Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XIII/196/19 w sprawie nadania statutu sołectwu Wszemiłowice

Uchwała Nr XIII/196/19 z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała Nr XIII/196/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie nadania statutu sołectwu Wszemiłowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, ust. 3  i art. 40 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz §4 ust. 3 i §8 ust. 1 Statutu Gminy Kąty Wrocławskie przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Kąty Wrocławskie nr XLV/585/18 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Kąty Wrocławskie (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r., poz. 4738 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Rada Miejskiej Kąty Wrocławskie uchwala, co następuje:

STATUT SOŁECTWA WSZEMIŁOWICE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Sołectwo Wszemiłowice obejmuje swym zasięgiem obszar zaznaczony na mapie sytuacyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszego Statutu.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Kąty Wrocławskie.

2) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radą Miejską w Kątach Wrocławskich.

3) Sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą określoną w § 1 niniejszego Statutu.

4) Statucie – należy przez to rozumieć statut Sołectwa Wszemiłowice

5) Sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa Wszemiłowice.

6) Przewodniczącym Rady Sołeckiej – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Sołeckiej Sołectwa Wszemiłowice

7) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa Wszemiłowice.

8) Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć organ wspierający Sołtysa.

Rozdział 2.
Zakres działania sołectwa

§ 3. 1. Podstawowym celem utworzenia i działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy z uwzględnieniem potrzeb indywidualnych wspólnoty mieszkańców tego Sołectwa.

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy poprzez:

a) inicjowanie działań organów Gminy wiążących się z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb społeczności Sołectwa i jego obszaru,

b) wyrażanie opinii o działalności jednostek organizacyjnych Gminy działających na obszarze Sołectwa i składanie w tym temacie wniosków do organów Gminy,

c) współpraca z komisjami Rady Miejskiej.

3. Działania, o jakich mowa w ust. 2, mogą być podejmowanie jedynie w zakresie spraw określonych niniejszym Statutem.

§ 4. Do zakresu działań Sołectwa należy:

1) występowanie do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw publicznych Sołectwa lub jego części, których załatwienie wykracza poza możliwości Sołectwa,

2) współpraca z radnymi,

3) współpraca z właściwymi organami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

4) wspieranie i inspirowanie działań o znaczeniu lokalnym, a zmierzających do poprawy jakości i warunków życia mieszkańców Sołectwa,

5) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej, sportowej na terenie Sołectwa,

6) współpraca z innymi sołectwami Gminy w zakresie wspólnych przedsięwzięć.

Rozdział 3.
Organy Sołectwa i zakresy ich kompetencji

§ 5. 1. Organami sołectwa są Zebranie Wiejskie oraz Sołtys.

2. Działania Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

§ 6. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.

2. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do Sołectwa.

3. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

a) określanie przeznaczenia środków finansowych wydzielonych w budżecie Gminy do dyspozycji Sołectwa w ramach uprawnień jednostki pomocniczej,

b) określenie przeznaczenia innych składników mienia komunalnego przekazanych Sołectwu,

c) wyrażenie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska wystąpi organ Gminy,

d) podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii w sprawach należących do zadań Sołectwa.

§ 7. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są stałymi mieszkańcami Sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

§ 8. 1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku przez Sołtysa z jego własnej inicjatywy, na wniosek Rady Sołeckiej lub organów Gminy.

2. Sołtys zobowiązany jest również do zwołania Zebrania Wiejskiego na pisemny wniosek 10% osób uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim. W takim przypadku Sołtys zobowiązany jest do zwołania Zebrania Wiejskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

3. O miejscu i terminie Zebrania Wiejskiego Sołtys powiadamia w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. W sytuacji, gdy Sołtys nie zwoła Zebrania Wiejskiego będąc do tego zobowiązanym, Burmistrz dokonuje zwołania Zebrania Wiejskiego. Burmistrz może zwołać również Zebranie Wiejskie w każdym innym przypadku, gdy uzna to za konieczne.

5. O miejscu i terminie Zebrania Wiejskiego Burmistrz zawiadamia w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 9. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.

2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.

3. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej przez nie wybrany.

4. W przypadku, gdy Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Burmistrza, przewodniczącego Zebrania wiejskiego wyznacza Burmistrz.

5. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy wzięła w nim udział 1/5 uprawnionych mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu.

6. Jeżeli w Zebraniu Wiejskim nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców, organ, który zwołał Zebranie Wiejskie wyznacza jego ponowny termin za 30 minut. Zebranie przeprowadzone w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

§ 10. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:

1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,

2) udzielaniu głosu poza kolejnością,

3) określaniu ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,

4) odebraniu głosu,

5) zamknięciu dyskusji.

§ 11. 1. O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów osób w nim uczestniczących.

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 12. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego.

2. Do zadań Sołtysa należy:

a) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania,

b) wykonywanie uchwał Zebrania,

c) gospodarowanie mieniem przekazanym Sołectwu,

d) organizowanie, inspirowanie i koordynowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców Sołectwa.

