Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kąty Wrocławskie

Projekt

 

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr...................

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 poz. 994 tj) oraz na podstawie art. 226, 227, 228, 229 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. 2017. 2077 tekst jednolity z póź.zm) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/475/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej: nr XXXIX/517/18 z dnia 22 lutego 2018 r., nr XLI/531/18 z dnia 26 kwietnia 2018r. i nr XLII/541/18 z dnia 24 maja 2018r. i  nr XLIII/557/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 pod nazwą "Wieloletnia prognoza finansowa" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik nr 2 pod nazwą "Przedsięwzięcia WPF" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 3 pod nazwą "Objaśnienia przyjętych wartości do WPF w latach 2018- 2026 Gminy Kąty Wrocławskie" otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Wojciechowski

      

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 23 sierpnia 2018 r.
 

Wieloletnia prognoza finansowa[1])  

 Wyszczególnienie

 2018

 2019

 2020

 2021 [2])  

 2022

 2023

 2024

 2025

 2026

 1. Dochody ogółem x

141 713 223,02

143 308 944,00

148 997 315,00

159 169 000,00

172 076 000,00

186 162 000,00

195 200 000,00

204 700 000,00

214 700 000,00

1.1

Dochody bieżące x

126 444 262,10

136 452 036,00

144 100 000,00

156 300 000,00

169 500 000,00

183 900 000,00

193 000 000,00

202 500 000,00

212 500 000,00

w tym:

 

1.1.1

 

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

32 247 733,00

36 949 000,00

39 009 000,00

44 400 000,00

48 800 000,00

54 200 000,00

59 600 000,00

62 500 000,00

65 500 000,00

1.1.2

 

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

3 831 000,00

4 900 000,00

7 500 000,00

10 600 000,00

12 700 000,00

15 800 000,00

17 900 000,00

19 000 000,00

21 200 000,00

1.1.3

 

podatki i opłaty[3])  

42 327 007,00

45 000 000,00

48 800 000,00

52 900 000,00

57 500 000,00

62 400 000,00

64 200 000,00

68 000 000,00

71 100 000,00

1.1.3.1

 

z podatku od nieruchomości

29 292 000,00

31 500 000,00

34 200 000,00

37 000 000,00

40 200 000,00

43 700 000,00

45 800 000,00

48 000 000,00

50 500 000,00

1.1.4

 

z subwencji ogólne

18 459 276,00

20 450 000,00

20 950 000,00

21 300 000,00

22 500 000,00

23 900 000,00

24 400 000,00

25 000 000,00

26 300 000,00

1.1.5

 

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

23 965 304,10

22 539 100,00

23 085 200,00

23 850 000,00

24 535 000,00

25 241 000,00

26 900 000,00

27 600 000,00

28 200 000,00

1.2

Dochody majątkowe x

15 268 960,92

6 856 908,00

4 897 315,00

2 869 000,00

2 576 000,00

2 262 000,00

2 200 000,00

2 200 000,00

2 200 000,00

w tym:

 

1.2.1

 

ze sprzedaży majątku x

1 103 000,00

1 500 000,00

800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2

 

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

13 002 192,30

5 856 900,00

4 097 315,00

2 869 000,00

2 576 000,00

2 262 000,00

2 200 000,00

2 200 000,00

2 200 000,00

 2. Wydatki ogółem x

170 766 723,02

134 184 644,00

141 097 315,00

153 419 000,00

166 326 000,00

180 412 000,00

189 450 000,00

198 950 000,00

210 825 057,00

2.1

Wydatki bieżące x

105 623 442,34

96 362 644,00

108 597 315,00

118 519 000,00

129 126 000,00

139 712 000,00

151 350 000,00

163 550 000,00

176 025 057,00

 

w tym:

 

2.1.1

 

z tytułu poręczeń gwarancji x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.1

 

w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

 

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa[4])  

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

 

wydatki na obsługę długu x

820 000,00

1 471 000,00

1 322 000,00

1 060 000,00

863 000,00

661 000,00

457 000,00

320 000,00

78 000,00

 

w tym:

 

2.1.3.1

 

w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r x

820 000,00

1 471 000,00

1 322 000,00

1 060 000,00

863 000,00

661 000,00

457 000,00

320 000,00

78 000,00

 

w tym:

 

2.1.3.1.1

 

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.1.2

 

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Wydatki majątkowe x

65 143 280,68

37 822 000,00

32 500 000,00

34 900 000,00

37 200 000,00

40 700 000,00

38 100 000,00

35 400 000,00

34 800 000,00

 3. Wynik budżetu x

-29 053 500,00

9 124 300,00

7 900 000,00

5 750 000,00

5 750 000,00

5 750 000,00

5 750 000,00

5 750 000,00

3 874 943,00

 4. Przychody budżetu x

36 675 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.1

 

w tym na pokrycie deficytu budżetu x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x

5 675 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1

 

w tym na pokrycie deficytu budżetu x

5 675 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x

31 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.1

 

w tym na pokrycie deficytu budżetu x

23 378 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[5])  x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.1

 

w tym na pokrycie deficytu budżetu x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 5. Rozchody budżetu x

7 621 500,00

9 124 300,00

7 900 000,00

5 750 000,00

5 750 000,00

5 750 000,00

5 750 000,00

5 750 000,00

3 874 943,00

5.1

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

7 621 500,00

9 124 300,00

7 900 000,00

5 750 000,00

5 750 000,00

5 750 000,00

5 750 000,00

5 750 000,00

3 874 943,00

  w tym:

 

5.1.1

 

w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1.1

 

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1.2

 

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1.3

 

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5  x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 6. Kwota długu x

49 649 243,00

40 524 943,00

32 624 943,00

26 874 943,00

21 124 943,00

15 374 943,00

9 624 943,00

3 874 943,00

0,00

 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

 

8.1

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

20 820 819,76

40 089 392,00

35 502 685,00

37 781 000,00

40 374 000,00

44 188 000,00

41 650 000,00

38 950 000,00

36 474 943,00

8.2

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[6]) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[7]) o wydatki

26 495 819,76

40 089 392,00

35 502 685,00

37 781 000,00

40 374 000,00

44 188 000,00

41 650 000,00

38 950 000,00

36 474 943,00

  9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

 

9.1

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x

5,96%

7,39%

6,19%

4,28%

3,84%

3,44%

3,18%

2,97%

1,84%

9.2

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x

5,96%

7,39%

6,19%

4,28%

3,84%

3,44%

3,18%

2,97%

1,84%

9.3

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.4

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x

5,96%

7,39%

6,19%

4,28%

3,84%

3,44%

3,18%

2,97%

1,84%

9.5

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

15,47%

29,02%

24,36%

23,74%

23,46%

23,74%

21,34%

19,03%

16,99%

9.6

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń[8]), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x

