Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Projekt

 

z dnia 17 stycznia 2018 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017 r. poz.1875 ze zm. ) oraz art. 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 roku -tekst jednolity poz.2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie ich o kwotę 3.589.118 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 130.650.818 złotych, w tym dochody majątkowe 9.095.383 złote.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 3.589.118 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 153.734.118 złotych, w tym wydatki majątkowe 52.796.184,76 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 52.796.184,76 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 23.083.300 złotych. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą planowane kredyty i pożyczki w powyższej wysokości. Przychody budżetu wyniosą 31.000.000 złotych, a rozchody 7.916.700 złotych. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2018 roku wynosi 31.000.000 złotych i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 23.083.300 złotych oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 7.916.700 złotych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Wojciechowski

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 25 stycznia 2018 r.
Zalacznik1.pdf

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 25 stycznia 2018 r.
Zalacznik2.pdf

 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 25 stycznia 2018 r.
Zalacznik3.pdf

 

 

 

uzasadnienie

1.Dochody zwiększono o kwotę 3.589.118 zł w związku z:

1)  otrzymaniem dofinansowania ze środków UE z programu RPO +2.526.903,80 zł oraz z budżetu państwa +388.814,20 zł na zadanie: Rewitalizacja rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wr., łącznie 2.915.718 zł

2)  przyznaniem dotacji na budowę kanalizacji wschód (w m.Zabrodzie) z WFOŚiGW w wysokości + 673.400 zł. 

 

2.Wydatki zwiększono o kwotę 3.589.118 zł w związku z poniższą propozycją przeznaczenia środków na :

1) zwiększenie planu o +500.000 zł zadania pn. Budowa ul. Legionów w Kątach Wrocławskich. Jest to kwota, która była zaplanowana w 2017r., ale ze względu na brak pozwolenia na budowę zadanie nie zostało uruchomione.

2) wprowadzenie zadania pn. Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu +900 000 zł. Zadanie było zaplanowane do realizacji w roku 2017 w kwocie 800 000 zł. Ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego zadanie nie zostało wykonane. Aby zrealizować to zadanie należy jak najszybciej rozpocząć procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy. Proponuje się też zwiększyć wcześniejszą kwotę o 100 000zł ze względu na konieczność wykonania projektu studni i samej studni.

3) wprowadzenie zadania pn. Rewitalizacja rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego +1.000.000 zł. Kwota ta pozwoli na rozpoczęcie realizacji II etapu robót obejmującego:

wymianę nawierzchni jezdni i chodnika między budynkiem kościoła, a pierzeją wschodnią wraz z kanalizacją, budowę fontanny oraz 2 zbiorników na odpady komunalne zlokalizowane pod ziemią dla budynków z obrębu rynku.

W momencie przygotowywania projektu budżetu na 2018r.,zadanie to nie znalazło się w projekcie ze względu na brak wystarczających środków.

4) udzielenie pomocy finansowej dla gminy Wrocław dotyczącej budowy łącznika ul. Rakietowej z ul. Żwirki i Wigury we Wrocławiu +250 000 zł. Departament Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Miejskiego Wrocławia wystąpił o pomoc przy budowie tego łącznika , który ma usprawnić ruch samochodowy m.in. dla mieszkańców Smolca.

5) zwiększenie planu na zadanie pn.Budowa kanalizacji wschód + 939 118 zł. Kwota na budowę kanalizacji w m. Zabrodzie była zaplanowana w 2017r. Ze względu na to, że wykonawca nie zrealizował zadania w terminie, środki nie zostały wydatkowane i tym samym nie otrzymaliśmy zaplanowanej pożyczki i dotacji z WFOŚiGW. Na środki niewygasające została przeniesiona kwota pomniejszona o środki z WFOŚiGW, a także bez środków zaplanowanych na budowę kanalizacji w Mokronosie Dolnym, gdyż dopiero w m-cu styczniu br. została podpisana umowa na to zadanie.

 

 

Załączniki do pobrania

1 Projekt uchwały zmian w budżecie na 2018.pdf (PDF, 37KB) 2018-01-17 09:37:50 79 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 17-01-2018 09:27:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Sawoniewicz 17-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 17-01-2018 09:37:50