Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sadkowie

Projekt

 

z dnia 12 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sadkowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1, 2 i 9 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (t .j. Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), a także § 1 ust. 1 i 8 oraz § 2 ust. 1 i 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 września 2019 r. tworzy się Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sadkowie w skład, którego wchodzą:

1) Przedszkole w Sadkowie,

2) Szkoła Podstawowa w Sadkowie.

2. Akt założycielski zespołu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Nadaje się statut Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Sadkowie, w brzmieniu określonym
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Z dniem 1 września 2019 r.:

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sadkowie staje się jednostką budżetową, która przejmuje:

1) mienie oraz dokumentację Szkoły Podstawowej w Sadkowie oraz Przedszkola w Sadkowie,

2) wszelkie należności i zobowiązania jednostek, o których mowa w § 1 pkt. 2. przejmuje Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sadkowie,

2. Pracownicy Szkoły Podstawowej w Sadkowie i stają się pracownikami Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Sadkowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich


Grzegorz Pacyna

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 11 marca 2019 r.

Akt założycielski Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sadkowie

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (t .j. Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) tworzy się z dniem 1 września 2019 r. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sadkowie.

Pełna nazwa Zespołu: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sadkowie.

Typ jednostki: Zespół szkół i placówek oświatowych.

Siedziba Zespołu: Sadków ul. Szkolna 9, 55-080 Kąty Wrocławskie.

§ 1. Zespół Szkolno – Przedszkolny obejmuje:

1. Przedszkole w Sadkowie,

2. Szkołę Podstawową w Sadkowie.

§ 2. 1. Granice obwodu ośmioletniej Szkoły Podstawowej obejmują wsie i przysiółki: Baranowice, Bliż, Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska, Pietrzykowice, Sadków, Sadkówek, Sadowice, Zabrodzie, Zybiszów.

2. Do Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sadkowie przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Kąty Wrocławskie. Do przedszkola mogą być przyjmowani kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Kąty Wrocławskie w przypadku, o którym mowa w art. 131 ust. 7 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (t .j. Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.)

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 11 marca 2019 r.

Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sadkowie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w Statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (t .j. Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.);

2) Organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Kąty Wrocławskie;

3) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sadkowie.

§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

1. Przedszkole w Sadkowie,

2. Szkoła Podstawowa w Sadkowie.

§ 3. 1. Ustala się nazwę zespołu w brzmieniu: "Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sadkowie".

2. Ustalona nazwa Zespołu jest używana przez Zespół w pełnym brzmieniu.

3. Siedziba Zespołu mieści się w miejscowości Sadków, ul. Szkolna 9, 55-080 Kąty Wrocławskie.

4. Nazwa przedszkola wchodzącego w skład Zespołu składa się z nazwy Zespołu i nazwy tego przedszkola. Przedszkole wchodzące w skład Zespołu nosi pełną nazwę w brzmieniu:

Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sadkowie

5. Nazwa szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu składa się z nazwy Zespołu i nazwy tej szkoły. Szkoła podstawowa wchodząca w skład Zespołu nosi pełną nazwę w brzmieniu:

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sadkowie

§ 4. Bazę dydaktyczną Zespołu stanowi dotychczasowa baza Szkoły Podstawowej w Sadkowie.

§ 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówkami wchodzącymi w skład Zespołu jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

Rozdział 2.
Cele i zadania Zespołu

§ 6. 1. Zespół realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.

2. Szczegółowe cele i zadania przedszkola i szkoły podstawowej określają ich statuty.

Rozdział 3.
Organy zespołu oraz ich kompetencje

§ 7. Organami Zespołu są:

1) dyrektor zespołu,

2) rada pedagogiczna przedszkola i szkoły podstawowej,

3) rada rodziców przedszkola i szkoły podstawowej,

4) samorząd uczniowski szkoły podstawowej.

§ 8. Szczegółowe kompetencje organów Zespołu określają Statuty placówek, o których mowa w § 2.

§ 9. 1. Liczbę pracowników zajmujących stanowiska kierownicze określa arkusz organizacyjny przedszkola
i szkoły podstawowej, zatwierdzony przez organ prowadzący.

2. Dyrektor Zespołu ustala zakres obowiązków, czynności, odpowiedzialności i uprawnień stanowisk kierowniczych, o których mowa w ust. 1 zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 10. 1. Dyrektor Zespołu w szczególności:

1) kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz,

2) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

3) dba o powierzone mienie,

4) sprawuje nadzór pedagogiczny,

5) odpowiada za działalność wychowawczą, profilaktyczną, terapeutyczną i opiekuńczą Zespołu,

6) jest kierownikiem zakładu pracy oraz pracodawcą dla nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w Zespole,

7) opracowuje arkusz organizacji szkoły podstawowej i przedszkola oraz przedkłada go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

8) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radami pedagogicznymi, radami rodziców
i samorządem uczniowskim,

9) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

2. Dyrektor Zespołu wydaje:

1) zarządzenia, które są aktami o charakterze wewnętrznym, dotyczącymi w szczególności spraw bieżących przedszkola i szkoły podstawowej oraz spraw z zakresu prawa pracy, w tym regulamin organizacyjny Zespołu,

2) decyzje, jeżeli przepis prawa tak stanowi.

