Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2018 roku.

Zarządzenie Nr 913/2018
Burmistrza Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich

z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2018 roku.

Na podstawie art.11 ust. 2 i art.13 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 t.j.) oraz art. 30 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.) Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządza co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie
z zakresu: 

1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

2. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

3. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

§ 2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w §1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego określonych w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 t.j.).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 913/2018
Burmistrza Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich
z dnia 15 marca 2018 r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
Gminy Kąty Wrocławskie w 2018 roku.

I.      Rodzaje zadań

Konkurs dotyczy realizacji zadań publicznych z zakresu:

1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w którym przyjęto następujące zadania:

a) organizacja przedsięwzięć artystycznych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym,

b) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla gminy, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych gminy i jej mieszkańców;

c) wydawanie niskonakładowych niekomercyjnych publikacji i periodyków, książek w formie tradycyjnej, jak również z wykorzystaniem innych niż druk technik zapisu, katalogów, albumów, druków ulotnych,  nagrań fonograficznych i audiowizualnych, mających znaczenie dla promocji kulturalnej gminy,

d) wspieranie działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego,

e) renowacja, konserwacja, inwentaryzacja i ochrona zabytków oraz innych obiektów kultury materialnej.

2. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w którym przyjęto następujące zadania:

a) doradztwo biznesowe oraz szkolenia z szeroko pojętej przedsiębiorczości adresowane do bezrobotnych, małych i średnich firm działających na terenie gminy,

b) aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych,

c) pobudzanie przedsiębiorczości wśród kobiet i młodzieży.

3. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w którym przyjęto następujące zadania:

a) wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw,

b) promocja inicjatyw młodzieżowych.

4. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w którym przyjęto następujące zadania: aktywizacja i integracja ze środowiskiem lokalnym osób niepełnosprawnym

5. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w którym przyjęto następujące zadania: promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz uczestnictwa osób w życiu społecznym.

II.       Wsparcie finansowe

1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań nie może przekroczyć:

1) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 20.000,00 

2) Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości – 15.000,00 

3) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 40.500,00 

4) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 10.000,00 

5) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 20.000,00 

2. Konkurs dotyczy wsparcia realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

3. W ramach wsparcia realizacji zadania oferent musi posiadać minimum 10% udział finansowy obejmujący środki własne finansowe i środki niefinansowe oraz środki finansowe z innych źródeł.

4. Wkład osobowy (świadczenia wolontariuszy i praca społeczna) są wliczane do własnego udziału niefinansowego.

5. Z dotacji mogą być pokryte jedynie niezbędne koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania publicznego.

6. Dotacja nie będzie udzielana na:

1) podejmowanie działalności gospodarczej,

2) na cele nie związane z działalnością statutową organizacji,

3) projekty, których jedynym celem jest zakup wyposażenia, działek, zakup lub remont budynków i lokali biurowych,

4) na pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów,

5) organizacjom, które nie wywiązały się lub nie rozliczyły z zawartych z gminą umów,

6) na dotowanie przedsięwzięć, które już są dofinansowane z budżetu gminy lub jej funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych.

7. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne mogą stanowić maksymalnie do 10% wysokości udzielonej dotacji na finansowanie jego realizacji.

8. Wydatki mogą być ponoszone w terminie określonym w umowie jako termin realizacji zadania.

9. Dopuszcza się dofinansowanie więcej niż jednej oferty.

10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

11. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu konkursu oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.

III.      Zasady przyznawania dotacji

1. Udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450t.j.), po zaopiniowaniu oferty przez komisję konkursową, dokonaniu wyboru przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie i podpisaniu umowy o wykonanie zadania publicznego.

2. Komisja konkursowa pracuje w oparciu o zasady sformułowane w uchwale nr XXXVI/469/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku.

3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może w formie pisemnej odstąpić od podpisania umowy lub zaktualizować opis działań, harmonogram oraz kosztorys zadania.

4. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

5. W przypadku, gdy nieprawidłowości, o których mowa w ust. 4 wyjdą na jaw po podpisaniu umowy o wykonanie zadania publicznego, umowa zostanie rozwiązana z winy oferenta, nawet gdy podjął on już działania i poniósł wydatki związane z realizacją zadania.

6. Do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

7. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Gminą Kąty Wrocławskie.

