Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kąty Wrocławskie

Projekt

 

z dnia 4 października 2018 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15     ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póżn. zm.) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z póżn. zm.), Rada Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała nr XLVIII/333/06 Rady Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 27.01.2006 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kątach Wr.


Jarosław Wojciechowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie

Gminy Kąty Wrocławskie

(zwany dalej „Regulaminem”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KĄTY WROCŁAWSKIE

WRZESIEŃ 2018

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne..................................................................................................................... str. 3

 

ROZDZIAŁ II

Minimalny poziom świadczonych usług przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków .................................................................str. 3

 

ROZDZIAŁ III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług.......…………………………… str. 4

 

ROZDZIAŁ IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach………………..…………… str. 4

 

ROZDZIAŁ V

Warunki przyłączenia do sieci.……….....……………………………………………………………. str. 4

 

ROZDZIAŁ VI

Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych.… str. 5

 

ROZDZIAŁ VII

Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne wykonanego przyłącza………………………...…………………………………………………………………….. str. 6

 

ROZDZIAŁ VIII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów

dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków…………………………….. str. 6

 

ROZDZIAŁ IX

Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzeniu ścieków…………..… str. 7

 

ROZDZIAŁ X

Warunki dostarczania wody na celeprzeciwpożarowe…………………………….………………. str. 9

 

ROZDZIAŁ XI

Postanowienia końcowe……………………………………………………………………….…………………...… str. 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Art. 1.

Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego działającego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz odbiorców usług korzystających na tym terenie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Art. 2.

 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1152).
 2. Użyte w Regulaminie określenia, zdefiniowane są w szczególności w ustawie i w przepisach wydanych na jej podstawie, w ustawie prawo budowlane i przepisach wydanych na jej podstawie.

 

ROZDZIAŁ II

MINIMALNY POZIOM ŚWIADCZONYCH USLUG PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGOWO- KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 

Art. 3.

 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnienia następującego minimalnego poziomu świadczonych usług:

1)     ciągłości i niezawodności dostawy wody do nieruchomości dla której zawarto umowę, zgodnie z wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej”, o ciśnieniu nie mniejszym niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie większym niż 0,6 MPa (6 barów) w granicach technicznych możliwości świadczenia usług wyznaczonych, m. in. strukturą i średnicą przyłącza wodociągowego oraz instalacji wewnętrznej odbiorcy usług;

2)     zapewnienia dostawy wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi i o parametrach nieprzekraczających wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294);

3)     zapewnienia dostawy wody przeznaczonej do spożycia w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę;

4)     ciągłości i niezawodności odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w granicach technicznych możliwości świadczenia usług wyznaczanych, m. in. strukturą i średnicą, przyłącza kanalizacyjnego oraz instalacji wewnętrznej odbiorcy usług;

5)     zapewnienie utrzymania i prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;

6)     budowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego;

7)     zakupu, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego.

 1. Poziom świadczonych usług, za które przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne ponosi odpowiedzialność, stwierdza się w miejscu włączenia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej.
 2. Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne uprawnione jest do wprowadzania ograniczeń w sposobie korzystania z wody przez odbiorców usług w sytuacji niedoboru spowodowanego wyjątkowymi warunkami atmosferycznymi, w szczególności suszą. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do informowania odbiorców usług o wprowadzonym ograniczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

ROZDZIAŁ III

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG

 

Art. 4.

 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dostarcza wodę i odprowadza ścieki na podstawie pisemnych umów zawieranych z odbiorcami usług.
 2. Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne może posługiwać się wzorem umownym w postaci ogólnych warunków umowy.
 3. Umowa może być zawarta:

1)     z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym- na jej wniosek,

2)     z osobą korzystającą z lokalu, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi- na wniosek właściciela lub zarządcy budynku, po spełnieniu warunków określonych w ustawie;

3)     z właścicielem lub zarządcą nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi- na wniosek właściciela lub zarządcy, po spełnieniu warunków określonych w ustawie.

 

Art. 5.

Postanowienia umów zawieranych przez przedsiębiorstwo wodno- kanalizacyjne z odbiorcami usług nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ IV

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPLAT USTALONE W TARYFACH

 

Art. 6.

