Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała z dnia 29 października 2020 r.

Projekt

 

z dnia 22 października 2020 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

W uchwale Nr XV/231/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 r. poz.713), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 222, art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz.869), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1.  Plan dochodów po zmianach wynosi 193 252 612,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym

dochody bieżące 172 301 303,99 zł i dochody majątkowe 20 951 308,18 zł. 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 208 087 847,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki

bieżące 159 898 209,76 zł i wydatki majątkowe 48 189 637,50 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 47 498 078,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

14 835 235,09 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) kredytów i pożyczek w wysokości 13 782 413,00 zł;

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 671 521,93 zł;

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 58 470,59 zł;

d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 322 829,57 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 23 735 547,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

a)  kredytów i pożyczek w wysokości 22 596 725,00 zł;

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 757 521,93 zł;

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 58 470,59 zł;

d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w  art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z  udziałem tych środków w wysokości 322 829,57 zł;

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 900 312,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz udzielanej pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2020 w wysokości 22 596 725,00 zł na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 13 782 413,00 zł,

b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 8 814 312,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10 000 000,00 zł

6. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy w roku budżetowym w  kwocie 86 000,00 zł ,

7. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 4 i 5.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 października 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(796).pdf

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 października 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(149).pdf

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 października 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(106).pdf

 

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 października 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(30).pdf

przychody i rozchody

 

 

uzasadnienie

 1. W wyniku analizy realizacji dochodów wg sprawozdania Rb-27S oraz na podstawie przewidywanego wykonania dokonuje się następujących zmian:

a)     zwiększenia w rozdziale 75616 § 0360 wpływów z tytułu z podatku od spadku
i darowizn od osób fizycznych o kwotę 230 000 zł oraz w § 0500 z tytułu wpływów
z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 2 400 000 zł,

b)     zwiększenia w rozdziale 60001 § 2710 wpływów z tytułu dofinansowania do krajowych przewozów kolejowych w wysokości 75 200 zł,

c)      zwiększenia w rozdziale 60004 § 2170 wpływów z tytułu dofinansowania do lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 443 150,20 zł,

d)     zwiększenia w rozdziale 90001 § 6280 z tytułu dofinansowania do zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy kanalizacji wschód o kwotę 65 515 zł,

e)      zmniejszenia w rozdziale 75621 § 0010 wpływów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2 800 000 zł.

 

 1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego sygn.
  FB-BP.3111.277.2020.GF z dnia 25 sierpnia 2020 r. w rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. łącznie o kwotę 175 820,87 zł.

 

 1. Zwiększa się planu dochodów i wydatków w rozdziale 92695 o kwotę 8 000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od podmiotu zewnętrznego z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń zabawowych dla Osiedla nr 1 w Kątach Wrocławskich.

 

 1. Na podstawie wniosku Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75618 § 0480 z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 33 038,45 zł; jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154 w w/w wysokości
  z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących profilaktyki uzależnień.

 

 1. Na podstawie wniosków Zespołu Jednostek Oświatowych:

a)     w planie dochodów przenosi się środki finansowe z rozdziału 80106 do 80104 w wysokości 110 000 zł w związku z przekształceniem Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Ziarenko Happy Home” w Zabrodziu w Niepubliczne Przedszkole „Ziarenko Happy Home” w Zabrodziu i jednoczesną zmianą klasyfikacji budżetowej wpływów z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na dzieci nie będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do ww. placówki,

b)     w związku z niższą realizacją wpływów z tytułu opłat za wyżywienie wynikającą
z zamknięcia szkół i przedszkoli podczas epidemii COVID-19 w rozdziale 80148 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 200 000 zł.

