Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XLIX/509/14 z dnia 30 października 2014 r.

Projekt

 

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XLIX/509/14 z dnia 30 października 2014r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2018.994 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.Dz.U.2017.1073 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr XXVI/346/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 20016 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XLIX/509/14 z dnia 30 października 2014 r., po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/513/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 lutego 2018r., Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie, zwany dalej planem, uchwalony uchwałą nr XLIX/509/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 października 2014r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2014r., poz. 4763, w treści uchwały oraz rysunku planu w zakresie wskazanym w załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest rysunek planu w skali 1:2000 stanowiący załącznik graficzny nr 1.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, stanowi załącznik nr 2.

4. Bez zmian pozostaje rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji, zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały, o której mowa w ust. 1.

§ 2. 1. W treści uchwały nr XLIX/509/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 października 2014r. dokonuje się następujących zmian:

1) w § 2 ust. 1 pkt 1 skreśla się „a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi”;

2) § 12 pkt 4 lit. e tir. trzeci otrzymuje następujące brzmienie: „ustala się zakaz stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków, z wyjątkiem terenów oznaczonych symbolem M”;

3) § 14 ust. 3 pkt 4 lit. a otrzymuje następujące brzmienie: „w przypadku lokalizacji funkcji mieszkalnej na terenie 6M/U, na jeden lokal mieszkalny musi przypadać część działki budowlanej, na której będzie lokalizowany, o powierzchni nie mniejszej niż 700 m2”;

4) w § 14 ust. 3 pkt 4 wprowadza się lit. h o następującym brzmieniu: „w terenie 6M/U dopuszcza się przebieg istniejącej napowietrznej linii średniego napięcia wraz z pasem technologicznym o szerokości 2,5m od osi linii w każdą stronę, w którym nie dopuszcza się sadzenia zieleni o wysokości powyżej 3m”;

5) § 14 ust. 3 pkt 5 lit. a otrzymuje następujące brzmienie: „nowe budynki mieszkalne jednorodzinne należy realizować w układzie wolno stojącym”;

6) w § 14 ust. 3 wprowadza się pkt 6 o następującym brzmieniu: „teren 5M/U znajduje się częściowo w:

a) obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest:

- wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%),

- średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%),

b) obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q0,2%)”;

7) w § 14 ust. 3 wprowadza się pkt 7 o następującym brzmieniu: „na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, o którym mowa w pkt 6, obowiązuje zakaz lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej”;

8) w § 14 ust. 4 pkt 4 skreśla się lit. a i lit. b;

9) w § 14 ust. 4 pkt 4 wprowadza się lit. f o następującym brzmieniu: „w terenach 4M, 9M, 10M dopuszcza się przebieg istniejącej napowietrznej linii średniego napięcia wraz z pasem technologicznym o szerokości 2,5m od osi linii w każdą stronę, w którym nie dopuszcza się sadzenia zieleni o wysokości powyżej 3m”;

10) w § 14 ust. 4 wprowadza się pkt 6 o następującym brzmieniu: „teren 12M znajduje się częściowo w:

a) obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest:

- wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%),

- średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%),

b) obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q0,2%)”;

11) w § 14 ust. 4 wprowadza się pkt 7 o następującym brzmieniu: „na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, o którym mowa w pkt 6, obowiązuje zakaz lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej”.

2. Pozostałe ustalenia treści uchwały, o której mowa w ust. 1 zachowują moc.

3. W treści rysunku planu będącego integralną częścią uchwały nr XLIX/509/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 października 2014r. dokonuje się zmian w zakresie wskazanym w załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Pozostała treści rysunku planu, o którym mowa w ust. 3 zachowuje moc.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Wojciechowski

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia .................... 2018 r.
Zalacznik1.pdf

rysunek planu

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia....................2018 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XLIX/509/14 z dnia 30 października 2014 r. był wyłożony do publicznego wglądu dwukrotnie. Pierwsze wyłożenie odbyło się w dniach od 08.01.2018r. do 29.01.2018r., z terminem składania uwag do dnia 12.02.2018r. Drugie wyłożenie odbyło się w dniach od 01.06.2018r. do 21.06.2018r., z terminem składania uwag do dnia 05.07.2018r.

