Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXXVII/486/17 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie

Uchwała Nr XXXVII/486/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 131 ust.4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie:

1) Kandydat, który w poprzednim roku szkolnym nie został przyjęty z powodu braku miejsc do tej placówki, w której obecnie składa wniosek – 15 punktów;

2) Rodzice dziecka, prawni opiekunowie/rodzic samotnie wychowujący dziecko, prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne albo pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą się w systemie dziennym - 10 punktów;

3) Co najmniej jeden rodzic/prawny opiekun rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu - 7 punktów;

4) Dziecko posiada co najmniej jedno rodzeństwo korzystające z usług danej placówki (przedszkola, oddziału przedszkolnego funkcjonującego przy szkole podstawowej lub szkoły podstawowej), do której składany jest wniosek o przyjęcie - 6 punktów;

5) Złożenie wniosku o przyjęcie jednocześnie do tej samej placówki dwoje lub więcej dzieci - 5 punktów;

6) Deklarowany wymiar czasu pobytu dziecka w placówce - 7 godzin lub więcej - 4 punkty.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów, określonych w § 1:

1. Spełnienie kryterium określonego w § 1 pkt. 1 potwierdza oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola w poprzednim roku szkolnym, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Spełnianie kryterium określonego w § 1 pkt. 2 potwierdzają następujące dokumenty:

- zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy lub

- oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały wraz z aktualnym zaświadczeniem o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne ZUS lub

- zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz opłacaniu składek KRUS lub

- zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o pobieraniu nauki w systemie dziennym.

3. Spełnianie kryterium określonego w § 1 pkt. 3 potwierdza zaświadczenie z Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu o rozliczeniu się z podatku dochodowego od osób fizycznych,

4. Spełnianie kryterium określonego w § 1 pkt. 4 potwierdza oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 3do niniejszej uchwały,

5. Spełnianie kryterium określonego w § 1 pkt. 5 potwierdza oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

6. Spełnianie kryterium określonego w § 1 pkt. 6 potwierdza oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/383/2017 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2017r. poz. 1668).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich


Jarosław Wojciechowski

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/486/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zalacznik1.pdf

Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów
o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola w poprzednim roku szkolnym

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/486/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zalacznik2.pdf

Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/486/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zalacznik3.pdf

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej placówki (przedszkola, oddziału przedszkolnego funkcjonującego przy szkole podstawowej lub szkoły podstawowej), do której składany jest wniosek

 

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/486/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zalacznik4.pdf

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
o jednoczesnym ubieganiu się kandydata o miejsce w tej samej placówce wraz z rodzeństwem

 

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/486/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zalacznik5.pdf

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

 

 

 

uzasadnienie

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego lub w przypadku, gdy przedszkole dysponuje po pierwszym etapie wolnymi miejscami, brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, określa on również dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 XXXVII-486-17.pdf (PDF, 1.MB) 2018-01-04 13:24:45 335 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 04-01-2018 13:24:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Wojciechowski 28-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 04-01-2018 13:24:45