21,08%

17,72%

20,13%

22,95%

25,71%

23,85%

23,65%

22,85%

21,37%

9.6.1

 

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x

22,72%

19,36%

21,77%

22,95%

25,71%

23,85%

23,65%

22,85%

21,37%

9.7

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

9.7.1

 

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

  10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe[9]) w tym na:

 

10.1

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

0,00

9 124 300,00

7 900 000,00

5 750 000,00

5 750 000,00

5 750 000,00

5 750 000,00

5 750 000,00

3 874 943,00

  11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

 

11.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

35 701 504,97

36 200 000,00

36 800 000,00

37 300 000,00

38 600 000,00

41 000 000,00

44 400 000,00

45 900 000,00

46 100 000,00

11.2

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego[10])  

12 816 375,17

12 864 000,00

13 190 000,00

14 500 000,00

15 700 000,00

16 900 000,00

17 100 000,00

19 300 000,00

20 500 000,00

11.3

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

40 587 460,00

46 332 014,00

40 259 220,00

33 870 664,00

10 000 000,00

4 800 000,00

0,00

0,00

0,00

11.3.1

 

bieżące

8 276 030,00

8 511 350,00

7 864 220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.3.2

 

majątkowe

32 311 430,00

37 820 664,00

32 395 000,00

33 870 664,00

10 000 000,00

4 800 000,00

0,00

0,00

0,00

11.4

Wydatki inwestycyjne kontynuowane[11])  

34 734 770,31

11 050 000,00

9 400 000,00

8 000 000,00

9 000 000,00

8 500 000,00

9 200 000,00

8 700 000,00

8 200 000,00

11.5

Nowe wydatki inwestycyjne[12])  

28 388 745,85

24 300 000,00

22 600 000,00

26 400 000,00

16 700 000,00

16 700 000,00

17 400 000,00

18 200 000,00

19 100 000,00

11.6

Wydatki majątkowe w formie dotacji

1 942 464,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

  12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

 

12.1

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

27 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.1.1

 

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

27 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.1.1.1

 

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z  zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania[13])  

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.2

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

10 580 172,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.2.1

 

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

10 191 358,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.2.1.1

 

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.3

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

64 450,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.3.1

 

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

44 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.3.2

 

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.4

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

15 383 313,13

3 754 664,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.4.1

 

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

7 594 551,88

1 139 824,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.4.2

 

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12 095 978,37

2 646 689,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.5

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.5.1

 

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.6

Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[14])  

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.6.1

 

w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.7

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.7.1

 

w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.8

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.8.1

 

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

 

13.1

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.2

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.3

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.4

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.5

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.6

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.7

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

 

14.1

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

7 621 500,00

5 603 411,00

4 379 240,00

2 229 240,00

2 229 240,00

2 229 240,00

1 934 000,00

1 875 000,00

0,00

14.2

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.3

Wydatki zmniejszające dług, w tym

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.3.1

 

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.3.2

 

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.3.3

 

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.4

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych[15])  

 

  16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w  ** ustawy[16])  

 

                         


 

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 23 sierpnia 2018 r.
 

Przedsięwzięcia WPF

Lp.

Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca

Okres realizacji

Łącznie nakłady finansowe

Limit 2018

Limit 2019

Limit 2020

Limit 2021

Limit 2022

Limit 2023

Limit zobowiązań

od

do

 1

 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)

 197 929 831,00

 40 587 460,00

 46 332 014,00

 40 259 220,00

 33 870 664,00

 10 000 000,00

 4 800 000,00

 175 849 358,00

 1.a

 - wydatki bieżące

 30 239 474,00

 8 276 030,00

 8 511 350,00

 7 864 220,00

 0,00

 0,00

 0,00

 24 651 600,00

 1.b

 - wydatki majątkowe

 167 690 357,00

 32 311 430,00

 37 820 664,00

 32 395 000,00

 33 870 664,00

 10 000 000,00

 4 800 000,00

 151 197 758,00

 1.1

 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

 6 776 826,00

 2 996 612,00

 3 760 664,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 6 757 276,00

 1.1.1

 - wydatki bieżące

 45 100,00

 19 550,00

 6 000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 25 550,00

1.1.1.1

Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej- mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska - Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Dolnego Śląska

URZĄD MIASTA I GMINY

2017

2019

45 100,00

19 550,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 550,00

 1.1.2

 - wydatki majątkowe

 6 731 726,00

 2 977 062,00

 3 754 664,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 6 731 726,00

1.1.2.1

Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu - etap I oraz rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dworu nawodnego w Smolcu - Rewitalizacja i przystosowanie parków do wypoczynku, organizacji festynów, imprez kulturalnych i sportowych

URZĄD MIASTA I GMINY

2018

2019

5 323 762,00

2 677 062,00

2 646 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 323 762,00

1.1.2.2

Rewitalizacja Parku na terenie gminy w  m. Pietrzykowice - Rewitalizacja i przystosowanie parków do wypoczynku, organizacji festynów, imprez kulturalnych i sportowych

URZĄD MIASTA I GMINY

2018

2019

1 407 964,00

300 000,00

1 107 964,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 407 964,00

 1.2

 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.2.1

 - wydatki bieżące

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.2.2

 - wydatki majątkowe

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.3

 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

 191 153 005,00

 37 590 848,00

 42 571 350,00

 40 259 220,00

 33 870 664,00

 10 000 000,00

 4 800 000,00

 169 092 082,00

 1.3.1

 - wydatki bieżące

 30 194 374,00

 8 256 480,00

 8 505 350,00

 7 864 220,00

 0,00

 0,00

 0,00

 24 626 050,00

1.3.1.1

Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa uxczniów w drodze do szkoły

ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

2013

2020

5 463 000,00

1 302 230,00

1 442 350,00

951 220,00

0,00

0,00

0,00

3 695 800,00

1.3.1.2

Umowa na utrzymanie czystości i porządku na ulicach, placach i terenach zielonych w obrębie miasta - Poprawa estetyki w obrębie miasta i gminy

URZĄD MIASTA I GMINY

2013

2020

4 130 000,00

550 000,00

550 000,00

550 000,00

0,00

0,00

0,00

1 650 000,00

1.3.1.3

Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy

URZĄD MIASTA I GMINY

2013

2019

1 229 124,00

198 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

348 000,00

1.3.1.4

Zimowe utrzymanie dróg na terenie pozamiejskim - Utrzymanie przejezdności i bezpieczeństwa dróg

