 700 m. Drogi tworzą ciąg komunikacyjny łączący drogi wojewódzkie nr 362 (ul. Mireckiego) oraz nr 347 (ul. Wrocławska). Drogi w obrębie ul. Zwycięstwa i ul. Kościuszki stanowią gminną drogę publiczną nr 107217D natomiast ul. Norwida jest drogą wewnętrzną. Zakres dróg przewidzianych do przebudowy obejmuje jezdnię, chodniki, kanalizację deszczową i oświetlenie drogowe. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020 r. - I etap i 2021 r. – II etap. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 2.500.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 2.100.000 zł.

1.3.2.12 - Budowa zespołu przedszkolno- żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich

Inwestycja obejmuje budowę przedszkola z możliwością wydzielenia części żłobkowej przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich. Dokumentacja projektowa została opracowana w 2018 roku i uzyskano pozwolenie na budowę. Zaprojektowano budynek parterowy o powierzchni użytkowej 2.766,26m2 pełniący funkcję przedszkola dla 200 dzieci w 8 oddziałach z dodatkowymi 2 oddziałami przeznaczonymi wy wykorzystania na funkcje żłobkowe dla 50 dzieci. Rozpoczęcie budowy obiektu planowane jest w 2020 roku natomiast zakończenie inwestycji w 2021r. W ramach umów zostanie wykonana dokumentacja projektowa wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, m.in. decyzja środowiskowa, pozwolenia wodno-prawne oraz pozwolenia na budowę dla w/w zadań, które pozwolą Zamawiającemu kompleksowo zrealizować inwestycje. Po wykonaniu dokumentacji projektowej nastąpi sukcesywna budowa kanalizacji sanitarnej. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 10.000.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 4.500.000 zł.

1.3.2.14 - Przejmowanie sieci kanalizacyjnej

W ramach realizacji tego zadania przewiduje się odpłatne przejęcie na majątek Gminy odcinków sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Gmina zawiera porozumienia na odpłatne przejęcie odcinków sieci kanalizacyjnych, których termin realizacji i przekazania na majątek Gminy przypada w roku 2020 oraz w latach następnych. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 20.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 20.000 zł.

1.3.2.15 - Projekt i budowa kanalizacji na południu gminy oraz Pełcznica i Nowa Wieś Kącka

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla południowej części Gminy Kąty Wrocławskie. W ramach zadania zostaną podpisane trzy odrębne umowy dla następujących miejscowości:

1. Gniechowice, Krobielowice, Wojtkowice, Strzeganowice;

2. Czerńczyce, Zachowice, Kamionna, Kilianów, Nowa Wieś Kącka oraz podłączenie terenów za autostradą od strony Nowej Wsi Kąckiej.

3. Sokolniki, Kozłów, Pełcznica.

Po wykonaniu dokumentacji projektowej nastąpi sukcesywna budowa kanalizacji sanitarnej.

Limit wydatków na 2021 r. wynosi 200.000 zł, limit na 2022 r. wynosi 1.752.000 zł.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uchwała projekt WPF na 29.10.2020.pdf (PDF, 3.64Mb) 2020-10-22 11:27:52 15 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 22-10-2020 11:27:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 22-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 22-10-2020 11:27:52