 

 1. Na podstawie wniosków Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji:

a)     w planie wydatków w rozdziale 60016 § 4270 zwiększa się w roku 2020 środki finansowe o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysów inwestorskich dotyczących remontu drogi nr 107717D na odcinku Romnów Małkowice i remont drogi nr 107212D na odcinku Gniechowice-Górzyce. Zadania zostały ujęte w aktualizacji listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie do remontu drogi nr 107717D wynosi 289 157,50 zł, koszt realizacji zadania 588 315 zł. Dofinansowanie do remontu drogi nr 107212D wynosi 578 315 zł, koszt realizacji zadania 1 138 600 zł.

Wnioskowana zmiana umożliwi przeprowadzenie postępowania przetargowego, wyłonienie wykonawcy robót i rozpoczęcie prac w tym roku. Realizacja rzeczowa
i finansowa zgodnie z zapisami WPF;

 

b)     zmniejsza się plan wydatków zadań inwestycyjnych:

- w rozdziale 60014 § 6050 „Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach” o kwotę 329 000 zł ze względu na trwające prace projektowe
i wynikający z przepisów obowiązek uzyskania warunków i opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska odnośnie wpływu na teren Natura 2000 oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odnośnie sposobu zagospodarowania wód opadowych z powierzchni chodnika, roboty drogowe będą mogły rozpocząć się w przyszłym roku oraz jednocześnie zmniejszeniu ulega plan dochodów o kwotę 100 000 zł z tytułu udziału Powiatu Wrocławskiego w kosztach realizacji w/w inwestycji,

 

- w rozdziale 60016 § 6050 „Budowa drogi w ul. Dębowej w miejscowości Sadków”
o kwotę 63 800 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania,

 

- w rozdziale 60016 § 6050 „Modernizacja ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich”
o kwotę 118 600 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania,

 

- w rozdziale 80101 § 6050 „Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego
w miejscowości Krzeptów” o kwotę 1 300 000 zł - w związku ze zbliżającym się zakończeniem opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania pozwolenia na budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie i toczącą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą, możliwe będzie rozpoczęcie realizacji zadania. Ze względu na duży i skomplikowany zakres robót budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji w pierwszej kolejności planowane jest wyłonienie Inżyniera Kontraktu, który przeanalizuje dokumentację projektową, będzie uczestniczył w postępowaniu przetargowym, a następnie będzie nadzorował budowę obiektu. W związku z planowanym rozpoczęciem robót budowlanych w 2021 r. możliwe jest zmniejszenie kwoty wydatków w bieżącym roku, realizacja zgodnie z zapisami WPF,

 

- w rozdziale 75023 § 6050 „Modernizacja pomieszczeń w budynku ratusza” o kwotę 193 500 zł ze względu na zmieniające się koncepcje przeznaczenia pomieszczeń po restauracji wynikających z możliwości zlokalizowania zamiejscowego punktu Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego, zrezygnowano z rozpoczęcia prac budowlanych
w roku bieżącym,

 

- w rozdziale 85219 § 6050 „Modernizacja pomieszczeń archiwum z przeznaczeniem na biura GOPS” o kwotę 270 000 zł – zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku.

 

 1. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zmniejsza się plan wydatków
  w rozdziale 70001 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja budynku komunalnego w Zabrodziu 10” o kwotę 30 000 zł, jednocześnie ulega zmianie nazwa zadania na „ Wykonanie izolacji poziomej ścian nośnych budynku z wykonaniem prac związanych
  z wentylacją budynku – Zabrodzie 10” w związku z przeniesieniem części robót na rok przyszły wynikających z szerszego niż zakładano zakresu prac do wykonania. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021 zgodnie z zapisami WPF.

 

 1. Na podstawie wniosku wydziału Organizacyjnego dokonuje się zmian w funduszu sołecki i funduszu osiedlowym wg poniższego zestawienia:

 

Lp.