W wyniku pierwszego wyłożenia do projektu planu złożono jedną uwagę, którą Burmistrz Miasta i Gminy rozpatrzył pozytywnie.

W wyniku drugiego wyłożenia nie złożono uwag.

Ze względu na brak uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Rada Miejska w Kątach Wrocławskich nie dokonuje rozstrzygnięcia.

 

 

 

Uzasadnienie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U.2017.1073, z późn. zm.) przedstawia się poniższe informacje.

1. W planie uwzględniono wymogi, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w następujący sposób:

1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury zostały określone w uchwale pierwotnej i ze względu na zmianę planu nie określa się ww. ustaleń;

2) walory architektoniczne i krajobrazowe zostały określone w uchwale pierwotnej i ze względu na zmianę planu nie określa się ww. ustaleń;

3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami, oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych zostały określone w uchwale pierwotnej i ze względu na zmianę planu nie określa się ww. ustaleń;

4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zostały określone w uchwale pierwotnej i ze względu na zmianę planu nie określa się ww. ustaleń;

5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych zostały określone w uchwale pierwotnej i ze względu na zmianę planu nie określa się ww. ustaleń;

6) walory ekonomiczne przestrzeni zostały określone w uchwale pierwotnej i ze względu na zmianę planu nie określa się ww. ustaleń;

7) prawo własności zostało określone w uchwale pierwotnej i ze względu na zmianę planu nie określa się ww ustaleń;

8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa zostały określone w uchwale pierwotnej i ze względu na zmianę planu nie określa się ww. ustaleń;

9) potrzeby interesu publicznego zostały określone w uchwale pierwotnej i ze względu na zmianę planu nie określa się ww. ustaleń;

10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych zostały określone w uchwale pierwotnej i ze względu na zmianę planu nie określa się ww. ustaleń;

11) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez umożliwienie składania wniosków do planu, poprzez wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu i organizację w tym czasie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, a także poprzez umożliwienie zainteresowanym wnoszenia uwag dotyczących projektu planu;

12) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych poprzez:

a) podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XLIX/509/14 z dnia 30 października 2014r., oraz o możliwości składania wniosków w formie ogłoszenia w prasie lokalnej i obwieszczenia wywieszonego na tablicach ogłoszeń, publikacji obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie;

b) podanie do publicznej wiadomości informacji o wyłożeniach do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XLIX/509/14 z dnia 30 października 2014r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, oraz wyznaczenie w ogłoszeniach terminów, w których osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu i prognozy, w formie ogłoszeń w prasie lokalnej, obwieszczeń wywieszonych na tablicach ogłoszeń, publikacji obwieszczeń na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie;

c) zorganizowanie dyskusji publicznych nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami;

13) zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności zostały określone w uchwale pierwotnej i ze względu na zmianę planu nie określa się ww. ustaleń;

2. Ustalając przeznaczenie terenów rozważony został interes publiczny i prywatny. Nie wprowadzono ustaleń zapisów powodujących kolizję interesów publicznych z prywatnymi w dotychczas obowiązującym planie przez co nie naruszono interesu prywatnego oraz publicznego. W wyniku obwieszczeń i ogłoszeń o rozpoczęciu prac nie zgłoszono wniosków do planu. W wyniku obwieszczeń i ogłoszeń o wyłożeniach do publicznego wglądu złożono jedną uwagę, która została rozpatrzona pozytywnie.