URZĄD MIASTA I GMINY

2015

2020

1 040 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

1.3.1.5

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kąty Wrocławskie na lata 2018-2020 - Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym w przywróceniu jej zdolności do prawidłowego funkcjonowania.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

2018

2020

488 250,00

162 250,00

163 000,00

163 000,00

0,00

0,00

0,00

488 250,00

1.3.1.6

Umowa na wywóz odpadów komunalnych i ich segregacja - Poprawa estetyki miasta i gminy

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

2018

2020

17 844 000,00

5 844 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

0,00

0,00

0,00

17 844 000,00

 1.3.2

 - wydatki majątkowe

 160 958 631,00

 29 334 368,00

 34 066 000,00

 32 395 000,00

 33 870 664,00

 10 000 000,00

 4 800 000,00

 144 466 032,00

1.3.2.1

Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakladów do ich realizacji oraz źródeł finansowania

URZĄD MIASTA I GMINY

2013

2019

1 990 217,00

389 500,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

889 500,00

1.3.2.2

Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej

URZĄD MIASTA I GMINY

2014

2019

24 500 000,00

8 750 000,00

2 700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 450 000,00

1.3.2.3

Budowa ul. Legionów w Kątach Wrocławskich - Poprawa infrastruktury drogowej

URZĄD MIASTA I GMINY

2017

2019

3 600 000,00

2 000 000,00

1 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 600 000,00

1.3.2.4

Zakup mieszkań komunalnych - Poprawa zasobu mieszkaniowego gminy

URZĄD MIASTA I GMINY

2017

2019

3 600 000,00

2 600 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 600 000,00

1.3.2.5

Wykonanie projektu i zakup gruntów pod budowę zespołu szkolno- przedszkolnego w Krzeptowie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej

URZĄD MIASTA I GMINY

2018

2021

38 950 000,00

1 350 000,00

7 600 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

0,00

0,00

38 950 000,00

1.3.2.6

Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - Zabrodzie i Mokronos Dolny - Poprawa stanu środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców

URZĄD MIASTA I GMINY

2017

2023

64 000 000,00

9 839 118,00

11 500 000,00

10 700 000,00

14 900 000,00

10 000 000,00

4 800 000,00

61 739 118,00

1.3.2.7

Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny - budowa parkingu - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie komunikacji kolejowej

URZĄD MIASTA I GMINY

2016

2019

755 000,00

50 000,00

655 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

705 000,00

1.3.2.8

Rewitalizacja rynku w Kątach Wrocławskich- II etap - Podniesienie atrakcyjności miejscowości, stworzenie strefy rekreacyjnej i strefy spotkań towarzyskich

URZĄD MIASTA I GMINY

2016

2021

7 718 664,00

1 000 000,00

2 000 000,00

2 500 000,00

2 218 664,00

0,00

0,00

7 718 664,00

1.3.2.9

Budowa drogi w ul. Krótkiej w Kątach Wroclawskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej

URZĄD MIASTA I GMINY

2018

2019

250 000,00

35 000,00

215 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

1.3.2.10

Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej

URZĄD MIASTA I GMINY

2018

2020

1 250 000,00

50 000,00

700 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

1 250 000,00

1.3.2.11

Budowa świetlicy w Pełcznicy - Poprawa infrastruktury społecznej

URZĄD MIASTA I GMINY

2018

2019

1 500 000,00

750 000,00

750 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500 000,00

1.3.2.12

Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Poprawa infrastruktury drogowej

URZĄD MIASTA I GMINY

2018

2019

1 000 000,00

800 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1.3.2.13

Budowa kanalizacji sanitarnej gminy południe - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego

URZĄD MIASTA I GMINY

2018

2021

2 245 000,00

100 000,00

198 000,00

195 000,00

1 752 000,00

0,00

0,00

2 245 000,00

1.3.2.14

Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich - Poprawa infrastrutkury sportowej

URZĄD MIASTA I GMINY

2018

2020

8 000 000,00

1 000 000,00

3 500 000,00

3 500 000,00

0,00

0,00

0,00

8 000 000,00

1.3.2.15

Budowa świetlicy wiejskiej w  Kębłowicach i Kilianowie - Poprawa infrastruktury społecznej

URZĄD MIASTA I GMINY

2017

2019

1 099 750,00

618 750,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 068 750,00

1.3.2.16

Wymiana nawierzchni placu zabaw przedszkola na bezpieczną naiwerzchnię w Kątach Wroclawskich - Poprawa infrastruktury edukacyjnej

URZĄD MIASTA I GMINY

2018

2019

500 000,00

2 000,00

498 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 23 sierpnia 2018 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WPF W LATACH 2018-2026 GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został opracowany zgodnie z przepisami art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych. Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy, oceny zdolności kredytowej, wyznaczenia możliwości inwestycyjnych.

Gmina Kąty Wrocławskie, podejmując zadania inwestycyjne spodziewa się w przyszłości efektów w postaci poprawy standardu życia mieszkańców, jak również korzyści z napływu nowych inwestorów. Gmina stara się wykorzystać możliwości, jakie stwarza Unia Europejska i jej fundusze. Dlatego też największe inwestycje infrastrukturalne stara się realizować przy udziale środków zewnętrznych.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia: - dla roku 2018  przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, - dla lat 2019-2026 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki, korekty merytoryczne i szacunek.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2026:

1. Jest kontynuacją realizacji przedsięwzięć z lat poprzednich (wydatki bieżące) na realizację których gmina stara się o uzyskanie dofinansowania ze środków budżetu UE oraz budżetu krajowego.

2. Nie zawiera wydatków na realizację przedsięwzięć związanych z realizacją umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

3. Zawiera wydatki bieżące i majątkowe na realizację przedsięwzięć pozostałych.

W załączniku nr 1 zobrazowane są przepływy pieniężne, wynik budżetu oraz kwota długu.

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do uzyskania w roku 2018 i  założenia wynikające z projektu budżetu na 2018 rok oraz na lata przyszłe. Przyjęto również założenia Ministra Finansów określające średnioroczny wskaźnik wzrostu podatków określany jako wzrost o 1,9% .