R/O

Nazwa zadania

Dział

Rozdział

Paragraf

+

-

1

R

z zadania: Smolec Osiedle zakup usług pozostałych

926

92695

4300

 

2000

na zadanie:Smolec Osiedle zakup usług pozostałych

921

92195

4300

2000

 

2

R

z zadania: Smolec Centrum montaż lampy

900

90015

4300

 

2802,5

na zadanie: Smolec Centrum przebudowa terenu przed świetlicą

921

92109

6050

2802,5

 

3

R

z zadania: Bogdaszowice - wykonanie nawodnienia boiska

926

92695

6050

 

2978,22

na zadanie: Bogdaszowice - remont ścian na świetlicy wiejskiej

921

92109

4270

2978,22

 

4

R

z zadania: Sadowice pielęgnacja nasadzeń i nasadzenia na terenach zielonych

900

90004

4300

 

1100

na zadanie: Sadowice koszenie boiska umowa zlecenie

926

92695

4170

1100

 

5

R

z zadania:Sadowice pielęgnacja nasadzeń i nasadzenia na terenach zielonych

900

90004

4300

 

400

na zadanie:Sadowice koszenie boiska składki ZUS

926

92695

4110

400

 

6

R

z zadania: Sadowice zakup tablic informacyjnych

700

70095

4210

 

1540

na zadanie: Sadowice wykonanie balustrady przy świetlicy

921

92109

4300

1540

 

7

R

z zadania: Sadowice zakup koszy na śmieci

900

90003

4210

 

660

na zadanie:Sadowice wykonanie balustrady przy świetlicy

921

92109

4300

660

 

8

R

z zadania: Sadowice zakup art. pozostałych na imprezy

921

92195

4210

 

1500

na zadanie: Sadowice serwis kosiarek

900

90004

4300

1500

 

9

R

z zadania: Czerńczyce zakup art. spożywczych na imprezy

921

92195

4220

 

2599,35

na zadanie: Czerńczyce zakup kosiarki i osprzętu

900

90004

4210

2599,35

 

10

R

z zadania: Gądów-Jaszkotle zakup usług pozostałych na imprezy

921

92195

4300

 

6500

na zadanie: Gądów-Jaszkotle utwardzenie terenu rekreacyjnego pod wiatą na boisku

926

92695

4300

6500

 

11

R

z zadania: Gądów-Jaszkotle zakup dyplomówi i nagród

921

92195

4190

 

1000

na zadanie: Gądów-Jaszkotle utwardzenie terenu rekreacyjnego pod wiatą na boisku

926

92695

4300

1000

 

12

R

z zadania: Gądów-Jaszkotle zakup gazu

921

92109

4210

 

100

na zadanie: Gądów-Jaszkotle utwardzenie terenu rekreacyjnego pod wiatą na boisku

926

92695

4300

100

 

13

R

z zadania: Baranowice-Bliż zakup art. pozostałych na imprezy

921

92195

4210

 

4000

na zadanie: Baranowice-Bliż ogrodzenie placu zabaw

926

92695

4300

4000

 

14

R

z zadania: Baranowice-Bliż zakup usług pozostałych na imprezy

921

92195

4300

 

1500

na zadanie:Baranowice-Bliż ogrodzenie placu zabaw

926

92695

4300

1500

 

15

R

z zadania: Baranowice-Bliż zakup art. spożywczych na imprezy

921

92195

4220

 

1370

na zadanie: Baranowice-Bliż zakup koszy do segregacji

900

90003

4210

1370

 

16

R

z zadania: Baranowice-Bliż zakup usług pozostałych na imprezy

921

92195

4300

 

330

na zadanie:Baranowice-Bliż zakup koszy do segregacji

900

90003

4210

330

 

17

R

z zadania: Baranowice-Bliż zakup usług pozostałych na imprezy

921

92195

4300

 

1170

na zadanie: Baranowice-Bliż nasadzenia

900

90004

4300

1170

 

18

R

z zadania: Baranowice-Bliż doposażenie placu zabaw

926

92695

4210

 

4000

na zadanie: Baranowice-Bliż zakup ławek na teren zielony

900

90004

4210

4000

 