§ 11. Projekty zarządzeń dyrektor Zespołu uzgadnia z zakładową organizacją związkową lub innymi organami, jeżeli wynika to z przepisów prawa lub wymagają tego inne istotne względy związane
z przedmiotem regulacji.

§ 12. 1. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie dyrektorem przedszkola i szkoły podstawowej.

2. Ilekroć w statucie jest mowa o dyrektorze Zespołu, rozumie się przez to również dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sadkowie.

Rozdział 4.
Zasady współdziałania organów zespołu oraz sposoby rozwiązywania sporów

§ 13. 1. Każdy z organów Zespołu ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych przepisami ustawy, niniejszego statutu, statutów szkoły podstawowej
i przedszkola oraz regulaminów wewnętrznych.

2. Wszystkie organy Zespołu współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania.

3. Organy Zespołu zobowiązane są w ramach współdziałania do poszukiwania rozwiązań w trudnych lub konfliktowych sytuacjach w zakresie swoich kompetencji.

4. Koordynatorem współdziałania organów Zespołu jest dyrektor Zespołu.

§ 14. Ustala się następujący tryb rozstrzygania sporów pomiędzy organami Zespołu:

1) spór rozstrzygany jest na terenie Zespołu poprzez negocjacje pomiędzy stronami, przy czym negocjatorem (mediatorem) jest osoba niebędąca stroną w sporze,

2) spór rozstrzygany jest w oparciu o przepisy prawne stosowane do przedmiotu sporu,

3) wypracowane w wyniku negocjacji stanowisko, będące rozwiązaniem sporu, ujmuje się w protokole
z negocjacji,

4) w przypadku nierozwiązania sporu, sporządza się protokół rozbieżności,

5) w sytuacji nieuzyskania porozumienia, spór rozstrzyga dyrektor Zespołu, jeżeli nie jest stroną w sprawie,

6) w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu na terenie zespołu strony mogą zwrócić się z prośbą do organu prowadzącego lub Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - w zależności od przedmiotu sporu. Nad całością spraw związanych z rozstrzyganiem sporów na terenie Zespołu czuwa dyrektor Zespołu.

Rozdział 5.
Organizacja zespołu

§ 15. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii szkolnych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 16. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły podstawowej i przedszkola opracowany przez dyrektora Zespołu, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.

§ 17. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział.

Rozdział 6.
Pracownicy zespołu

§ 18. 1. W zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Zespołu.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

3. Prawa i obowiązki osób wymienionych w ust. 1 określają odrębne przepisy.

Rozdział 7.
Uczniowie

§ 19. Zasady rekrutacji uczniów do szkoły podstawowej i przedszkola określają odpowiednio statuty tych placówek.

§ 20. Prawa i obowiązki uczniów, określają odpowiednio statuty szkoły podstawowej i przedszkola.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 21. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 22. 1. Zespół jest jednostką budżetową.

2. Zasady gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne przepisy.

§ 23. 1. Statut szkoły podstawowej zachowuje swoją moc.

2. W zakresie uregulowanym odmiennie w Statucie Zespołu tracą moc postanowienia zawarte
w Statutach połączonych placówek.

3. Dokonywanie zmian w statucie Zespołu odbywa się uchwałami rad pedagogicznych.

 

 

 

uzasadnienie

Organ prowadzący szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne może, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t .j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) przekształcić ten oddział przedszkolny lub te oddziały przedszkolne w przedszkole. Przedszkole, na mocy art. 92 ust. 2 ww. ustawy tworzy zespół ze szkołą podstawową, w której dotychczas działały oddziały przedszkolne, tj. z istniejącą Szkołą Podstawową w Sadkowie. Przepis art. 92 ust. 2 należy interpretować jako lex specialis, gdyż sformułowanie „tworzy zespół” oznacza w języku prawniczym kategoryczny nakaz utworzenia zespołu istniejącej szkoły podstawowej z przedszkolem utworzonym z przekształcenia oddziałów przedszkolnych działających dotychczas w tej szkole podstawowej. Na organie stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego ciąży w tych okolicznościach wymaganie działania zgodnie z art. 91 ust 5 ww. ustawy, a zatem sporządzenia aktu założycielskiego i statutu zespołu. Nowa jednostka oświatowa – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie zatrudniać będzie wszystkich pracowników zatrudnionych w łączonych jednostkach oświatowych.

Dyrektorem Zespołu (zgodnie z zapisem art. 91 ust. 3 ww. ustawyz dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) będzie dotychczasowy dyrektor szkoły podstawowej.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uchwała utworzenie ZSZP Sadków.pdf (PDF, 35KB) 2019-03-12 12:31:59 37 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 12-03-2019 12:31:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Sawoniewicz 12-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 12-03-2019 12:31:59