 1. Rozliczenia z odbiorcami usług za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków dokonywane są przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na podstawie Ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków oraz cen i stawek opłat określonych w taryfach.
 2. Zmiana lub utrata mocy obowiązujących taryf, nie wymaga zmiany umowy.

 

Art. 7.

Okresy rozliczeniowe obowiązujące odbiorców usług są określane w umowie.

 

Art. 8.

Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne jest faktura.

 

ROZDZIAŁ V

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI

 

Art. 9.

1.Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej występuje do przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego z pisemnym wnioskiem o:

1)     wydanie warunków przyłączenia nieruchomości,

2)     wydanie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków.

 

Art. 10.

1.Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci winien zawierać:

1)     imię i nazwisko wnioskodawcy (lub nazwę) i adres do korespondencji;

2)     wskazanie nieruchomości, która ma zostać przyłączona do sieci, poprzez podanie jej położenia wraz z podaniem numeru księgi wieczystej a w razie jej braku wraz z podaniem numeru ewidencyjnego działki;

3)     oświadczenie o przysługującym wnioskodawcy tytule prawnym do nieruchomości, bądź o korzystaniu z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym;

4)     określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody ;

5)     wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju;

6)     wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i/lub dostarczania ścieków;

7)     plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ;

8)     datę i podpis osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

 

Art. 11.

 1. Warunki przyłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje w terminie do 20 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku. W przypadkach wymagających szczegółowego rozeznania termin może być wydłużony do 30 dni roboczych po uprzednim zawiadomieniu wnioskodawcy.
 2. Osoba ubiegająca się o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości ma prawo odwołać się od wydanych warunków, jak również od odmowy ich wydania, do zarządu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania warunków lub odmowy ich wydania.
 3. Odwołanie, o którym mowa w ust. 2, zarząd przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego rozpatruje w terminie 14 dni roboczych od daty jego otrzymania.

 

Art. 12.

 1. Warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci zawierają w szczególności:

1)     miejsce i sposób włączenia przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do sieci oraz sposób połączenia z instalacją wodociągową i kanalizacyjną nieruchomości,

2)     parametry techniczne przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego,

3)     ilość, rodzaj i jakość odprowadzanych ścieków,

4)     dane szczegółowe dotyczące: miejsca lokalizacji wodomierza głównego wraz z zaworami, wodomierzy przy punktach czerpalnych, parametrów i miejsca lokalizacji urządzenia pomiarowego i parametrów innych urządzeń technicznych.

5)     termin ich ważności.

 1. Warunki techniczne przyłączenia nieruchomości są ważne 2 lata od daty ich wydania.

 

ROZDZIAŁ VI

WARUNKI TECHNICZNE OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTEPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNYCH

 

Art. 13

 1. Dostępność do usług wodociągowo- kanalizacyjnych warunkowana jest:

1)     istnieniem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych albo ujęciem realizacji takich urządzeń w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa wodno- kanalizacyjnego;

2)     możliwościami technicznymi urządzeń wchodzących w skład przedsiębiorstwa wodno- kanalizacyjnego to jest faktycznymi możliwościami pozyskiwania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub jej dostawy oraz możliwości odbioru i oczyszczania ścieków.

 

Art. 14.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia do sieci nieruchomości, osoby ubiegającej się o to przyłączenie w przypadku braku warunków określonych w art. 13 Regulaminu. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o powyższym zawiadamia osobę ubiegającą się, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o którym mowa w art. 10 Regulaminu .

 

ROZDZIAŁ VII

SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODNO- KANALIZACYJNE WYKONANEG PRZYŁĄCZA

 

Art. 15.

 1. Wykonane przyłącza podlegają odbiorowi technicznemu przez zespół w składzie: przedstawiciel przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci oraz wykonawca.
 2. Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności wykonania przyłączy wodociągowego i/lub kanalizacyjnego z warunkami przyłączenia nieruchomości, a w szczególności na kontroli:

1)     ułożenia rur w otwartym wykopie,

2)     włączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,

3)     wykonania zabudowy zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym w budynku lub w studni wodomierzowej,

4)     wykonania studni wodomierzowej na przyłączu wodociągowym,

5)     wykonania studni kanalizacyjnych na przyłączu kanalizacyjnym.

