Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr III/17/18 w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2019 rok

Uchwała Nr III/17/18
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994; ze zm. ) oraz art. 211, art. 212, art.214 i 215, art.222, art.235-237,art. 239 i art. 258 oraz art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku -tekst jednolity poz.2077 ze zm. ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 143.114.000 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 131.989.671 zł;

2) dochody majątkowe: 11.124.329 zł; według źródeł jak w załączniku nr 1 i 1.1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 160.671.000 zł jak w załączniku nr 2 i 2.1

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 110.982.061 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 73.955.691 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.989.041,88 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 32.966.649,12 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 15.627.340 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.655.730 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 6.000 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 737.300 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 49.688.939 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 49.688.939 zł, jak w załączniku nr 3;

§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 17.557.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 25.503.600 zł,które będą źródłem pokrycia deficytu budżetowego powiększonego o kwotę rozchodów w  kwocie 7.946.600 zł jak w załączniku nr 4

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2019 w wysokości 25.503.600 zł.na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 17.557.000 zł, powiększonego o kwotę rozchodów budżetowych w wysokości 7.946.600 zł.

4. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy w roku budżetowym w  kwocie 120.000 zł ,

5. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3 .

§ 4. Tworzy się rezerwy budżetowe w kwocie 707.300 zł, z tego:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie 161.000 zł,

2. rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 546.300 zł, z czego:

1) na wydatki inwestycyjne budżetu 150.000 zł,

2) na inicjatywy lokalne 50.000 

3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 346.300 zł,

5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 500.000 zł, a wydatki budżetu na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii ustalono w wysokości 598.311 zł,

2) dochody z wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 180.000 zł, wydatki z tych wpływów umieszczono w rozdziale 90002.

3) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4.850.000 zł i wydatki w wysokości 6.000.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 260.100 zł,

5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.136.492 zł, jak w załączniku nr 6 i 6a;

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2019 w wysokości 16.077.340 zł, jak w załączniku nr 5 , w tym pomoc finansową udzieloną:

1) Powiatowi Wrocławskiemu w wysokości 55.440 zł,

2) Województwu Dolnośląskiemu w wysokości 150.000 zł,

3) Gminie Wrocław w wysokości 370.000 zł,

§ 7. Wydatki budżetu na 2019 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1.287.270,63 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420 ze zm.) - na kwotę 1.044.933,58 zł jak w załączniku nr 7 i 7a.

§ 8. W zakresie wykonania budżetu na 2019 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

2) dokonywania przeniesień w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu do wysokości 200.000 zł, i wydatków inwestycyjnych do wysokości 300.000 zł, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków z UE.

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi do wysokości 50.000 zł z wyłączeniem zmian dotyczących limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku.

§ 9. W celu sprawnego wykonywania budżetu Gminy w zakresie realizacji wydatków z funduszu sołeckiego i  osiedlowego oraz z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do określenia zasad udzielania zaliczek dla:

1) przewodniczących zarządów osiedli lub osób ich zastępujących ,

2) sołtysów lub osób ich zastępujących,

3) opiekunów świetlic środowiskowych,

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kątach Wr.


Grzegorz Pacyna

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/17/18
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 grudnia 2018 r.
Zalacznik1.pdf

 

 

Załącznik Nr 1.1 do uchwały Nr III/17/18
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 grudnia 2018 r.
Zalacznik1.1.pdf

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/17/18
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 grudnia 2018 r.
Zalacznik2.pdf

 

 

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr III/17/18
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 grudnia 2018 r.
Zalacznik2.1.pdf

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/17/18
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 grudnia 2018 r.
Zalacznik3.pdf

 

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/17/18
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 grudnia 2018 r.
Zalacznik4.pdf

 

 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/17/18
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 grudnia 2018 r.
Zalacznik5.pdf

 

 

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/17/18
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 grudnia 2018 r.
Zalacznik6.pdf

 

 

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr III/17/18
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 grudnia 2018 r.
Zalacznik6a.pdf

 

 

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/17/18
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 grudnia 2018 r.
Zalacznik7.pdf

 

 

Załącznik Nr 7a do uchwały Nr III/17/18
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 grudnia 2018 r.
Zalacznik7a.pdf

 

 

Informacja do wniesionych zmian w projekcie budżetu na 2019 rok

 

1.zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 16.415.000 zł, w tym zadania inwestycyjne o 15.310.000 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 1.105.000 zł,

2. deficyt budżetu zmniejsza się z kwoty 33.972.000 zł na 17.557.000 zł tj.o 16.415.000 zł,

Na zmniejszenie wydatków inwestycyjnych składają się poniższe zadania poprzez zmianę wartości zadania lub jego usunięcia z projektu:

I.Transport i łączność zmniejszenie o 3.900.000 zł

1) budowa ul. Krótkiej w Kątach Wr -240.000 zł,

2) budowa ul.Sybiraków w Katach Wr - 1.450.000 zł,

3) modernizacja nawierzchni ul.Polnej w Smolcu - 300.000 zł,

4) modernizacja ul.Żeromskiego zmniejszona o- 900.000 zł, kontynuacja w roku następnym,