19

R

z zadania: Baranowice-Bliż doposażenie placu zabaw

926

92695

4210

 

700

na zadanie: Baranowice-Bliż montaż ławek

900

90004

4300

700

 

20

R

z zadania: Zachowice-Stradów zakupy na tereny zielone

900

90004

4210

 

2500

na zadanie: Zachowice-Stradów doposażenie świetlicy wiejskiej

921

92109

4210

2500

 

21

R

z zadania: Zachowice-Stradów doposażenie placu zabaw

926

92695

4210

 

4500

na zadanie: Zachowice-Stradów doposażenie świetlicy wiejskiej

921

92109

4210

4500

 

22

R

z zadania: Zabrodzie utrzymanie porządku na świetlicy umowa zlecenie

921

92109

4170

 

496,6

na zadanie: Zabrodzie zakup nasadzeń i ziemi

900

90004

4210

496,6

 

23

R

z zadania: Zabrodzie umowa zlecenie składki zus

921

92109

4110

 

102,96

na zadanie: Zabrodzie zakup nasadzeń i ziemi

900

90004

4210

102,96

 

24

R

z zadania: Strzeganowice zakup art. spożywczych na imprezy

921

92195

4220

 

1100

na zadanie: Strzeganowice doposażenie placu zabaw

926

92695

4210

1100

 

25

R

z zadania: Strzeganowice zakup usług pozostałych na imprezy

921

92195

4300

 

2200

na zadanie:Strzeganowice doposażenie placu zabaw

926

92695

4210

2200

 

26

R

z zadania: Strzeganowice dokumentacja projektowa

700

70005

6050

 

200

na zadanie:Strzeganowice doposażenie placu zabaw

926

92695

4210

200

 

27

R

z zadania: Sadków-Sadkówek projekty i wydruk plakatów

750

75095

4300

 

1200

na zadanie: Sadków-Sadkówek zakup materiałów na ławki

900

90004

4210

1200

 

28

R

z zadania: Sadków-Sadkówek zakupy pozostałe na imprezy

921

92195

4210

 

1800

na zadanie: Sadków-Sadkówek zakup materiałów na ławki

900

90004

4210

1800

 

29

R

z zadania: Sadków-Sadkówek zakup usług pozostałych na imprezy

921

92195

4300

 

4000

na zadanie: Sadków-Sadkówek wykonanie konstrukcji ławek

900

90004

4300

4000

 

30

R

z zadania: Sadków-Sadkówek zakupy pozostałe na imprezy

921

92195

4210

 

200

na zadanie:Sadków-Sadkówek wykonanie konstrukcji ławek

900

90004

4300

200

 

31

R

z zadania: Wszemiłowice zakup art. żywnościowych na imprezy

921

92195

4220

 

700

na zadanie: Wszemiłowice projekt zagospodarowania terenu zielonego

900

90004

4300

700

 

32

R

z zadania: Wszemiłowice zakup art. pozostałych na imprezy

921

92195

4210

 

450

na zadanie:Wszemiłowice projekt zagospodarowania terenu zielonego

900

90004

4300

450

 

33

R

z zadania: Wszemiłowice zakupy na świetlicę

921

92109

4210

 

300

na zadanie: Wszemiłowice projekt zagospodarowania terenu zielonego

900

90004

4300

300

 

34

R

z zadania: Mokronos Dolny zakup art. żywnościowych

921

92195

4220

 

2600

na zadanie: Mokronos Dolny monitoring

754

75495

4300

2600

 

35

R

z zadania: Mokronos Dolny zakup art. pozostałych

921

92195

4210

 

800

na zadanie: Mokronos Dolny monitoring

754

75495

4300

800

 

36

R

z zadania: Mokronos Dolny zakup usług na imprezy

921

92195

4300

 

4620

na zadanie: Mokronos Dolny monitoring

754

75495

4300

4620

 