Dla potrzeb planu sporządzono następujące analizy środowiskowe, ekonomiczne i społeczne:

1) "Inwentaryzację urbanistyczną", w tym fotograficzną, analizę planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, analizę zapisów studium, analizę obowiązującego planu miejscowego, analizę opracowania ekofizjograficznego i wniosków złożonych przez instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu;

2) "Prognozę oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XLIX/509/14 z dnia 30 października 2014r.", której celem było podsumowanie istniejącego stanu środowiska oraz określenie potencjalnego wpływu realizacji ustaleń zawartych w projekcie planu na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego;

3) "Prognozę skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XLIX/509/14 z dnia 30 października 2014r.", określającą wpływ ustaleń planu na dochody własne i wydatki gminy, na wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zawierającą wnioski wynikające z analizy finansowych skutków uchwalenia zmiany planu miejscowego.

Z analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych wynika, że:

1) obszar objęty planem miejscowym znajduje się w centralnej części obrębu Bogdaszowice; obejmuje historyczną i teraźniejszą część zabudowań wsi Bogdaszowice; w granicach planu znajdują się zabudowania mieszkalne, zagrodowe, usługowe i nieuciążliwej produkcji;

2) obszar opracowania jest objęty ochroną konserwatorską i archeologiczną; częściowo znajduje się w Parku Krajobrazowym "Dolina Bystrzycy";

3) na całym obszarze objętym zmianą planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XLIX/509/14 z dnia 30 października 2014r.; ustalenia zmiany planu mają na celu dostosowanie zapisów i ustaleń planu umożliwiających lokalizację zabudowy na istniejących nieruchomościach gruntowych.

3. Uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni dla nowej zabudowy nastąpiło poprzez:

1) zachowanie dotychczasowej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, usługowej i usługowo-produkcyjnej na terenach sąsiadujących z takim zainwestowaniem, w oparciu o ukształtowany układ komunikacyjny;

2) dopuszczenie lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, usługowej i nieuciążliwej produkcji;

3) nie wskazanie ograniczeń przemieszczania się pieszych i rowerzystów;

4) nie wskazanie ograniczeń możliwości lokalizowania planowanej zabudowy w obrębie Bogdaszowice, na obszarze o wykształconej strukturze funkcjonalno - przestrzennej, w znacznej części już zabudowanej obiektami mieszkalnymi usługowymi, wyposażonym w infrastrukturę techniczną z zakresie sieci elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz telekomunikacyjnej.

4. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie dokonał analizy, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W dniu 25 września 2014r. Rada Miejska w Kątach Wrocławskich podjęła uchwałę Nr XLVIII/503/14 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kąty Wrocławskie. Wieloletni Program Prac Planistycznych (WPPP), będący załącznikiem do uchwały Nr XLVIII/503/14 nie wskazał przedmiotowego planu do zmiany. Jednakże w WPPP dopuszczono realizację innych zmian planów miejscowych. Wynikać to mogło z zaistniałych potrzeb i interesu gminy. W przypadku przedmiotowej zmiany planu niezbędna była jego aktualizacja w celu dostosowania zapisów i ustaleń planu do możliwości realizacji inwestycji zgodnie z nabytymi przez właścicieli wcześniej prawami.

W obszarze objętym zmianą planu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uchwała Nr XXXIX/513/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 lutego 2018r.) wskazuje tereny terenów o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ustalenia niniejszej zmiany planu mieszczą się w zakresie wskazanym w studium.

5. Jak wynika z Prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XLIX/509/14 z dnia 30 października 2014r., wprowadzenie w życie ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie wiązało się z punktu widzenia budżetu Gminy głównie z poniesieniem kosztów sporządzenia zmiany planu.

Mając na uwadze powyższe stwierdza się, że uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XLIX/509/14 z dnia 30 października 2014r. jest zasadne.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Bogd_uchwala_sesja.pdf (PDF, 19MB) 2018-08-14 15:09:53 56 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 14-08-2018 10:08:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Sawoniewicz 14-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 14-08-2018 15:09:53