Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Kilianów- Szymanów oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu uchwały Nr XL/522/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 marca 2018 r. r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Kilianów- Szymanów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu zmiany studium oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 26 czerwca 2018 r. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek – Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262, ze zm.) na adres: bok@katywroclawskie.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kędzior 22-05-2018 10:59:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Palichleb 22-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Michał Kędzior 22-05-2018 10:59:01