Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Chabrowej i Chłopskiej

Projekt

 

z dnia 17 stycznia 2018 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Chabrowej i Chłopskiej.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U.2017. 1875   z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.Dz.U.2017.1073 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Chabrowej i Chłopskiej.

§ 2. Sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zmieni w części miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą nr XXVII/205/04 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 czerwca 2004r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 150 Poz. 2638 z dnia 12 sierpnia 2004r.

§ 3. Granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Wojciechowski

 

Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia .................... 2018 r.
Zalacznik1.pdf

granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

Uzasadnienie

Wnioskowany do zmiany obszar o łącznej powierzchni 0,13ha obejmuje niezainwestowaną działkę we wsi Smolec, która sąsiaduje bezpośrednio z ulicą Chabrową i Chłopską.

Przedmiotowy obszar objęty jest planem miejscowym przyjętym uchwałą nr XXVII/205/04 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 czerwca 2004r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 150 Poz. 2638 z dnia 12 sierpnia 2004r. Przeznaczenie tego planu to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem m.in. lokalizacji wolnostojących obiektów usług nieuciążliwych. Część obszaru objęta jest strefą ochronną gazociągu, w związku z tym obowiązują ograniczenia dot. lokalizacji obiektów usługowych.Zmiana polegać ma na korekcie ograniczeń w lokalizacji obiektów.Zmiana ustaleń planu będzie zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie. Dokument ten wskazuje: tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej.Przedmiotowa zmiana nie wpłynie na zwiększenie ilości mieszkańców we wsi Smolec.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Chabrowej i Chłopskiej jest zasadne.

 

Załączniki do pobrania

1 SMO_chlopska_przystąpienie.pdf (PDF, 41KB) 2018-01-17 11:27:06 46 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 17-01-2018 09:08:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Sawoniewicz 17-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 17-01-2018 11:27:06