5) przebudowa drogi w ul.Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wr zmniejszona o - 300.000 zł kontynuacja w roku następnym,

6) przebudowa drogi w ul.Dębowej w Sadkowie wraz z kanalizacją -900.000 zł,

7) sygnalizacja SDK w ul.Spółdzielczej w Kątach Wr -140.000 zł,

8) zakup i montaż słupków drogowych przy ul.Granitowej w Smolcu -70.000 zł,

9) wprowadzono zadanie z 2018 roku w ramach porozumienia z Powiatem budowa chodnika w Bogdaszowicach + 400.000 zł

II.Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie o 517.000 zł

1) zakup gruntów - 100.000 zł

2) rewitalizacja rynku w Kątach Wr, - 500.000 zł

3) projekty zwiększenie o +83.000 zł,

III.Działalność usługowa zmniejszenie o 23.000 zł -zakup organów sdo kaplicy w Smolcu,

IV.Administracja publiczna zmniejszenie o 60.000 zł -adaptacja pomieszczeń po bibliotece w budynku GOKiS na archiwum urzędu,

V.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie o 320.000 zł budowa monitoringu wizyjnego,

VI.Oświata i wychowanie zmniejszenie o 7.035.000 zł,

1) budowa przedszkola przy ul.Sybiraków w Katach Wr.-7.000.000 zł,

2) budowa sieci bezprzewodowej dla dziennika elektronicznego SP przy ul.Żeromskiego -14.000 zl,

3) modernizacja sanitariatow w SP nr 2 w Katach wr,-100.000 zł,

4) modernizacja toalet w SP małkowice wraz z wydzieleniem przedsionków - 70.000 zł,

5) wykonanie projektu i zakup gruntów pod budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie wraz z projektem na drogi- zwiększenie+ 149.000 zł.

VII.Pomoc społeczna zmniejszenie o 270.000 zł- adaptacja pomieszczeń po archiwum na potrzeby biur GOPS

VIII.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie o 2.020.000 zł

1) budowa kanalizacji przepompownia w Smolcu-1.000.000 zł,

2) budowa kanalizacji sanitarnej wschód- kontynuacja-790.000 zł ,

3) przejmowanie sieci kanalizacyjnej- 30.000 zł,

4) budowa oświetlenia i wykonanie projektów-200.000 zł

IX. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o 735.000 zł

1) zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kębłowicach-195.000 zł,

2) zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kilianowie -120.000 zł,

3) budowa świetlicy w Samotworze- 250.000 zł,

4) budowa świetlicy w NWW -100.000 zł,

5) rozbudowa kontenerów w Sokolnikach-70.000 zł,

X.Kultura fizyczna zmniejszenie o 430.000 zł

1) budowa boiska do piłki plażowej w Kątach Wr +100.000 zł,

2) posadowienie kontenera szatniowego w Bogdaszowicach -20.000 zł,

3) budowa boiska wielofunkcyjnego w Cesarzowicach - 140.000 zł,

4) budowa trybun w Czerńczycach - 40.000 zł,

5) budowa kompleksu s[portowego w Smolcu wraz z systemem nawadniania + 20.000 zł,

6) budowa studni na boisku w Zachowicach, Bogdaszowicach i Jurczycach - 250.000 zł,

7) bezpieczna nawierzchnia na placach zabaw przy ul.Kościelnej i Platanowej w Kątach Wr-100.000 zł 

Na zmniejszenie wydatków bieżących składaja się między innymi:

1) w budżecie oświaty - 230.000 zł,

2) w rolnictwie melioracje -200.000 zł,

3) w gospodarce ściekowej dopłata do 1m2 ceny wody -160 000, oraz - 39.400 zł na pozostałej dzialalności

4) w dotacjach na OSP i usługach - 73.500 zł,

5) w wydatkach świetlic - 73.000 zł,w tym z wyposażenia świetlic w Kębłowicach, Kilianowie i Pełcznicy-33.000 zł (wydz.PRiI zaplanował środki w zadaniach inwestycyjnych jako pierwsze wyposażenie).

6) w urzędzie na wynagrodzeniach i pochodnych i promocjii -355.900 zł

7)  program rehabilitacji-50.000 zł,

8) usługi pozostałe na cmentarzach- wywóz odpadów - 180.000 zł (całość kosztów w rozdz.90002)

Na zwiększenie wydatków składaja się miedzy innymi:

1) rezerwa na inicjatywy lokalne +50.000 zł, oraz bieążąca i kryzysowa wynikająca z ustawy +14.600 zł,

2) szkolenia pracowników urzędu +45.800 zł,

3) kampana informacyjno-meldunkowa +30.000 zł,

4) opłata za oświetlenie dróg gminnych ( po przetargu) + 100.000 zł,

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wyniki_glosowania_III-17.pdf (PDF, 19.88Kb) 2019-02-07 14:54:09 77 razy
2 III-17-18.pdf (PDF, 1.44Mb) 2019-01-02 10:49:17 196 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 02-01-2019 10:49:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Sawoniewicz 27-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 07-02-2019 14:54:09