Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Projekt

 

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U z 2018 r. poz.994 ze zm. ) oraz art. 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 roku -tekst jednolity poz.2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów  poprzez zwiększenie ich o kwotę 2.037.049,30 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 141.713.223,02 złote, w tym dochody majątkowe 15.268.960,92 złotych. 

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 2.037.049,30 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 170.766.723,02 złote, w tym wydatki majątkowe 65.143.280,68 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 65.143.280,68 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 29.053.500 złotych . Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w  wysokości 5.675.000 zł oraz planowane kredyty i pożyczki w wysokości 23.378.500 zł. Przychody budżetu wyniosą 36.675.000 złotych, a rozchody 7.621.500 złotych. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2018 roku wynosi 31.000.000 złotych i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 23.378.500 złotych oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 7.621.500 złotych.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Wojciechowski

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 23 sierpnia 2018 r.
Zalacznik1.pdf

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 23 sierpnia 2018 r.
Zalacznik2.pdf

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 23 sierpnia 2018 r.
Zalacznik3.pdf

 

 

UZASADNIENIE

 

1.Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.037.049,30 zł w związku z :

1) wpłatą darowizny na wypłatę odszkodowań za grunty + 838.000 zł,

2)  przeniesieniem niezrealizowanych kwot z wydatków niewygasających + 863.695 zł,

3)  zmniejszeniem dotacji na rewitalizację parku w Pietrzykowicach ze względu na przeniesienie tych środków do WPF do realizacji w 2019 roku - 707.964 zł,

4)  zwiększeniem planu z tytułu przekroczenia rocznych wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska + 70.000 zł,

5)  wpłatą darowizny na cele związane kulturą fizyczną dla os.Grunwaldzkiego+ 7.000 zł

6) wynajmem świetlicy w Nowej Wsi Kąckiej +1.175 zł, Bogdaszowicach 294 zł oraz Małkowicach + 2.212 zł , Zabrodzie +709 zł oraz Strzeganowice 1.400 zł= 5.790 zł

7)  otrzymaniem dodatkowej dotacji na rewaloryzację  parku staromiejskiego w Kątach Wr +241.174,08 zł

8)  otrzymaniem dodatkowej dotacji na rewaloryzację  parku staromiejskiego w Kątach Wr.na cele

turystyczne+520.592,22 zł

9) otrzymaniem dodatkowej dotacji na rewaloryzację zabytkowego parku w Zabrodziu i rewaloryzację zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu 198.762 zł

10)  zmienia się klasyfikację pomiędzy paragrafami z 6610 na 6620 (+ -) 100.000 zł

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.037.049,30 zł ze względu na zwiększenia i zmniejszenia :

2.1. Zmniejszenia w związku z:

1) zmniejszeniem planu zadania pn. budowa drogi wewnętrznej w ul.Korczaka - 23.000 zł

2) zmniejszeniem planu zadania pn. wymiana nawierzchni placu zabaw przedszkola w Kątach Wr. -498.000zł i na wniosek dyrektora przedszkola przeniesienie zadania na 2019 rok.

Przetarg nie wyłonił wykonawcy ze względu na brak ofert.W postępowaniu z wolnej ręki złożona oferta przewyższała wartość środków na to zadanie i nie mieściła się w wyznaczonym terminie realizacji zadania.

W przedszkolu jest 14 grup ( 310 dzieci), które nie pomieściłyby się na miejskich placach zabaw i nie można by dzieciom zapewnić bezpieczeństwa.Realizacja zadania mogła być tylko w m-cu lipiec -sierpień, czego oferent nie mógł zapewnić,

3) przeniesieniem części planu GOPS na umowę zlecenia dla opiekunki podopiecznych-7.200 zł,

4)  zmniejszeniem planu z dotacji na rewitalizację parku w Pietrzykowicach i przeniesienie jej na 2019 rok - 707.964 zł. oraz z udziału środków własnych kwotę -400.000 zł.