Dochody

W pierwszej części tabeli wykazano planowane dochody ogółem w podziale na bieżące i  majątkowe. Przyjęto wzrost dochodów w latach 2019 do 2023  o wskaźnik 8,5 %, który ustalono w oparciu o analizę wzrostu dochodów w ciągu ostatnich 5 lat. Wzrost w latach 2015 do 2014  o 9,44 % ; w 2016 r. do 2015 r. o 7,15 % ; 2017 r. do 2016 r. o 24,15 % ; 2018 r. do 2017 r. o 8,8 %. Nie brano pod uwagę wzrostu w latach 2017 do 2016 tj. o wskaźnik 24,15 %, gdyż był on spowodowany wprowadzeniem programu "Rodzina 500 plus". W latach 2024 do 2026 r. przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów 5%.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2019-2020 zaplanowano w oparciu o optymistyczne prognozy Ministra Finansów dla wpływów z podatków bezpośrednich zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017-2020. Na rok 2018 przekazana informacja w zakresie planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w porównaniu do roku 2017 zakłada wzrost o  14 %, i w budżecie zakłada się że podatek od osób prawnych wzrośnie o 19 %.

Przy wyliczaniu dochodów bieżących kierowano się tendencjami rozwojowymi gminy, prowadzonymi na jej terenie inwestycjami nowych przedsiębiorców i realizacją indywidualnego budownictwa mieszkaniowego, a także domów wielorodzinnych. Pod uwagę wzięto również lekki wzrost wskaźnika inflacji w ostatnich latach prognozy. Przy planowaniu dochodów i wydatków kierowano się zasadą ostrożności i możliwością ich realizacji.

Dochody majątkowe określono uwzględniając środki zewnętrzne na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w postaci pozyskanych dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Dochody ze sprzedaży majątku założono tylko w latach 2018-2020 z tendencją malejącą. Przy określeniu wysokości dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia wzięto pod uwagę wartość zasobu komunalnego przeznaczonego do zagospodarowania .

Wydatki

W następnej części tabeli wykazane zostały wydatki ogółem, a w dalszym podziale na bieżące i majątkowe. Podstawą ustalenia wielkości wydatków ogółem są wydatki bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do realizacji w roku 2018 w projekcie budżetu na 2018 rok oraz na lata przyszłe.

Od paru lat wprowadzana jest dyscyplina wydatków bieżących, która wynika z konieczności zachowania polityki inwestycyjnej Gminy i maksymalnych możliwości wykorzystania środków zewnętrznych.

Wydatki bieżące zaplanowano w 2019 roku o 4,3 % mniejsze niż w roku 2018. Jest to spowodowane przewidywanymi wysokimi wydatkami na spłatę rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętych kredytów. Natomiast w latach następnych zaplanowano wzrost średnio o 10 %.

Wydatki bieżące wyszczególniają wydatki na obsługę długu, które oszcowano w roku 2019  na kwotę 1.471.000 zł i w roku 2020 na kwotę 1.322.000 zł i  są one największe, gdyż w latach tych sumuje się spłata wcześniej i nowo zaciągniętych kredytów. W latach następnych wydatki na obsługę długu maleją. W związku z powyższym Gmina w roku 2019  będzie musiała zredukować wydatki bieżące do możliwości finansowych gminy.

W związku ze spodziewanym wyższym oprocentowaniem pożyczek międzybankowych czyli tzw. wskaźnikiem WIBOR, od roku 2020 zwiększono wydatki na obsługę długu tj. odsetki od zaciągniętych kredytów, o wskaźnik 10%.

Gmina planuje zaciągnięcie kredytów w roku 2018 na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018.

Wydatki majątkowe w latach 2018-2023 wynikają z realizowanych i zaplanowanych przedsięwzięć powiększonych o możliwości finansowe Gminy, natomiast dla lat 2024-2026 wprowadzono wielkości określające potencjalne możliwości inwestycyjne Gminy.

Przychody i rozchody

Planuje się w roku 2018 zaciągnąć kredyty i pożyczki na kwotę 31.000.000 zł z tego na pokrycie deficytu w wysokości 23.083.300 zł. Spłata zaciąganych kredytów i pożyczek zaplanowana jest na 8 lat, spłacanych w równych ratach po 3.875.000 zł. rocznie. Przewidywane oprocentowanie 3 % w stosunku rocznym. W latach następnych nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

W 2018 roku rozchody budżetu wynoszą 7.916.700 zł i przeznaczone są na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W pkt 5.1.1 nie wykazano kwot wyłączeń , gdyż zwrot i rozliczenie dotacji nastąpi w 2018 roku, a spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2018 rozpocznie się od roku 2019.

Ustalenie rozchodów w następnych latach na porównywalnym poziomie ma na celu zachowanie płynności finansowej w trakcie roku i możliwości terminowego regulowania bieżących płatności. Spłatę długu zaciągniętego zaplanowano na podstawie zawartych umów i wynikających z nich terminów, a długu planowanego na podstawie własnych analiz.

Kwota długu

W prognozie przedstawiono kwotę zadłużenia Gminy na koniec każdego roku budżetowego. Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 51.479.371 zł i będzie się corocznie obniżało aż do roku 2026.

Spłatę długu w 2018 roku postanowiono w projekcie budżetu sfinansować z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zgodnie z obecnymi przepisami od 2014 roku obowiązuje nowy indywidualny limit zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań Gminy o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów w roku 2018  wynosi 6,88 % , a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 21,08 %.

Gmina we wszystkich latach objętych WPF spełnia wymogi określone art.243 uofp. Nadwyżka wykazywana w latach objętych prognozą zaplanowana jest w całości na spłatę zadłużenia gminy .

W załączniku nr 2 wykazano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2018-2023,

których suma limitów zobowiązań przyjętych w latach wynosi 145.564.014 zł, z tego na wydatki bieżące 6.319.350 zł a na wydatki majątkowe 139.244.664 zł.

Łączne nakłady przedsięwzięć finansowych wynoszą 195.585.241 zł, z tego na wydatki bieżące 11.907.224 zł a na wydatki majątkowe 183.678.017 zł.

Na podstawie podjętych przez Radę Miejską uchwał określono programy, projekty lub zadania współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe przedsięwzięcia ze środków własnych.

