Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. promocji gminy i spraw organizacyjnych

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

 1. Stanowisko pracy:

- stanowisko: ds. promocji gminy i spraw organizacyjnych, Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ul. Rynek 1, 55 080 Kąty Wrocławskie

- liczba stanowisk pracy: 1,

- wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy,

- przewidywany termin zatrudnienia: II kwartał 2019 r.

 

 1. Wymagania związane z w/w stanowiskiem pracy:

2a) wymagania niezbędne  - konieczne do podjęcie pracy na stanowisku:

o przyjęcie do pracy na w/w. stanowisku może ubiegać się osoba, która:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków  pracownika samorządowego;

5) cechuje się dobrą znajomością ustaw: prawo prasowe (Dz. U. 1984 nr 5 poz. 24 z późniejszymi zmianami); ustawy  o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami), ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych,

6) posiada trzyletni staż pracy zawodowej na podstawie umowy o pracę udokumentowany świadectwami pracy lub zaświadczeniami.

7) posiada wykształcenie wyższe.

 

          2b) wymagania dodatkowe:

1)  dobra znajomość obsługi pakietów biurowych;

2)   zdolność szybkiego przyswajania informacji;

3)   dyspozycyjność;

4)   znajomość podstawowych technik Public Relations;

5)   zainteresowanie zagadnieniami związanymi z kulturą, życiem społecznym, gospodarczym i politycznym;

6)   pisemna swoboda wypowiedzi;

7)   umiejętności tworzenia, redagowania, korekty i prezentowania komunikatów tekstowych;

8)   umiejętność przygotowywania biuletynu informacyjnego;

9)   łatwość i swoboda w nawiązywaniu kontaktów z innymi;

10)  zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, samodyscyplina, dokładność, samodzielność,

11)  odporność na stres;

12)  mile widziane doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego.

 

 1. Do zadań na w/w stanowisku będzie należało m. in.:

1)   opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych gminy, przy współpracy z wydziałami i samodzielnymi stanowiskami urzędu;

2)  bieżące informowanie mieszkańców o działaniach, planach i zamierzeniach władz gminy, aktualizacja strony internetowej www.katywroclawskie.pl i profilu w serwisie Facebook;

3)  współpraca ze środkami masowego przekazu w celu kreowania właściwego wizerunku gminy, w tym: współpraca z mediami, przygotowywanie materiałów prasowych do publikacji przy tworzeniu  programów oraz filmów promocyjnych, utrzymywanie kontaktów z mediami w sprawach promocji imprez organizowanych  przez Gminę Kąty Wrocławskie;

4)  opracowywanie i koordynacja działań w sferze promocji gminy we współpracy z komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi;

5)  udział w imprezach promujących Gminę Kąty Wrocławskie,  w tym współpraca przy organizacji imprez mających na celu promocję gminy oraz uczestnictwo w wydarzeniach lokalnej społeczności;

6)  kompletowanie materiałów w celu ich publikacji na stronie internetowej gminy, profilu w serwisie Facebook oraz innych wydawnictwach przy współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu;

7) współpraca z dostawcami i wykonawcami usług;

 

 1. Warunki pracy na w/w stanowiskach:
 1. praca o charakterze administracyjno—biurowym, praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie, nie występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy.
 2. praca wykonywania w siedzibie Urzędu,  I piętro, w budynku jest dostęp do windy,

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dokument do pobrania ze strony internetowej Urzędu),
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe,
 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 7. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz o zgodzie na przetwarzanie danych, których podanie było dobrowolne (dokument do pobrania ze strony internetowej Urzędu),

Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny oraz kwestionariusz osobowy powinny być podpisane własnoręcznie, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Dokumenty kandydata, który został wybrany dołącza się do akt osobowych, dokumenty pozostałych kandydatów nie podlegają zwrotowi.

 

 1. Wymagane dokumenty (z oznaczeniem nadawcy) należy:
 1. składać w zamkniętej kopercie do dnia 01 kwietnia 2019  r. do  godziny 9:30,  siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 55 080 Kąty Wrocławskie (sekretariat Burmistrza pokój 1),

             lub

 1. przesłać pocztą do dnia 01  kwietnia 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 55 080 Kąty Wrocławskie oferta musi wpłynąć do Urzędu do godziny 9:30.

z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko: stanowisko ds. promocji gminy i spraw organizacyjnych.

 

Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu po terminie, tj. po godzinie 9:30  w dniu 01 kwietnia 2019 r., nie będą rozpatrywane.

Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną  kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze.

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt. 4b ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz.U. z 2018 r, poz.1260 ze zm.)

– w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie www.katywroclawskie.pl

 

BURMISTRZ

(-) Łukasz Zbroszczyk

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA KANDYDATA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie    reprezentowana przez Burmistrza  Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie  z siedzibą w Kątach Wrocławskich, ul. Rynek 1,  55-080 Kąty Wrocławskie;
 2. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych kontakt telefoniczny 71/ 390 72 23,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:
   • na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz w zakresie danych o niepełnosprawności w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b ww. rozporządzenia - w ramach wykonywania szczególnych praw przez Panią/Pana dotyczących pierwszeństwa zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych,
   • na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody oraz żądania ich sprostowania. Zgodę można cofnąć drogą, którą została wyrażona.
  • archiwizacji na podstawie:
   • przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  • w przypadku niezakwalifikowania Pani/Pana do kolejnych etapów oraz niewskazania Pani/Pana kandydatury w protokole naboru może być odebrana przez Panią /Pana osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostanie komisyjne zniszczona,
  • jeżeli Pani/Pana kandydatura zostanie wskazana w protokole naboru Pani/Pana oferta pracy będzie przechowywana przez okres trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrana przez Panią/Pana osobiście oferta zostanie komisyjne zniszczona,
  • w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okresy wskazane powyżej.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako fakultatywne (nieobowiązkowe), których podanie jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze.
 10. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Krysmalski 21-03-2019 15:44:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Zbroszczyk 21-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Krysmalski 21-03-2019 15:44:27