 Przeprowadzone postępowania nie wyłoniły wykonawcy.Ogłoszenie następnego przetargu wiąże się wydłużeniem terminu realizacji zadania na dwa lata, dlatego zadanie wpisuje się do WPF z datą realizacji 2018-2019 rok,

5)  zmniejszeniem pozostałych usług na zieleni -3.000 zł,

6)  zmniejszeniem planu na projekty - 50.000 zł (kwota zwiększa plan na budowę parkingu przy SP 1),

9)  Rada Sołecka Krzeptów zmniejsza plan na zakup materiałów -260 zł, organizacji imprezy plenerowej -700 zł oraz na montaż wyłącznika czasowego na boisku-300 zł .=1.260 zł

10) zmianą pomiędzy zadaniami :

- rewaloryzacja  parku staromiejskiego w Kątach Wr -235.600 zł

-na rewaloryzację  parku staromiejskiego w Kątach Wr - cele turystyczne

2.2.Zwiększenia planu w związku z:

1) wpłatą darowizny zwiększa się wypłaty na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych + 500.000 zł, a dla osób prawnych + 338.000 zł,

2)  wprowadzeniem do budżetu zadań z wydatków niewygasających na kwotę 863.695 zł :

a) budowa drogi w Cesarzowicach + 22.000 zł,

b) projekt przebudowy ul. Zwycięstwa+ 30.000 zł oraz projekt przedszkola przy ul.Sybiraków + 93.500 zł ,

c)  rewitalizacja rynku i remont kościoła + 665.495 zł = (§ 6057 395.607,58 zł; § 6059 269.887,42 zł)

d) rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wr. na cele turystyczne + 52.700 zł 

3) przeznaczeniem kwoty +77.000 zł na remont i malowanie elewacji starej części SP 1.

4) zwiększeniem planu na wywóz odpadów komunalnych dla ZGM +844.000 zł

5)  zwiększeniem planu na udzielenie dotacji na wymianę ogrzewania +70.000 zł

6)  zwiększenie planu z darowizny na wykonanie nawodnienia boiska sportowego na os.Grunwaldzkim 7.000 zł oraz 3.000 zł z zieleni na posianie trawy . Razem +10.000 zł

7)  wynajmem świetlic NWK 1.175 zł z przeznaczeniem na zakup kostki na plac zabaw , Bogdaszowice na doposażenie świetlicy 294 zł oraz Małkowice na doposażenie kuchni w świetlicy 2.212 zł i Zabrodzie + 709 zł na zakup odkurzacza i doposażenia kuchni zł. Strzeganowice na zakup ławostołów do świetlicy +1.400 zł Razem= 5.790 zł,

8)  ze zmianą w odpisach z funduszu RS Krzeptów zwiększającą plan zakupu schowka na narzędzia i piłki do gry + 850 zł oraz na serwis kosiarki +410 zł= 1.260 zł

9)  Przeniesieniem środków pomiędzy zadaniami: rewaloryzacja  parku staromiejskiego w Kątach Wr na rewaloryzację  parku staromiejskiego w Kątach Wr.na cele turystyczne+ 235.600 zł

10) zwiększeniem dotacji na rewaloryzację  parku staromiejskiego w Kątach Wr +241.174,08 zł

11) zwiększeniem dotacji na rewaloryzację  parku staromiejskiego w Kątach Wr.na cele

turystyczne+520.592,22 zł,

12) zwiększeniem dotacji na rewaloryzację zabytkowego parku w Zabrodziu i rewaloryzację zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu 198.762 zł

13) zwiększeniem planu na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunki GOPS +7.200 zł.

14) zwiększeniem plan na budowę parkingu przy SP 1 + 50.000 zł,

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uchwała zmiany w budżecie 23.08.18..pdf (PDF, 42KB) 2018-08-14 10:14:57 52 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 14-08-2018 10:14:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Sawoniewicz 14-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 14-08-2018 13:54:25