Wydatki bieżące na programy, projekty i zadania związane z udziałem środków europejskich wyniosą łącznie 25.550 zł. z tego : w roku 2018 - 19.550 zł, w 2019 -6.000 zł, . na zadanie :

1.1.1.1 Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska

Gmina Kąty Wrocławskie wraz z 13 innymi gminami z województwa dolnośląskiego, przystąpiła do projektu partnerskiego, mającego na celu przekazywanie dofinansowania w formie grantów dla mieszkańców gminy, na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania pozostałe - Limit zobowiązań wynosi 6.293.800 zł z tego w 2018 r. -2.250.230 zł, w 2019 r. - 2.342.350 zł, w 2020 r. - 1.701.220 zł, na niżej wymienione zadania :

1.3.1.1 Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych ma na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli na terenie całej gminy Kąty Wrocławskie. Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2020 wynoszą 5.463.000 zł. W roku 2017- 1.270.000 zł, w 2018 - 1.302.230 zł, w 2019 - 1.442.350 zł, w 2020 - 951.220 zł. Przedsięwzięcie to realizuje jednostka gminna Centrum Usług Wspólnych. W związku z obowiązkiem zorganizowania w 2019 r. postępowania przetargowego na dowóz dzieci do szkół w latach 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 w okresie od września 2019 do grudnia 2020 r. przyjęto zaliczkową stawkę za 1 km dowozu 5,50 zł brutto.

1.3.1.2 Umowa na utrzymanie czystości i porządku na ulicach i terenach zielonych w obrębie miasta - W ramach zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście oraz utrzymania terenów zielonych w latach 2018 - 2020  realizowane będą, po przeprowadzeniu procedury przetargowej, dwie umowy:

- umowa na utrzymanie czystości i porządku na drogach (w rozumieniu ustawy o drogach publicznych) w granicach miasta Kąty Wrocławskie,

- umowa na utrzymanie zieleni w granicach Miasta Kąty Wrocławskie.

1.3.1.3 Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego Gminy . Plany miejscowe stanowią podstawę planowania przestrzennego  w gminie . Ustanawiają przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawe wydawania decyzji administracyjnych . W planach miejscowych dokonuje się również zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Jednym z podstawowych dokumentów planistycznych jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten sporządza się dla całego obszaru gminy . Określa on w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Jest dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Na koniec pierwszego półrocza 2017 r. na obszarze gminy Kąty Wrocławskie obowiązywało 228 planów, które obejmują 100 % powierzchni gminy.

1.3.1.4 Zimowe utrzymanie dróg na terenie pozamiejskim. Zadaniem objęte zostaną drogi publiczne gminne na terenie wszystkich miejscowości (poza miastem Kąty Wrocławskie) w latach 2018- 2020. Zakres prac utrzymaniowych obejmuje odśnieżenie jezdni i uszorstnienie (posypanie) nawierzchni jezdni mieszkanką piaskowo-solną (4%).

Wydatki na majątkowe programy , projekty lub zadania pozostałe - Limit zobowiązań wynosi 139.244.644 zł z tego : w roku 2018 - 24.061.000 zł, w 2019r- 33.118.000 zł, w 2020 r. - 32.395.000 zł, w 2021 r. - 34.870.664 zł, w 2022r. - 10.000.000 zł, w  2023 r. - 4.800.000 zł, na niżej wymienione zadania :

1.3.2.1 Projekty

Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania. Planowane jest przygotowywanie projektów dla zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w kolejnych latach.

1.3.2.2 Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym wraz z infrastrukturą techniczną w Sadkowie

Jest to kontynuacja zadania przewidzianego na lata 2017, 2018 i 2019 r. Do września 2018 r. ma zostać wykonany i oddany do użytkowania I etap inwestycji, tj. wykonanie nowej części budynku szkolnego z salami lekcyjnymi, salami przedszkolnymi, kuchnią, jadalnią, szatnią, świetlicami oraz pomieszczeniami biurowymi i magazynowymi. W dalszych miesiącach 2018 roku ma być wykonany etap II i III inwestycji, tj. sala gimnastyczna oraz przebudowany istniejący budynek szkoły wraz ze zmianą obecnej sali gimnastycznej na aulę. Zakończenie prac i oddanie do użytkowania etapu II i III przewidziane jest w pierwszym kwartale 2019 roku.

1.3.2.3 Budowa ul. Legionów w Kątach Wrocławskich

Budowa drogi planowana jest do realizacji w latach 2018 i 2019. Zadanie obejmuje przebudowę kanalizacji deszczowej oraz budowę drogi z obustronnymi chodnikami. Łączna długość drogi wynosi ok. 480 mb. Droga będzie uzupełniała lokalną sieć komunikacji drogowej, zapewniając mieszkańcom dojazd do budynków poprzez skrzyżowanie z ul. Okrzei lub z ul. Spółdzielczą.

1.3.2.4 Zakup mieszkań komunalnych

Zachodzi konieczność przekwaterowania lokatorów mieszkających w budynkach dworców kolejowych w Kątach Wrocławskich i Smolcu do lokali zamiennych. Z uwagi na brak wolnych lokali w zasobie komunalnym spełniających kryteria lokali zamiennych planuje się ich zakup.

Planowana ilość mieszkań do zakupu- 13 w tym: 5 mieszkań w lokalizacji Smolec lub Krzeptów oraz 8 mieszkań w Kątach Wrocławskich.

1.3.2.5 Wykonanie projektu i zakup gruntów pod budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie

Planuje się zakup działki przeznaczonej pod budowę szkoły i drogi publiczne o pow. około 3,11 ha w Krzeptowie. Po wyłonieniu projektanta w procedurze przetargowej zostanie podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z salą gimnastyczną, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Rozpoczęcie prac projektowych ma nastąpić w roku 2018, natomiast zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę przewiduje się na rok 2019.

1.3.2.6 Budowa kanalizacji wschód – Zabrodzie i Mokronos Dolny

Powyższe zadanie obejmie budowę kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy, w miejscowości Mokronos Dolny (wraz z krótkimi odcinkami, które umożliwią mieszkańcom poszczególnych miejscowości podłączenie swoich posesji do kanalizacji). Ścieki sanitarne kanałem ciśnieniowymi odprowadzone zostaną do systemu kanalizacyjnego Wrocławia w kierunku ulicy Mokronowskiej. Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Dolnym planowana jest w latach 2017-2019. W kolejnych latach planowana jest kontynuacja powyższego zadania w kolejnych miejscowościach zlokalizowanych we wschodniej części naszej gminy. Powyższe zadanie dostało dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

1.3.2.7 Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego - Mokronos Górny - w tym parkingu jako infrastruktury towarzyszącej

Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje zagospodarowanie terenu przylegającego do PKP tj. pod parking, wiaty rowerowe, chodniki, oświetlenie. Zadanie realizowane w partnerstwie z PKP PLK S.A. zostało wybrane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w trybie pozakonkursowym. Zakończenie realizacji powyższego zadania planowane jest na rok 2019.