 1. Protokół odbioru przyłączy wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, podpisany przez osoby, o których mowa w ust. 1, stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania przyłączy.

 

Art. 16.

Przyłączenie nieruchomości do sieci następuje po podpisaniu protokołu, o którym mowa w art. 15 Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ VIII

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU

NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI LUB PARAMETRÓW ŚWIADCZONYCH USŁUG

 

Art. 17.

1.Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo wstrzymać lub ograniczyć dostawę wody w sytuacjach spowodowanych okolicznościami, za które przedsiębiorstwo nie odpowiada, tj.:

1)     brakiem wody w ujęciu,

2)     potrzebą zwiększenia dopływu wody do hydrantów pożarowych,

3)     stanem awarii, przez który to stan rozumie się nieprzewidywalne, przypadkowe uszkodzenie urządzeń wodociągowych uniemożliwiające ich normalną eksploatację,

4)     koniecznością przeprowadzenia planowanych prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych i modernizacyjnych sieci,

5)     uszkodzeniem instalacji wodociągowej grożącym niebezpieczeństwem,

6)     wydaniem decyzji przez Państwową Inspekcję Sanitarną,

7)     przypadkami działania siły wyższej.

 

Art. 18.

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo wstrzymać lub ograniczyć odprowadzanie ścieków w sytuacjach spowodowanych okolicznościami, za które przedsiębiorstwo nie odpowiada, tj.:

1)     stanem awarii, przez który to stan rozumie się nieprzewidywalne przypadkowe uszkodzenie urządzeń kanalizacyjnych uniemożliwiające ich normalną eksploatację,

2)     koniecznością przeprowadzenia planowanych prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych i modernizacyjnych sieci,

3)     uszkodzeniem instalacji kanalizacyjnej grożącym niebezpieczeństwem,

4)     przypadkami działania siły wyższej.

 

Art. 19.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w przypadku nieprzewidywanych zakłóceń w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzenia ścieków, winno niezwłocznie poinformować Burmistrza Gminy Kąty Wrocławskie oraz odbiorców usług w sposób zwyczajowo przyjęty w tym przez umieszczenie informacji na stronie internetowej przedsiębiorstwa.

 

Art. 20.

 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w przypadku planowanych przerw lub ograniczeń w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jakości wody, winno poinformować Burmistrza Gminy Kąty Wrocławskie i odbiorców usług w sposób zwyczajowo przyjęty w tym: poprzez wywieszenie komunikatów i umieszczenie informacji na stronie internetowej przedsiębiorstwa, najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem.
 2. Gdyby przerwa w dostawie wody miała trwać dłużej niż 12 godzin, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne pisemnie powiadomi odbiorcę usług, co najmniej na 7 dni wcześniej o przewidywanym czasie trwania przerwy.
 3. W przypadku, gdy przerwa w dostawie wody trwa dłużej niż 8 godzin, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest zapewnić zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, informując o miejscu jego lokalizacji.

 

Rozdział IX

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, W TYM SPOSOBY ZAŁATWIENIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZACYCH W SZCEGÓŁNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZENIU ŚCIEKÓW

 

Art. 21.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest zapewnić Odbiorcom usług należyty poziom usług, działając przez swoje służby.

 

Art. 22.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udzielania odbiorcy usług pełnej informacji dotyczącej realizacji usług.

 

Art. 23.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do przyjmowania zgłoszeń o awarii przez całą dobę.

 

Art. 24.

 1. Odbiorca usług ma prawo składać do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego reklamacje dotyczące świadczonych usług. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną. Reklamacje mogą być również zgłaszane osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
 2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności:

1)     imię i nazwisko lub firmę odbiorcy usług,

2)     przedmiot reklamacji,

3)     przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

4)     numer i datę umowy,

5)     podpis odbiorcy usług,

6)     numer telefonu,

7)     adres mailowy.

