Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe nr OR.2601.9.2019-7 na sukcesywną sprzedaż wraz z dostawą materiałów biurowych na potrzeby funkcjonowania UMiG Kąty Wrocławskie w 2019 r.

Kąty Wrocławskie, dnia 2019-03-12

Znak sprawy: OR.2601.9.2019
Numer pisma:OR.2601.9.2019/7

 

Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr OR.2601.9.2019/7 na realizację sukcesywnej sprzedaży wraz z dostawą materiałów biurowych na potrzeby funkcjonowania UMiG Kąty Wrocławskie w 2019 r.

 

I. ZAMAWIAJĄCY.

Gmina Kąty Wrocławskie

Rynek 1

55-080 Kąty Wrocławskie

NIP: 9130005147

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy na sprzedaż wraz z dostawą artykułów biurowych, piśmienniczych oraz papierniczych do siedziby Zamawiającego.

2. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

Zamówione towary każdorazowo będą dostarczone do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy w godzinach pracy Zamawiającego. Zaproponowane w ofercie ceny brutto wybranych materiałów Wykonawca będzie musiał utrzymać do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Zamawiający wymaga dostarczania oryginalnych, fabrycznie nowych, nieuszkodzonych i oryginalnie zapakowanych materiałów biurowych. Zamawiający dopuszcza stosowanie opakowań zastępczych w przypadku zakupu mniejszej ilości sztuk produktu niż mieści całe opakowanie.

Zamawiający zastrzega prawo zakupu innych materiałów biurowych, które nie znajdują się w załączonej specyfikacji, po wcześniejszych negocjacjach cenowych z Wykonawcą.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługę/usługi polegające na sprzedaży i dostarczaniu materiałów biurowych o łącznej wartości co najmniej 20 000,00 PLN brutto w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.

Jeżeli potwierdzenie spełnienia warunku będzie wynikało z wielu usług, to przynajmniej jedna usługa musi opiewać na wartość co najmniej 10 000,00 PLN brutto.

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wraz z dowodem na posiadanie wymaganego doświadczenia Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą. 

4. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

- wypełniona oferta (załącznik nr 1),

- wypełniona specyfikacja cenowa materiałów biurowych (załącznik nr 2),

- zaakceptowany wzór umowy parafowany przez oferenta (załącznik nr 3).
 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 2019.03.21 do 2019.12.31 r. 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Oferta:

- musi zawierać kwotę oferty uwzględniającą wszystkie koszty,

- musi zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. 1) oraz wypełnioną i podpisaną specyfikację cenową materiałów biurowych (zał. 2 - prosimy również o przesłanie wypełnionego arkusza kalkulacyjnego w jednym z formatów plików xls/xlsx/sxc/ods na adres poczty elektronicznej or@katywroclawskie.pl),

- powinna być opatrzona pieczątką firmową,

- powinna posiadać datę sporządzenia,

- powinna zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,

- powinna być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Oferta powinna być przesłana na adres poczty elektronicznej zamawiającego or@katywroclawskie.pl do dnia 21 marca 2019 r. do godz. 11:00.

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Oferenci zostaną powiadomieni poprzez zamieszczoną na stronie internetowej BIP Zamawiającego informację pod adresem http://bip.katywroclawskie.pl/ w zakładce Informacje -> Ogłoszenia

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie BIP UMiG Kąty Wrocławskie

http://bip.katywroclawskie.pl/ w zakładce Informacje -> Ogłoszenia

 

VI. OCENA OFERT.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

kwota oferty (rozumiana jako suma cen brutto asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2) - 100%.

 

VII. INFORMACJA DODATKOWA.

1. W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Oferentem, który złożył jedyną ważną ofertę lub ponowi zapytanie ofertowe.

2. Osoba upoważniona do kontaktu: Andrzej Krysmalski tel.: 71/390-72-22, e-mail: or@katywroclawskie.pl

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

 

Sprawę prowadzi: Andrzej Krysmalski

Telefon: 71 390 72 22

Email: or@katywroclawskie.pl

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 20190312-Zał.1-Formularz_ofertowy.doc (DOC, 29KB) 2019-03-13 14:47:54 20 razy
2 20190312-Zał.2-Specyfikacja_materiały_biurowe.xlsx (XLSX, 26KB) 2019-03-13 14:47:54 26 razy
3 20190312-Zał.3-Wzór_Umowy.pdf (PDF, 56KB) 2019-03-13 14:47:54 22 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Krysmalski 13-03-2019 14:47:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Zbroszczyk 12-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Krysmalski 13-03-2019 14:52:22