Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w roku 2018

Projekt

 

z dnia 17 stycznia 2018 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w roku 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami/ oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zmianami/ uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/483/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w roku 2018 w § 1 wprowadza się ust. 2 , który otrzymuje brzmienie:

2. Stawka opłaty targowej nie może przekraczać kwoty 765,94 zł dziennie..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r.

 

 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Wojciechowski

 

 

uzasadnienie

Do Uchwały Nr.............Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia............w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w roku 2018.

 

Na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zmianami/ należy określić górną stawkę dziennej opłaty targowej, która w roku 2018 wynosi 765,94 zł. /zgodnie zKwota nieaktualna. Obecnie: 765,94 zł - zob. pkt 4 lit. a obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P.2017.800).Kwota nieaktualna. Obecnie: 765,94 zł - zob. pkt 4 lit. a obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P.2017.800).Kwota nieaktualna. Obecnie: 765,94 zł - zob. pkt 4 lit. a obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P.2017.800). obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2017 r. poz. 800/.

.

 

 

Załączniki do pobrania

1 zmiana Uchwały targowej 2018r..pdf (PDF, 18KB) 2018-01-17 09:05:39 71 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 17-01-2018 09:05:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Sawoniewicz 17-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 17-01-2018 09:05:39