 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 21 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec przedłużeniu o dalsze 14 dni, po uprzednim zawiadomieniu reklamującego.
 2. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia czynności na terenie nieruchomości lub obiektu budowlanego należącego do reklamującego odbiorcy usług, odbiorca usług obowiązany jest udostępnić nieruchomość lub obiekt budowlany osobom reprezentującym przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Zaniechanie powyższego obowiązku przez odbiorcę usług wstrzymuje rozpatrzenie reklamacji do czasu udostępnienia nieruchomości lub obiektu budowlanego.
 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Możliwe jest także udzielenie odpowiedzi na reklamację telefonicznie, pocztą elektroniczną lub w inny sposób, o ile odbiorca usług wyraża na to zgodę.
 4. Odmowa uwzględnienia reklamacji w całości lub w części wymaga uzasadnienia.
 5. Reklamacja przez odbiorcę usług wysokości należności wynikającej z faktury nie wstrzymuje obowiązku terminowej jej zapłaty. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne; należna odbiorcy usług kwota zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności lub na żądanie odbiorcy usług, zwrócona w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
 6. W przypadku reklamacji wskazań wodomierza głównego, reklamacja zostanie uwzględniona, o ile kontrola potwierdzi nieprawidłowość działania wodomierza. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, odbiorca usług pokrywa koszty sprawdzenia wodomierza.

 

Art. 25.

 1. Reklamacje jakości wody dostarczonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powinny być zgłaszane niezwłocznie.
 2. Próbki wody do badania przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne pobiera w obecności zgłaszającego reklamację.
 3. Próbki wody pobierane są w miejscu zlokalizowanym na zaworze bezpośrednio za wodomierzem głównym.
 4. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obniżenia jakości dostarczanej wody z przyczyn, za które odpowiada przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, odbiorcy usług przysługuje upust za dostarczoną wodę.
 5. Upust przysługuje od daty zgłoszenia reklamacji, jeżeli obniżenie jakości wody zostanie potwierdzone badaniem laboratoryjnym.
 6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji jakości wody, potwierdzonej badaniem, odbiorca usług reklamujący jakość wody dostarczonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zostanie obciążony kosztami tego badania.

 

Art. 26

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odpowiada na pisma składane w sprawach niewymienionych w art. 11, art. 14 i art. 24 Regulaminu w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania pisma.

 

ROZDZIAŁ X

WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

 

Art. 27.

Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

 

Art. 28.

Uprawnione do poboru wody na cele przeciwpożarowe są jednostki straży pożarnej.

 

Art. 29.

Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostki straży pożarnej przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.

 

Art. 30.

Należności za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe reguluje Gmina.

 

Art. 31.

W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych odbiorców usług, jednostka straży pożarnej niezwłocznie przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu informacje o ilości wody pobranej.

 

ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Art. 32.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy i przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie oraz przepisy ustawy prawo budowlane i przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

 

Art. 33.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu stanie się nieważne, nie narusza to ani nie osłabia ważności pozostałych postanowień Regulaminu. Każde takie postanowienie zostanie odpowiednio zastąpione postanowieniami obowiązującego prawa najbliższymi celowi Regulaminu.

 

Art. 34.

Tekst Regulaminu jest do wglądu w jednostce organizacyjnej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego obsługującej klienta oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 1152 z późn. zm.) Rada gminy, na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Projekt regulaminu został przedłożony do zatwierdzenia organowi regulacyjnemu. Postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2018 r. organ regulacyjny- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie negatywnie zaopiniował przedłożony projekt regulaminu wskazując naruszenie przepisów prawa. Aktualnie przedłożony regulamin został dostosowany do aktualnych przepisów zgodnie z wytycznymi zawartymi w otrzymanym postanowieniu.

Regulamin ten stanowi akt prawa miejscowego, określający minimalny poziom usług na terenie gminy, warunki i tryb zawierania umów, standardy obsługi odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych, sposób ustalania ceny za te usługi, techniczne warunki możliwości dostępu do usług, sposób postępowania przypadku niedotrzymania ich ciągłości, warunki dostarczania wody na inne cele, w tym cele przeciwpożarowe.

Przedstawiona treść Regulaminu, zawiera powyższy zakres koniecznych uregulowań i jest zgodna z obowiązującymi przepisami cytowanej ustawy. W związku z powyższym uchwalenie regulaminu jest w pełni uzasadnione.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf (PDF, 33KB) 2018-10-04 14:17:09 51 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 04-10-2018 14:17:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Sawoniewicz 04-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 04-10-2018 14:17:09