1.3.2.8 Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego

Jest to kontynuacja zadania przewidzianego do realizacji na lata 2017 – 2019. W latach 2017-2018 realizowany jest I etap prac dotyczący przebudowa budynku dawnego kościoła ewangelickiego z jego adaptacją na bibliotekę wraz z utrzymaniem Regionalnej Izby Pamięci. Wykonawcą prac jest firma Przedsiębiorstwo Budowlane „rejjs” Ryszard Laskowski z siedzibą Wilków 92; 59-500 Złotoryja. W ramach rewitalizacji wykonana zostanie również kanalizacja deszczowej w obrębie rynku, przebudowana zostanie nawierzchnia dróg w obrębie rynku i na ulicach przyległych, przebudowane zostaną płyty rynku. Wykonane będą place zabaw i skatepark z zagospodarowaniem terenów zieleni. Gmina złożyła wniosek o uzyskanie dofinansowania na realizację zadania w ramach środków unijnych.

1.3.2.9 Budowa drogi w ul. Krótkiej w Kątach Wrocławskich

Budowa drogi planowana jest do realizacji w latach 2018 - 2019. Budowa drogi obejmuje przebudowę jezdni z chodnikami wraz z włączeniem się do ul. Kościuszki oraz wykonanie odwodnienia. Długość drogi wynosi ok. 60 m. Realizacja zadania przewiduje wykonanie w 2018 r. dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych w 2019 r.

1.3.2.10 Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich

Realizacja drogi planowana jest w latach 2018, 2019 i 2020. Zadanie obejmuje budowę drogi z parkingiem jednostronnym chodnikiem, ścieżką rowerową, oświetleniem drogowym i kanałem technologicznym dla sieci światłowodowej. Łączna długość drogi wynosi ok. 370 mb. Droga będzie uzupełniała lokalną sieć komunikacji drogowej zapewniając mieszkańcom dojazd do przyszłego przedszkola.

1.3.2.11 Budowa świetlicy w Pełcznicy

W ramach zadania przewidziana jest w roku 2018 i 2019 budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 166/1 w miejscowości Pełcznica. Świetlica będzie obiektem niepodpiwniczonym, parterowym z poddaszem nieużytkowym, o powierzchni użytkowej około 240m2 wybudowanym w technologii tradycyjnej murowanej.

1.3.2.12 Budowa oświetlenia i wykonanie projektów

W celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawy warunków użytkowania dróg publicznych planuje się rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy. Planuje się również wymianę i uzupełnienie oświetlenia w miejscach, gdzie wymagają tego warunki lokalne. Oświetlenie realizowane będzie głównie poprzez budowę nowego energooszczędnego oświetlenia LED. W pierwszej kolejności realizowane będą zadania na które Gmina posiada opracowaną dokumentację projektową.

1.3.2.13 Budowa kanalizacji sanitarnej gminy południe

W ramach realizacji powyższego zadania jest wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w miejscowościach Krobielowice, Wojtkowice, Strzeganowice, Gniechowice, Zachowice, Czerńczyce, Kilianów, Kamionna, (wraz z krótkimi odcinkami, które umożliwią mieszkańcom poszczególnych miejscowości podłączenie swoich posesji do kanalizacji) z odprowadzeniem ścieków poprzez istniejący system kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąty Wrocławskie do oczyszczalni w Jurczycach.

W ramach realizacji w/w zadania jest także wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym dla miejscowości Nowa Wieś Kącka oraz Pełcznica (wraz z krótkimi odcinkami, które umożliwią mieszkańcom poszczególnych miejscowości podłączenie swoich posesji do kanalizacji) z odprowadzeniem ścieków poprzez istniejący system kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąty Wrocławskie do oczyszczalni w Jurczycach. Realizacja powyższych projektów planowana jest na lata 2018-2019.

1.3.2.14 Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich

Jest to kontynuacja w kolejnych latach zadania , w ramach którego przewiduje się remont płyty boiska trawiastego z wykonaniem instalacji nawadniającej, wymianę nawierzchni bieżni na poliuretanową, remont widowni z podziałem na strefy kibica, przebudowę kortów do tenisa, budowę hali z kortami tenisowymi, budowę boiska treningowego z nawierzchnią z trawy syntetycznej z oświetleniem, remont elewacji budynku OSiR, zagospodarowanie terenu z budową parkingów i ogrodzenia całego terenu. Zadanie ma być realizowane etapami.

Informacja do zmian wprowadzonych do projektu budżetu na 2018 rok.

Wprowadzono zmiany w załączniku WPF zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale budżetowej na 2018 rok po uwzględnieniu ostatecznego wniosku z  Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Miejskiej.

Jednocześnie w związku ze zmianą przepisów zwiększającymi wartość środków trwałych z kwoty powyżej 3.500 zł do kwoty powyżej 10.000 zł dokonano zmiany między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi o kwotę 224.933,24 zł.

Objaśnienia do zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIX/517/18 z dnia 22  lutego 2018 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w  uchwale Rady Miejskiej i zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy wydanymi w styczniu i lutym. W związku z powyższym zwiększono ogółem dochody o kwotę 7.210.307 zł z tego : dochody bieżące o kwotę 354 zł a dochody majątkowe o kwotę 7.209.953 zł , w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwotę 7.159.263 zł na zadania :

·Rewitalizacja rynku wraz z remontem koscioła ewangelickiego - 2.915.718 zł,

·Kanalizacja wschód w m. Zabrodzie - 673.400 zł,

·Rewitalizacja parków w Kątach Wr. i Pietrzykowicach - 1.956.945 zł ,

·Przyszkolnej pływalni w Kątach Wr.- 1.613.200 zł.

Zwiększono ogółem wydatki o kwotę 12.885.307 zł w tym z podziału wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikajaca z zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokosci 5.675.000 zł. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 280.044 zł i wydatki majątkowe o kwotę 12.605.263 zł między innymi z tytułu otrzymanych dotacji oraz podziału wolnych środków .

Deficyt budżetu ustalono w wysokości 28.758.300 zł. Wprowadzona nadwyżka zwiększyła przychody budżetu, które po zmianie wynoszą 36.675.000 zł. Rozchody nie zmieniły się i wynoszą 7.916.700 zł. Nie zmienił się również limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2018 roku, który wynosi 31.000.000 zł i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokosci 23.083.300 zł oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 7.916.700 zł.