§ 13. 1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

2. Rada Sołecka składa się z trzech do siedmiu osób.

§ 14. Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:

1) przygotowywanie Zebrań Wiejskich,

2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa,

3) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa,

4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców,

5) współpraca z właściwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zadań,

6) wybór Przewodniczącego Rady Sołeckiej i zastępcy Przewodniczącego.

Rozdział 4.
Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 15. Uprawnionymi do głosowania są stali mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

§ 16. 1. Wybory do organów Sołectwa odbywają się w ciągu dwóch miesięcy przed upływem ich kadencji.

2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej ogłaszane są przez Burmistrza Miasta i Gminy.

3. Zarządzenie Burmistrza w powyższej sprawie podaje się do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 17. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do organów Sołectwa.

2. Do zadań komisji należy:

a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

b) przeprowadzenie głosowania,

c) ustaleniu jego wyników,

d) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów (protokół podpisują członkowie komisji).

3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

4. W przypadku uzyskania przez kandydatów na Sołtysa równej liczby głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie z udziałem tylko tych kandydatów. W przypadku ponownego uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów komisja skrutacyjna zarządza przerwę w głosowaniu do 7 dni, wyznaczając jednocześnie nowy termin głosowania. Po przerwie przeprowadza się ponowne głosowanie z udziałem tylko tych kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę głosów.

5. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez kandydatów do Rady Sołeckiej, na których oddano najmniejszą liczbę głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie z udziałem tylko tych kandydatów. Ponowne głosowanie przeprowadza się tylko wówczas gdy liczba kandydatów, na których oddano głos przewyższa statutowy skład Rady. W przypadku ponownego uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów komisja skrutacyjna zarządza przerwę w głosowaniu do 7 dni, wyznaczając jednocześnie nowy termin głosowania. Po przerwie przeprowadza się ponowne głosowanie z udziałem tylko tych kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę głosów.

§ 18. 1. Odwołania Sołtysa, przed upływem kadencji, może zostać dokonane na wniosek:

Zebrania Wiejskiego,

organów Gminy.

2. Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji następuje na wniosek Sołtysa.

3. Odwołanie organów następuje w trybie przewidzianym dla ich wyboru.

4. Mandat Sołtysa i pozostałych członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:

a) śmierci;

b) zrzeczenia się;

c) utraty prawa wybieralności;

d) odwołania z pełnionej funkcji;

e) zmian w podziale sołectwa, powodujących zniesienie danego sołectwa.

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa, Burmistrz ogłasza wybory nowego sołtysa. To samo dotyczy wygaśnięcia mandatu członka Rady Sołeckiej.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa Sołectwa

§ 19. Sołectwo dysponuje środkami finansowymi wydzielonymi w budżecie Gminy w wysokości określonej przez Radę Miejską.

§ 20. Uchwały w sprawie wydatkowania środków określonych w ust. 1 podejmuje Zebranie Wiejskie.

Rozdział 6.
Nadzór nad działalnością Sołectwa

§ 21. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 22. Rada Miejska i Burmistrz Miasta i Gminy nadzorują działalność organów Sołectwa w zakresie zgodności z prawem na zasadach określonych w Statucie Miasta i Gminy.

§ 23. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania jednostki pomocniczej gminy oraz uczestnictwa w posiedzeniach organów.

§ 24. 1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Radzie Miejskiej uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.

2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.

3. O nieważności uchwały w całości lub części orzeka Rada Miejska.

Rozdział 7.
Przepisy końcowe

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 26. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Grzegorz Pacyna

 

 

Załącznik do uchwały Nr XIII/196/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 24 października 2019 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(522).pdf

 

 

 

uzasadnienie

W związku z inicjatywą mieszkańców Sołectwa Wszemiłowice – Jurczyce w przedmiocie podziału sołectwa na Sołectwo Wszemiłowice i Sołectwo Jurczyce przeprowadzono konsultacje społeczne wśród mieszkańców Sołectwa dotyczące podziału Sołectwa i jednocześnie treści samych statutów nowo tworzonych sołectw. Konsultacje przeprowadzono w dniach od 1 października 2019 r. do 8 października 2019 r., w oparciu o uchwałę nr IX/78/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie oraz Zarządzenie nr 225/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 19 września 2019 r. Formą konsultacji było wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały o podziale Sołectwa oraz uchwał w przedmiocie nadania statutów sołectwom z określeniem terminu na składanie uwag, opinii i wniosków mieszkańców oraz komunikacji na płaszczyźnie elektronicznej.

W toku konsultacji wpłynęło 39 wypełnionych formularzy. Zgłoszona uwaga do statutu dotyczyła przyszłego rozwoju sołectwa oraz czytelności map określających granice sołectw. Mapy określające granice sołectw zostały dopracowane i do uchwały załączono mapy bardziej czytelne.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Tym samym należy uchwalić statuty dla sołectw powstałych w wyniku podziału Sołectwa Wszemiłowice – Jurczyce.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wyniki_glosowania_196.pdf (PDF, 17.81Kb) 2019-10-30 14:23:38 55 razy
2 XIII-196-19.pdf (PDF, 519.22Kb) 2019-10-30 13:05:20 49 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 30-10-2019 13:05:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 30-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 30-10-2019 14:23:38