IV.      Termin i warunki realizacji zadania

1. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, a zakończy nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

2. Szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie.

3. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy miasta i gminy Kąty Wrocławskie.

4. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

5. Wyłoniony oferent jest zobowiązany zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania, a także ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów etc. informację, że zadanie jest dotowane z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie. Informacje takie powinny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.

V.      Warunki i termin składania ofert

1. Uprawnienie do uczestnictwa w konkursie przysługuje podmiotom określonym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450 t.j.) realizującym działalność statutową w zakresie objętym konkursem.

2. Podmioty uprawnione składają pisemne oferty realizacji zadania, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), odrębnie na każde zadanie, w zamkniętej i opisanej kopercie.

3. Podpisy pod ofertą, dołączonymi załącznikami i oświadczeniami składają osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z KRS lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. Wszystkie złożone własnoręcznie podpisy oraz pieczątki muszą być czytelne. W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury wyłaniania ofert do realizacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

4. Do oferty należy załączyć:

1) kopię aktualnego odpisu rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym) - nie dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego,

2) statut oferenta,

3) umowę zawartą między oferentami składającymi ofertę wspólną.

5. Podmioty, które pozyskały partnerów do realizacji przedłożonego projektu zobowiązane są dołączyć kopię porozumienia partnerskiego.

6. Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.

7. W przypadku składania przez jedną organizację kilku ofert w ramach wymienionych zadań możliwe jest dołączenie kompletu niezbędnych załączników określonych w pkt. 4 tylko do jednej z ofert. W pozostałych ofertach należy oświadczyć, że wymagana dokumentacja dołączona została do innej oferty na realizację zadania publicznego, i wskazać jej nazwę.

8. Formularze ofert dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wr. pod adresem: bip.katywroclawskie.pl- zakładka eBOI (jak załatwić sprawę) - wnioski elektroniczne i karty usług - Wydział ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - WOP-04.

9. Załączniki przedkładane w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.

10. Oferty na realizację wymienionych zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 kwietnia 2018 roku (do godz. 15:30)  w zamkniętych kopertach, opatrzonych adnotacją: „Konkurs 2018” oraz nazwą zadania (określoną w pkt. I) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Kąty Wrocławskie przy ul Rynek-Ratusz 1, lub przesłać pocztą na w/w. adres, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.

11. Oferty złożone na innych drukach lub po terminie podlegają odrzuceniu. Oferty zawierające błędy formalne, rachunkowe nieuzupełnione w terminie trzech dni roboczych od dnia powiadomienia pisemnego, mailowego lub telefonicznego, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VI.      Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po ich zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w formie ogłoszenia na tablicy Urzędu i jego stronach internetowych.

2. Propozycji podziału środków dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

3. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert, komisja konkursowa będzie brała pod uwagę w szczególności:

1) możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym doświadczenie w organizacji tego typu zadań,

2) zasoby rzeczowe i osobowe oraz kwalifikacje realizatorów,

3) zasadność i rzetelność określenia kosztów projektu – przejrzystość kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, szczególnie w części, która ma być finansowana z dotacji,

4) wysokość wkładu własnego i możliwość dofinansowania z innych źródeł,

5) rzetelność i doświadczenie podmiotu – analiza i ocena realizacji zadań zleconych oferentowi w poprzednim okresie, w tym terminowość i jakość rozliczenia otrzymanych dotacji,

6) liczba odbiorców projektu,

7) zgodność oferty z priorytetami i zadaniami Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz z zapisami statutowymi organizacji.

4. Komisja Konkursowa przedkłada wyniki oceny Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

5. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

6. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz na stronie internetowej www.katywroclawski.pl , niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego.

VII .    Postanowienia końcowe

1. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela :

Monika Romańska- Inspektor ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Tel. 71 390-51-72.

2. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego zgodnie z umową.

 

Załączniki do pobrania

1 15_03_2018_15_16_18_ZARZĄDZENIE 913_2018.pdf (PDF, 1.MB) 2018-03-15 15:16:18 0 razy
2 ZARZĄDZENIE 913_2018.pdf (PDF, 1.MB) 2018-03-15 15:02:27 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Romańska 15-03-2018 15:02:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 15-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Monika Romańska 15-03-2018 15:20:07