W załączniku nr 2 Wykaz Przedsięwzięć dokonano zmiany wysokości limitów w poszczególnych latach tj: w  2018 roku zwiększono o kwotę 6.729.568 zł, w  2019 r. zwiększono o kwotę 163.000 zł , w 2020 r. zwiększono o kwotę 163.000 zł i w 2021r. zmniejszono o kwotę 1.000.000 zł. Łączny limit zobowiązań zwiększono o  kwotę 6.055.568 zł, i zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 19.288.350 zł.

Zmiany dokonano w zadaniach :

nr 1.3.2.2 - Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Sadkowie - zwiększono limit wydatków roku 2018 o kwotę 100.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększono także o 100.000 zł, które przeznaczono na zorganizowanie pracowni specjalistycznych - fizyka, chemia i pracownie językowe.

nr 1.3.2.3- Budowa ul. Legionów w Kątach Wr. - zwiększono limit wydatków roku 2018  o kwotę 500.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększono także o 500.000 zł. Kwota ta była zaplanowana w 2017 r., ale ze względu na brak pozwolenia na budowę zadanie nie zostało uruchomione.

nr 1.3.2.6 - Budowa kanalizacji sanitarnej wschód -Zabrodzie i Mokronos Dolny - zwiększono limit wydatków roku 2018 o kwotę 4.839.118 zł. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o 20.504.800 zł w związku z aktualizacją kosztorysów i po rozstrzygniętych przetargach, a limit zobowiązań zwiększono o kwotę 4.839.118 zł w zwiazku z uzupełnieniem kwoty planu do wysokosci zlecenia kanalizacji w Mokronosie Dolnym.

 nr 1.3.2.8. -Rewitalizacja rynku w Kątach Wr. - zwiększono limit wydatków roku 2018 o kwotę 1.128.200 zł a zmniejszono limit roku 2021 o kwotę 1.000.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększono o 128.200 zł, które przeznaczono na konserwację i uzupełnienie drewnianego polichromowanego stropu budynku.

Wprowadzono nowe zadanie pod nr 1.3.1.5 - Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kąty Wrocławskie na lata 2018- 2020- głównym celem programu jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypelnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym w przywróceniu jej zdolności do prawidłowego funkcjonowania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 488.250 zł, limit roku 2018  - 162.250 zł, limit roku 2019 - 163.000 zł, limit roku 2020 - 163.000 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 488.250 zł.

Objaśnienia do zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej nr XLI/531/18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwałach Rady Miejskiej i zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy wydanymi w miesiącach luty, marzec, kwiecień. W związku z powyższym zwiększono ogółem dochody o kwotę 2.141.076 zł z tego : dochody bieżące o kwotę 1.001.276 zł, w tym dochody z tytułu subwencji o kwotę 29.972 zł i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 28.039 zł.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.139.800 zł z tytułu uzyskanej dotacji na zadanie - "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu I etap oraz zabytkowego parku i ruin dworu nawodnego w Smolcu ".

Zwiększono ogółem wydatki o kwotę 2.436.276 zł w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 136.828 zł i wydatki majątkowe o kwotę 2.299.448 zł w tym z tytułu otrzymanej dotacji na inwestycję i zaplanowano udział własny w zadaniu w wysokości 1.338.500 zł.

Deficyt budżetu ustalono w wysokości 29.053.500 zł. Przychody budżetu się nie zmieniły i  wynoszą 36.675.000 zł. Rozchody po zmianach wynoszą 7.621.500 zł i uległy zmniejszeniu o kwotę 295.200 zł w związku z zaplanowaną spłatą raty pożyczki, która nie została zaciągnięta. Nie zmienił się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2018 roku, który wynosi 31.000.000 zł i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokosci 23.378.500 zł oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 7.621.500 zł.

W załączniku nr 2 Wykaz Przedsięwzięć dokonano zwiększenia wysokości limitów w wydatkach majątkowych w poszczególnych latach tj: w  2018 roku o kwotę 2.478.300 zł, a w 2019 r. o kwotę 2.646.700 zł. Łączny limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe zwiększono o  kwotę 5.125.000 zł.

W związku z uzyskaniem dofinansowania z RPO wprowadzono nowe zadanie pod nr 1.1.2.1 - na zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy Katy Wrocławskie poprzez "Rewaloryzację zabytkowego parku w Zabrodziu - I etap oraz rewaloryzację zabytkowego parku oraz ruin dworu nawodnego w Smolcu ". Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.125.000 zł, limit roku 2018  - 2.478.300 zł i  limit roku 2019 - 2.646.700 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 5.125.000 zł.

Objaśnienia do zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej z dnia 24 maja 2018 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale Rady Miejskiej i zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy wydanymi w miesiącach kwietniu i maju. W związku z powyższym zwiększono ogółem dochody o kwotę 947.878,06 zł z tego : dochody bieżące o kwotę 751.194,44 zł, w tym dochody z  podatków i opłat o kwotę 171.000 zł i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 578.994,44 zł z tego dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym dla rolników 526.606,44 zł.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 196.683,62 zł w związku z przeniesieniem środków z wydatków niewygasających .

Zwiększono ogółem wydatki o kwotę 947.878,06 zł w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 745.494,44 zł i wydatki majątkowe o kwotę 202.383,62 zł .

Deficyt budżetu się nie zmienił i wynosi 29.053.500 zł. Przychody budżetu się nie zmieniły i  wynoszą 36.675.000 zł, jak również rozchody nie zmieniły swojej wielkości i wynoszą 7.621.500 zł. Nie zmienił się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2018 roku, który wynosi 31.000.000 zł i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokosci 23.378.500 zł oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 7.621.500 zł.

W załączniku nr 2 Wykaz Przedsięwzięć dokonano zmian wysokości limitów w wydatkach majątkowych w poszczególnych latach tj: w  2018 roku zmniejszono o kwotę 1.188.200 zł, a w 2019 r. zwiększono o kwotę 450.000 zł. Łączny limit zobowiązań zmniejszono o 738.200 zł a  łączne nakłady finansowe zmniejszono o  kwotę 3.461.536 zł.

Zmiany dokonano w zadaniu nr 1.3.2.8 - Rewitalizacja rynku w Kątach Wrocławskich - II etap - zmieniając nazwę zadania i dokonując podziału na dwa projekty :

- pierwszy projekt z dofinansowaniem środków unijnych -zadanie kończy się roku bieżącym tj. 2018,

- drugi projekt obejmujacy kontynuację dużego projektu wyodrębniający II etap- obejmujący teren pomiędzy kościołem a pierzeją wschodnią. Zmniejszono limit roku 2018 r o kwotę 1.188.200 zł i łączne nakłady finansowe o kwotę 4.542.536 zł.

