Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w południowej części obrębu, zatwierdzonego uchwałą nr XIV/171/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2015 r.

Projekt

 

z dnia 20 marca 2018 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w południowej części obrębu, zatwierdzonego uchwałą nr XIV/171/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2015r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2017.1875 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2017.1073 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w południowej części obrębu, zatwierdzonego uchwałą nr XIV/171/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2015r.

§ 2. Granice obszaru objętego zminą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Wojciechowski

 

Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia .................... 2018 r.
Zalacznik1.pdf

granice obszaru objętego zminą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

Uzasadnienie

Uchwałą nr XIV/171/15z dnia 29 grudnia 2015r. Rada Miejska w Kątach Wrocławskich zatwierdziła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w południowej części obrębu. Plan ten został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 15 stycznia 2016r., poz. 274. Wszedł w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji.

Na etapie realizacji ustaleń planu miejscowego stwierdzono konieczność rozszerzenia możliwości zainwestowania w obszarze objętym tym planem. Rozszerzenie dotyczyć ma usług i stacji paliw. Przewiduje się, że zmiana dotyczyć będzie głównie rozszerzenia przeznaczenia podstawowego terenów produkcyjnych, składów i magazynów o usługi, w tym stacje paliw. Nie przewiduje się dokonania zmian zasiegu poszczególnych terenów.

Zmiana ustaleń planu będzie zgodna z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie. Dokument ten na zmienianym obszarach wskazuje tereny o dominującej funkcji aktywności gospodarczej - oznaczone symbolem AG, w których m.in. dopuszcza się usługi i stacje paliw.

Przedmiotowa zmiana planu nie będzie miała wpływu na zwiększenie powierzchni terenów aktywności gospodarczych w gminie.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w południowej części obrębu, zatwierdzonego uchwałą nr XIV/171/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2015r. jest zasadne.

 

Załączniki do pobrania

1 KWR_zmiana_planu.pdf (PDF, 42KB) 2018-03-20 09:19:19 24 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Olszewska 20-03-2018 09:19:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Olszewska 20-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Olszewska 20-03-2018 09:21:50