Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Projekt

 

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017 r. poz.1875 ze zm. ) oraz art. 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 roku -tekst jednolity poz.2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie ich o kwotę 2.101.300 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 136.413.083 złote, w tym dochody majątkowe 13.856.018 złotych.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 2.396.500 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 165.466.583 złote, w tym wydatki majątkowe 64.111.777,76 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 64.111.777.76 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 29.053.500 złotych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w  wysokości 5.675.000 zł oraz planowane kredyty i pożyczki w wysokości 23.378.500 zł. Przychody budżetu wyniosą 36.675.000 złotych, a rozchody 7.621.500 złotych. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2018 roku wynosi 31.000.000 złotych i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 23.378.500 złotych oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 7.621.500 złotych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Wojciechowski

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Zalacznik1.pdf

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Zalacznik2.pdf

 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Zalacznik3.pdf

 

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Zalacznik4.pdf

 

 

UZASADNIENIE

 

1.Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.101.300 zł w związku z :

1)  wprowadzeniem planu na podstawie wypłaty kary umownej przez PZU w imieniu firmy PREFABET Białe Błota +934.500 zł,

2) wprowadzeniem dotacji na rewaloryzację zabytkowego parku w Zabrodziu-I etap oraz zabytkowego parku i ruin dworu nawodnego w Smolcu +1.139.800 zł.

3) wprowadzeniem dotacji na projekt "Kwalifikacje drogą do zatrudnienia" +27.000 zł

2. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 2.396.500 zł z tego:

a) ze zwiększenia dochodów 2.101.300 zł z przeznaczeniem na :

1)  rewaloryzację zabytkowego parku w Zabrodziu-I etap oraz zabytkowego parku i ruin dworu nawodnego w Smolcu (dotacja + wpłacone kary umowne) +2.074.300 zł

2)  wprowadzenie planu na przekazanie dotacji otrzymanej od Lidera (Wyższej Szkoły Handlowej) na koszty opiekuna stażysty na podstawie obciążenia wystawionego przez realizatora programu "Kwalifikacje drogą do zatrudnienia" +27.000 zł,

b) z zaplanowanej raty spłaty pożyczki w 2018 roku, której nie zaciągnięto o -295.200 zł z przeznaczeniem na:

1)  zwiększenie planu na "Kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej" +150.000 zł,

2)  zwrot części dotacji wraz z odsetkami przyznanej ze środków UE w 2011 roku na „Budowę wodociągu w Smolcu ”za żądanie od oferentów dodatkowych dokumentów na znaki towarowe, posiadanie stosownych uprawnień kierownika budowy itp. +34.648 zł oraz odsetki +17.000 zł =52.548 zł,

(Sąd obniżył pierwotne żądanie zwrotu środków o 31.372 zł) .

3) pokrycie kosztów uroczystych obchodów 100 lecia Niepodległości Polski- 92.652 zł, z tego na:

a)  zakupy ( paragraf 4210) 22.000 zł

b)  artykuły żywnościowe ( paragraf 4220) 2.652 zł,

c)  usługi ( paragraf 4300) 68.000 zł.

3.Dokonuje się zmiany pomiędzy działami i paragrafami

1) na wniosek DSDiK zmienia się klasyfikację przyznanej pomocy finansowej na "Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 362 na odcinku Stoszyce-Romnów " z wydatku inwestycyjnego -500.000 zł na bieżący- pn."Remont drogi wojewódzkiej nr 362 Stoszyce - Romnów +500.000 zł,

2) zmniejsza się plan na zadaniu "Budowa drogi w Nowej Wsi Wrocławskiej..." - 300.000 zł i przeznacza na "Kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej"+300.000 zł

3) zmniejsza się plan na wypłatę odszkodowań osobom prawnym ( 304.000 zł) i osobom fizycznym

( 100.000 zł) razem o -404.000 zł i przeznacza na uzupełnienie planu na zadanie" Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu-I etap oraz zabytkowego parku i ruin dworu nawodnego w Smolcu + 404.000 zł. Łączna planowana wartość kosztów w 2018 roku wyniesie 2.478.300 zł. Dotacja 1.139.800 zł,

udział środków gminy 1.338.500 zł,

4) na wniosek wydziału WOP przenosi się plan przeznaczony na małe granty z działu kultura fizyczna

-12.000 zł na małe granty do działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego +12.000 zł.

5) zmniejsza się plan na "Budowę świetlicy w Samotworze" -200.000 zł i przeznacza tą kwot na zwiększenie planu na "Kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej" +200.000 zł,

6)  w związku z podpisaną umową na Rewitalizację rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego przenosi się plan wydatków z paragrafu 6050 (- 2.788.200 zł) na paragraf 6057 (+ 2.526.903,80 zł) i 6059 (+261.296,20 zł)

7)  zmniejsza się plan dotacji na prowadzenie przedszkoli (likwidacja przedszkola w Mokronosie Górnym) -70.000 zł, a wprowadza się plan dotacji na prowadzenie Klubu Dziecięcego w Krzeptowie+70.000 zł.

8) zmniejsza się zadanie„Remont świetlicy w Czerńczycach -110.500 zł i przenosi na zadanie inwestycyjne pn ”Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czerńczycach" +110.500 zł.

 

Załączniki do pobrania

1 Uchwała zmiany w budżecie-projekt.2018-04-26..pdf (PDF, 47KB) 2018-04-18 15:32:59 61 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 18-04-2018 15:32:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Sawoniewicz 18-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 18-04-2018 15:32:59