37

R

z zadania: Mokronos Dolny sprzątanie świetlicy umowa zlecenie

921

92109

4170

 

1360

na zadanie: Mokronos Dolny nasadzenia i pielęgnacja rabat

900

90004

4300

1360

 

38

O

z zadania: Osiedle nr 4 zakup art. zspożywczych na imprezy

921

92195

4220

 

1000

na zadanie: Osiedle nr 4 zakup pompy do podlewania roślin

900

90095

4210

1000

 

 

Poz. 1

Środki przeznaczone na opróżnianie kubłów na śmieci w Sołectwie Smolec Osiedle przenosi się w celu zakwalifikowania wydatku według prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Poz. 2

Przenosi się pozostałe z zakupu kontenera środki na posadowienie kontenera na boisku sportowym, zabezpieczenie oraz montaż podłogi w kontenerze jako dodatkowe jego zabezpieczenie.

Poz. 3,5,6

Środki przeznaczone na zakup urządzeń sportowych i zabawowych na placach zabaw i obiektach sportowych przenosi się w celu zakwalifikowania wydatku według prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Poz. 4, 9

Mieszkańcy sołectwa Bogdaszowice oraz Czerńczyce rezygnują z organizacji spotkania integracyjnego z powodu pandemii COVID-19 (zakup art. żywnościowych, zakup art. pozostałych na imprezy) na rzecz doposażenia zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej.

Poz. 7-8

Mieszkańcy sołectwa Sadowice rezygnują z organizacji spotkania integracyjnego z powodu pandemii COVID-19 (zakup art. żywnościowych i oprawa muzyczna) na rzecz wykonania balustrady przy świetlicy wiejskiej.

Poz. 10-13

Mieszkańcy sołectwa Nowa Wieś Kącka rezygnują z organizacji spotkania integracyjnego z powodu pandemii COVID-19 (zakup art. żywnościowych, usługi, zakup art. pozostałych oraz oprawa muzyczna – umowa zlecenie) na rzecz doposażenia świetlicy wiejskiej.

 

Poz. 14

Mieszkańcy sołectwa Wszemiłowice przenoszą niewykorzystaną kwotę z zakupów na tereny zielone na zadanie związane z wykonaniem projektu zagospodarowania terenu zielonego przy świetlicy.

Poz. 15

Mieszkańcy sołectwa Mokronos Dolny przenoszą niewykorzystaną kwotę ze sprzątania przystanków (umowa zlecenie z osobą fizyczną – z braku kandydatów nie podpisano umowy) na zadanie związane z dokończeniem nasadzeń, rozłożeniem linii kroplującej oraz cięcia pielęgnacyjne krzewów w parku.

Poz. 16-18

W związku z pandemią COVID-19, mieszkańcy sołectwa Pełcznica zrezygnowali z organizacji spotkania integracyjnego (zakup żywności, oprawa muzyczna i ZAIKS) na rzecz doposażenia świetlicy wiejskiej oraz zakup peletu do jej ogrzewania.

Poz.19

Środki w Pietrzykowicach przenosi się w celu zakwalifikowania wydatku według prawidłowej klasyfikacji budżetowej

 

DODATKOWO:

Sołectwo Mokronos Dolny przenosi kwotę 2797 zł z nasadzeń rabat oraz malowania domku ogrodnika w całości na zadanie związane z dokończeniem nasadzeń, rozłożeniem linii kroplującej oraz cięcia pielęgnacyjne krzewów w parku. Zadanie te pozostaje w tym samym rozdziale i paragrafie – dział 900, rozdz. 90004 par. 4300

 

 

9. W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 2 790 586,07 zł i wynosi 14 835 235,09 zł.

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Projekt uchwały zmian w budżecie na 29.10.2020.pdf (PDF, 1.02Mb) 2020-10-22 11:20:22 28 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 22-10-2020 11:20:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 22-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 22-10-2020 11:20:22