Projekt uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Projekt

 

z dnia 17 stycznia 2018 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Na podstawie art.77 pkt 7,8 i 16 oraz art.81 ust 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.2017 r. poz. 2187 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2017r. poz.1875),oraz §5 ust 1,2 Uchwały nr LIV/386/06 z dnia 29 sierpnia 2006 roku Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie sposobu udzielania dotacji z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie uchwala co następuje;

§ 1. Udziela się pomocy finansowej z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie w formie dotacji dla Caritas Archidiecezji Wrocławskiej przy ul. Katedralnej 7, 50-328 Wrocław w wysokości 13.000 zł ( słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100 gr.), na prace restauratorskie oraz roboty budowlane w  budynku Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach wpisanym do rejestru zabytków.

§ 2. Udziela się pomocy finansowej z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie w formie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła ul. Kościelna 2  w Kątach Wrocławskich w wysokości 35.000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100 gr.), na prace restauratorskie oraz roboty budowlane w  Kościele p.w. św. Mikołaja w Pełcznicy wpisanym do rejestru zabytków.

§ 3. Udziela się pomocy finansowej z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie w formie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Filomeny ul. Kątecka 53 w Gniechowicach w wysokości 100.000 zł. (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 gr.), na prace restauratorskie oraz roboty budowlane w  Kościele p.w. św. Filomeny w Gniechowicach wpisanym do rejestru zabytków.

§ 4. Szczegółowe warunki oraz zasady udzielania dotacji zostaną ustalone w umowie w sprawie udzielania pomocy finansowej z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

uzasadnienie

Zgodnie z §5 ust.1 i 2 uchwały Rady Miejskiej nr LIV/386/06 z 29 sierpnia 2006 roku, dotacje przyznawane są przez Radę Miejską na wniosek Burmistrza.W uchwale określa się nazwę podmiotu otrzymującego dotację, wysokość otrzymanej dotacji z zakresem prac lub robót na wykonanie których przyznano dotacje.Burmistrz zawnioskował o przyznaniu dotacji dla:

- budynku Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach,

- kościoła p.w.św.Michała w Pełcznicy,

 

- kościoła p. w. św. Filomeny w Gniechowicach i wnosi o podjęcie n/w uchwały.

 

 

 

Załączniki do pobrania

1 Zabytki 2018 dotacja.pdf (PDF, 18KB) 2018-01-17 08:59:42 36 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 17-01-2018 08:59:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Sawoniewicz 17-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 17-01-2018 08:59:42