Uchwała nr V/l 17/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Kąty Wrocławskie pożyczki długoterminowej w wysokości 200.000 zł, wnioskowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją programu pn. ?Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"

Uchwała nr V/l 17/2018 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Kąty Wrocławskie pożyczki długoterminowej w wysokości 200.000 zł, wnioskowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją programu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"


Na podstawie art. 13 pkt 1 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 561) w związku z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) oraz zarządzenia nr 4/18 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w osobach:
-    Ewa Pudło — przewodnicząca,
-    Joanna Radzieja — członek,
-    Henryk Kamieniecki — członek,

wydaje opinię pozytywną


o możliwości spłaty przez Gminę Kąty Wrocławskie pożyczki długoterminowej w wysokości 200.000 zł, wnioskowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją programu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"

Uzasadnienie

W celu wydania przedmiotowej opinii dokonano analizy następujących dokumentów:
uchwały nr XXXVL7474/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 grudnia 2017 r, w sprawie Uchwały Budżetowej na 2018 r. wraz ze zmianami,
- uchwały nr XXXVW475/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kąty Wrocławskie,
- uchwały nr XLDV539/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na program pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego,
- sprawozdań z realizacji budżetu Gminy za 2017 r. ? I kw. 2018 ?.,
-    wniosku Burmistrza w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 200.000 zł (pismo z dnia 28 maja 2018 r. Nr S-30511-8.2018).

Analiza powyższych dokumentów pozwoliła ustalić, co następuje:
1. W 2017 roku Gmina Kąty Wrocławskie zrealizowała dochody w wysokości 126.689.182 zł, w tym dochody majątkowe 8.252.142 zł (odpowiednio 100,2% i 96,2% wielkości planowanych) i wykonała wydatki w wysokości 131.340.293 zł, w tym majątkowe 36.156.689 zł (odpowiednio 88,1% i 74,8% wielkości planowanych); z realizacji budżetu uzyskano dodatni wynik operacyjny w wysokości 23.253.436 zł, a rok budżetowy zamknięto deficytem w wysokości 4.651.111 zł, który sfinansowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków i zaciągnięcia kredytu; zadłużenie Gminy w roku budżetowym wzrosło o 7.864.874 zł i na koniec 2017 r. wyniosło 26.271.946 zł.
2. W uchwale budżetowej Gminy na rok 2018 (wg stanu na dzień wydania opinii) określono dochody w wysokości 137.360.961 zł, w tym dochody majątkowe 14.052.702 zł i wydatki w wysokości 166.414.461 zł, w tym wydatki majątkowe 64.314.161 zł (wśród nich na zadanie „Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe oraz instalacji OZE" w wysokości 300.000 zł); planowany deficyt budżetu (w wysokości 28.758.300 zł) i przypadające w roku budżetowym spłaty rat kredytów i pożyczek (w wysokości 7.916.700 zł) określono sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytów i pożyczek, w tym wnioskowanej w wysokości 200.000 zł oraz z wolnych środków. Z realizacji budżetu za I kwartał 2018 r. Gmina uzyskała dochody w wysokości 36,595.516 zł (27,2% wielkości planowanej) i dokonała wydatków w wysokości 24.663.259 zł (15,1% wielkości planowanej) oraz spłat zobowiązań dłużnych na kwotę 1.947.769 zł (24,6% wielkości planowanej).
3. Skład Orzekający Izby wydał pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w wieloletniej prognozie finansowej w wysokości 51.479.371 zł (uchwały Składu Orzekającego nr V/14/2018 i nr V/15/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r.)
4. Jak wynika z wieloletniej prognozy finansowej łączna kwota przypadających do spłaty w 2018 roku rat pożyczek i kredytów (7.916.700 zł) wraz z należnymi odsetkami (820.000 zł) stanowi 6,15% planowanych dochodów. W latach spłaty wnioskowanej pożyczki (2019-2020) wskaźnik planowanej spłaty nie przekracza 7,5% planowanych dochodów i w żadnym z lat nie przekracza wskaźnika dopuszczalnych spłat, a tym samym relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Gminy Kąty Wrocławskie, obliczony z uwzględnieniem wykonania budżetu w latach 2015-2017 kształtuje się powyżej 20% planowanych dochodów.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wyraża pogląd, że spłata zobowiązań z tytułu zaciągnięcia wnioskowanej pożyczki nie będzie stanowić nadmiernego obciążenia budżetu Gminy Kąty Wrocławskie.

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.


Przewodniczaca Składu Orzekającego
Ewa Pudło
 

Załączniki do pobrania

1 V_117_2018.pdf (PDF, 92KB) 2018-07-09 08:43:56 33 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Pacyna 09-07-2018 08:43:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 20-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Pacyna 09-07-2018 08:43:56