Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Krzeptowie

Projekt

 

z dnia 17 stycznia 2018 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Krzeptowie

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2017 r., poz. 1875 ) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się ulicy zlokalizowanej w miejscowości Krzeptów w granicach działek nr, nr 16/2, 13/3, 14/1, 15/9 i  15/11 nazwę Diamentowa.

2. Przebieg i granice ulicy wymienionej w ust.1 oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Wojciechowski

 

Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 20 grudnia 2017 r.
Zalacznik1.pdf


Krzeptów
ul.Diamentowa

 

 

 

uzasadnienie

Zgodnie z art 18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, podejmowanie uchwał, w sprawie nazw ulic, placów publicznych, mostów oraz wznoszenia pomników przyrody, należy do wyłącznej kompetencji właściwości rady gminy.

Ustalenie nowej nazwy ulicy, będącej przedmiotem niniejszej uchwały wiąże się z potrzebą zapewnienia prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej, położonych w jej sąsiedztwie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów ( Dz.U z dnia 2 lutego 2012 r., poz.125).

Działki nr 16/2 ,13/3,14/1,15/9 i 15/11 stanowią drogę wewnętrzną gminną.

Właściciel nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Krzeptów pod zabudowę mieszkaniową wystąpił z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy.

Nadanie nazwy ulica Diamentowa uzyskała pozytywną opinię zebrania wiejskiego wsi Krzeptów.

Należy zwrócić szczególną uwagę, iż nadanie nazwy ulicy służy bezpieczeństwu mieszkańców oraz precyzuje lokalizacje dla nieruchomości m.in służb ratowniczych, itp.

 

Załączniki do pobrania

1 Krzeptów ul.Diamentowa.Kopia.pdf (PDF, 51KB) 2018-01-17 09:33:15 79 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 17-01-2018 09:18:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Sawoniewicz 17-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 17-01-2018 09:33:15