Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr V/78/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Uchwała nr V/78/2018

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z dnia 10 kwietnia 2018 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 561) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w osobach:

 1. Ewa Pudło — przewodnicząca,
 2. Joanna Radzieja — członek,
 3. Henryk Kamieniecki — członek,

wydaje opinię pozytywną

opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

 

Uzasadnienie

I. Stosownie do przepisów art. 267 ust.l pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) - dalej jako „u.f.p.", wójt gminy (burmistrz, prezydent), w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia radzie gminy oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Skład Orzekający wydał niniejszą opinię na podstawie analizy danych i informacji zawartych w sprawozdaniach z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania (o symbolu Rb), sporządzonych za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 r. oraz w przedłożonym 23 marca 2018 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

II. Badając pod względem merytorycznym sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, Skład Orzekający stwierdza, co następuje:

 1. Plan dochodów i wydatków budżetowych wykazany w sprawozdaniu uwzględnia zmiany wynikające z uchwał i zarządzeń organów gminy.
 2. Wykonanie subwencji jest zgodne z wielkościami określonymi przez Ministra Finansów.
 3. Dane liczbowe prezentowane radzie gminy przez Burmistrza w sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2017 rok są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi przedłożonymi Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.
 4. Dochody budżetowe ogółem za 2017 rok zrealizowano w wysokości 126.689.181,65 zł (100,19 % planu). Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 118.437.039,49 zł (100,48% planu), a dochody majątkowe w kwocie 8.252.142,16 zł (96,20% planu), w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 3.112.098,96 zł (83,75% planu). Wykonanie wpływów z poszczególnych źródeł zostało w sprawozdaniu omówione. Przedstawiono stan zaległości wobec budżetu, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń w zakresie należności podatkowych.
 5. Wydatki zrealizowano w kwocie 131.340.292,78 zł (88,07% planu), w tym wydatki bieżące w kwocie 95.183.603,56 zł (94,42% planu), a wydatki majątkowe w kwocie 36.156.689,22 zł (74,83% planu). W informacji omówiono realizację wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych w odniesieniu do poszczególnych zadań.
 6. W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy za 2017 rok wykonano deficyt w wysokości 4.651.111,13 zł przy planowanym w wysokości 22.677.600 zł.

 

 1. Gmina w 2017 r. dokonała spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych w łącznej kwocie 7.136.328 zł.
 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na 31 grudnia 2017 r. stanowiły kwotę 26.271.945,60 zł. Relacja kwoty długu, według stanu na 31 grudnia 2017 r. do dochodów zrealizowanych w roku budżetowym stanowiła 20,74%.
 3. Wynik operacyjny budżetu za 2017 rok, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 23.253.435,93 zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami art. 242 ust. 2 u.f.p., w myśl którego na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.
 4. Wykonana za 2017 rok relacja dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ogółem wyniosła 20,81% (przy planowanej na 2017 r. na poziomie 16,43%).

 

Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej okoliczności, Skład Orzekający postanowił wydać opinię pozytywną o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie za 2017 rok. Jednocześnie wskazuje się, że ocena wydatkowanych środków budżetowych pod kątem celowości i gospodarności należy do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej.

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

 

 

 

Przewodnicząca

Składu Orzekającego

Ewa Pudło

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 V-78-2018.pdf (PDF, 10KB) 2018-06-13 12:47:02 74 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Krysmalski 13-06-2018 12:47:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: RIO Wrocław 10-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Krysmalski 13-06-2018 12:47:56