W związku z brakiem rozstrzygnięcia przetargów i z większymi kosztami po sporządzeniu kosztorysów inwestorskich niż zakładano wcześniej, wprowadzono nowe zadanie pod nr 1.3.2.15 - Budowa świetlicy wiejskiej w Kębłowicach i Kilianowie- jako zadanie dwu letnie z terminem realizacji czerwiec 2019 . Limit roku 2018 wynosi 600.000 zł, a roku 2019  wynosi 450.000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.081.000 zł, a limit zobowiązań 1.050.000 zł.

Objaśnienia do zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej nr XLIII/557/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale Rady Miejskiej i zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy wydanymi w miesiącach maj, czerwiec. W związku z powyższym zwiększono ogółem dochody o kwotę 824.587 zł z tego : dochody bieżące o kwotę 724.587 zł, w tym z podatku od czynnosci cywilno-prawnych o kwotę 472.700 zł i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 250.000 zł- udzielona pomoc finasowa przez gminę Kobierzyce. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 100.000 zł w związku z podpisanym porozumieniem na realizacje zadania "Przebudowa chodnika w m. Bogdaszowice".

Zwiększono ogółem wydatki o kwotę 824.587 zł w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 285.011 zł i wydatki majątkowe o kwotę 539.576 zł.

Deficyt budżetu ustalono w wysokości 29.053.500 zł. Przychody budżetu się nie zmieniły i  wynoszą 36.675.000 zł. Rozchody wynoszą 7.621.500 zł. Nie zmienił się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2018 roku, który wynosi 31.000.000 zł i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokosci 23.378.500 zł oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 7.621.500 zł.

W załączniku nr 2 Wykaz Przedsięwzięć dokonano zwiększenia wysokości limitów w wydatkach majątkowych w poszczególnych latach tj: w  2018 roku o kwotę 5.000.000 zł, w  2019 r. o kwotę 6.000.000 złi w roku 2020 o kwotę 6.000.000 zł . Łączny limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe zwiększono o  kwotę 17.000.000 zł.

W celu przeprowadzenia nowego postępowania przetargowego wprowadzono zadanie wieloletnie pod nazwą "Umowa na wywóz odpadów komunalnych i ich segregacja" Łączne nakłady finansowe wynoszą 17.000.000 zł, limit roku 2018  - 5.000.000 zł , limit roku 2019 - 6.000.000 zł i limit roku 2020 - 6.000.000. Łączny limit zobowiązań wynosi 17.000.000 zł.

Objaśnienia do zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone projektem uchwały Rady Miejskiej z dnia 23 sierpnia 2018 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale Rady Miejskiej i zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy wydanymi w miesiącach czerwiec i lipiec. W związku z powyższym zwiększono ogółem dochody o kwotę 3.527.674,96 zł z tego : dochody bieżące o kwotę 2.411.415,66 zł, w tym z tytułu podatków i opłat 70.000 zł i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.490.625,66 zł. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.116.259,30 zł, w tym 960.528,30 zł z tytułu otrzymania dodatkowej dotacji na rewaloryzację parku staromiejskiego w Kątach Wr. 761.766,30 i  rewaloryzację parku w Zabrodziu i Smolcu 198.762 zł.

Zwiększono ogółem wydatki o kwotę 3.527.674,96 zł w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3.238.131,66 zł i wydatki majątkowe o kwotę 289.543,30 zł.

Deficyt budżetu nie zmienił sie i wynosi 29.053.500 zł. Przychody budżetu się nie zmieniły i  wynoszą 36.675.000 zł. Rozchody wynoszą 7.621.500 zł. Nie zmienił się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2018 roku, który wynosi 31.000.000 zł i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokosci 23.378.500 zł oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 7.621.500 zł.

W załączniku nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć dokonano uaktualnienia wysokości limitów w wydatkach bieżących i majątkowych zadań wieloletnich zgodnie ze zmianami dokonanymi w  uchwale i zarzadzeniu. Zwiększono ogółem limity roku 2018  o kwotę 1.237.012 zł, z tego : limit wydatków bieżących o kwotę 844.000 zł i limit wydatków majątkowych o kwotę 393.012 zł. W roku 2019  zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę 1.605.964 zł. Łączny limit zobowiązań zwiększono o kwotę 2.842.976 zł, a  łączne nakłady finansowe zwiększono o  kwotę 2.969.476 zł.

Zmiany dokonano w zadaniach :

nr 1.1.2.1 - Rewaloryzacja parku w Zabrodziu i Smolcu - zwiększono limit wydatków roku 2018 o kwotę 198.762 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększono także o 198.762 zł - otrzymano dodatkową dotację,

 nr 1.3.1.6 - Umowa na wywóz odpadów komunalnych- zwiększono limit wydatków roku 2018 o kwotę 844.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększono także o 844.000 zł - zwiększenie planu wydatków,

 nr 1.3.2.1 - Projekty - zmniejszono limit wydatków roku 2018 o kwotę 126.500 zł. Limit zobowiązań zmniejszono o 126.500 zł - zmiana planu wydatków,

 nr 1.3.2.15 - Budowa świetlicy w Kębłowicach i Kilianowie- zwiększono limit wydatków roku 2018 o kwotę 18.750 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększono także o 18.750 zł - zwiększenie planu o brakującą kwotę do rozstrzygnięcia przetargu.

Wprowadzono nowe zadania wieloletnie :

 nr 1.1.2.2 - Rewitalizacja parku na terenie m. Pietrzykowice. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.407.964 zł, limit roku 2018 - 300.000 zł, limit roku 2019 - 1.107.964 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 1.407.964 zł. - wydłużenie terminu relizacji zadania.

 nr 1.3.2.16 - Wymiana nawierzchni placu zabaw przedszkola na bezpieczną nawierzchnię w Kątach Wrocławskich. Łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000 zł, limit roku 2018 - 2.000 zł, limit roku 2019 - 498.000 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 500.000 zł. -przeniesiono zadanie na rok 2019, przetarg nie wyłonił oferenta ze względu na brak ofert.

 


[1]) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2]) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3]) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

[4]) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

[5]) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

[6]) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

[7]) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

[8]) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013–2015.

[9]) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

[10]) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

[11]) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

[12]) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

[13]) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

[14]) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dlaktórych poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

[15]) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

[16]) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uchwała. WPF 2018-08-23.Kopia.pdf (PDF, 54KB) 2018-08-14 10:19:36 27 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 14-08-2018 10:19:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Sawoniewicz 14-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 14-08-2018 13:55:38