Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołanie inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Projekt

 

z dnia 17 stycznia 2018 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 25 stycznia 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz.U.2017.1875 z późn zm.), art. 6l ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity : Dz.U.2017.1289 z późn. zm.) art. 28 § 4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity : Dz.U.2017.201 z późn. zm.) uchwala się co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XV/202/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z  28 stycznia 2016 r. w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso , wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

8) Pan/Pani............................. - na terenie sołectwa Kamionna;

2) § 2 pkt 18 otrzymuje brzmienie:

18) Pan/Pani............................ - na terenie sołectwa Pełcznica.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3.  § 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Wojciechowski

 

 

uzasadnienie

Rada Miejska ma prawo do powierzenia poboru podatko?w i opłat lokalnych w drodze inkasa. Rada

Miejska w podje?tej uchwale ma obowia?zek, opro?cz wprowadzenia poboru podatko?w i opłat w drodze

inkasa, do wyraz?nego wskazania osoby inkasenta, przedstawiaja?c indywidualizuja?ce cechy (np. obszardziałania), w sposo?b tak precyzyjny, aby nie budziły wa?tpliwos?ci, na kogo obowia?zek pobierania nalez?nos?ciw drodze inkasa został nałoz?ony.

Na podstawie wyroku Naczelnego Sa?du Administracyjnego (sygn. FSK 1526/06) wskazanie osoby

inkasenta musi miec? charakter personalny, co oznacza, z?e Rada Miejskaw uchwale lub zała?czniku do uchwały musi podac? imie? i nazwisko inkasenta pobieraja?cego podatki.

Uchwała? Rady Miejskiej w Ka?tach Wrocławskich nr XV/202/2016 dnia 28 stycznia 2016 r.

powierzono pobo?r w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminyKa?ty Wrocławskie sołtysom (Dz.Urz.Woj.dol. z 2016 r. poz. 775).

1. W zwia?zku ze śmiercią sołtysa z sołectwa Kamionna i w wyniku dokonanego przez mieszkańców wyboru nowego sołtysa konieczne jest dokonanie zmiany w obowia?zuja?cej uchwale i powołanie nowegoinkasenta. Nowym sołtysem w sołectwie Kamionna został/ła Pan/Pani...........................,kto?ry/a wyraził/a zgode? na pełnienie funkcji inkasenta.

2. W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji sołtysa z sołectwa Pełcznica i wyniku dokonanego przez mieszkańców wyboru nowego sołtysa konieczne jest dokonanie zmiany w obowia?zuja?cej uchwale i powołanie nowegoinkasenta. Nowym sołtysem w sołectwie Pełcznica został/ła Pan/Pani........................................................,kto?ry/a wyraził/a zgode? na pełnienie funkcji inkasenta.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

1 inkasenci_opłata za odpady komunalne-sesja-I-2018.pdf (PDF, 18KB) 2018-01-17 11:36:35 80 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 17-01-2018 11:36:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Sawoniewicz 17-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 17-01-2018 11:36:35