Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny, poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie Wydziały i Samodzielne stanowiska określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu realizuje zadania z zakresu administracyjno-gospodarczej obsługi urzędu, a w szczególności:

1. Utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach urzędu, bieżące remonty budynku.
2. Analiza kosztów funkcjonowania Urzędy oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych.
3. Gospodarowanie mieniem Urzędu - zaopatrywanie pracowników Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne, odzież ochronną i środki ochrony osobistej oraz bieżąca ich ewidencja.
4. Zabezpieczenie techniczne spotkań i narad organizowanych przez Burmistrza lub Zastępcę Burmistrza.
5. Prenumerata czasopism, wydawnictw, zakup książek na potrzeby urzędu i prowadzenie ewidencji w tym zakresie.
6. Prowadzenie tablicy ogłoszeń sądowych z klauzulą „podawanych do publicznej wiadomości” oraz wywieszanie ogłoszeń i komunikatów z zakresu spraw porządkowych, informacyjnych i promocyjnych Gminy nie przypisanych w zakresach działań innym wydziałom.
7. Rozplakatowywanie obwieszczeń.
8. Obsługa informatyczna Urzędu poprzez:
a) administrowanie zasobami systemu komputerowego Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie;
b) wdrażanie, instalację, administrację i serwis aplikacji i systemów wykorzystywanych w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie;
c) wykonywanie bieżących napraw sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych wchodzących w skład systemu komputerowego Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie;
d) zapewnienie dostaw materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących;
e) wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych zgromadzonych na serwerach;
f) bieżące usuwanie awarii sprzętu komputerowego;
g) zapewnienia aktualności Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz nadzór nad jej realizacją;
h) administracja platformą EPUAP - organizacja zadań oraz warunków bezpieczeństwa dla potrzeb udostępnienia formularzy i wniosków w postaci elektronicznej.
9. Nadzór, koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z Biuletynem Informacji Publicznej.
10. Współpraca ze służbą bhp w zakresie dotyczącym budynku Urzędu, analiza stanu bhp oraz realizacja zleceń i wniosków służby bhp w zakresie działania Urzędu, m. in. konserwacja sprzętu przeciwpożarowego, pomiary natężenia oświetlenia, aktualizacja instrukcji p.poż.
11. Prowadzenie i aktualizacja książki obiektu Urzędu.
12. Prowadzenie spraw związanych z wyborami i referendum.
13. Prowadzenie spraw z zakresu promocji Gminy, w tym promocji zdrowia.
14. Pomoc techniczna i współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu oraz innymi jednostkami z zakresu promocji Gminy, przy przygotowaniu imprez organizowanych przez Burmistrza na rzecz mieszkańców Gminy.
15. Bieżące prowadzenie strony internetowej Gminy.
16. Prowadzenie gazety gminnej – Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, współpraca z drukarzem, przyjmowanie materiałów do gazet.
17. Nadzór i gospodarowanie samochodami służbowymi Urzędu.
18. Zapewnienie prawidłowej gospodarki pieczęciami urzędowymi, ich zamawianie, rejestracja i zapewnieniem prawidłowego ich przechowywania.
19. Nadzorowanie rocznych spisów inwentaryzacyjnych.
20. Dostarczanie korespondencji i przesyłek z poczty do Urzędu oraz roznoszenie korespondencji Urzędu na terenie Miasta Kąty Wrocławskie za pokwitowaniem.
 
Do zadań Wydziału Organizacyjnego w zakresie współpracy z Organizacjami Pozarządowymi należy:
 
1. Prowadzenie spraw związanych z Organizacjami Pozarządowymi, oraz instytucjami wspierającymi działalność tych organizacji, budowanie partnerstwa na rzecz rozwiązywania problemów społecznych: 
a) planowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
b) analiza efektów współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2. Przygotowywanie rocznych i wieloletnich programów współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w par. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3. Koordynowanie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, nadzór nad ich wykonywaniem oraz rozliczaniem dotacji przyznanych z budżetu Gminy.
4. Prowadzenie spraw związanych ze stowarzyszeniami mieszkańców działającymi na terenie Gminy.  
5. Prowadzenie spraw związanych z działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej.
6. Prowadzenie spraw związanych z fundacjami działającymi na terenie Gminy.
7. Współpraca z kościołami, związkami  i stowarzyszeniami wyznaniowymi.
8. Realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie turystyki.
9. Prowadzenie banku danych o organizacjach działających w sferze pożytku publicznego.
10. Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji istotnych dla działalności organizacji pozarządowych. 
11. Promowanie działań i inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Gminy.
12. Organizowanie lub współorganizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów dla organizacji pozarządowych.
13. Koordynowanie spraw związanych z realizacją programu Odnowy Wsi przez organizacje pozarządowe.
14. Koordynowanie spraw związanych z uczestnictwem Gminy w Stowarzyszeniu Lider A4.
15. Koordynowanie spraw związanych ze współpracą Gminy ze Związkiem Miast Polskich, Stowarzyszeniem na Rzecz Promocji Dolnego Śląska i innymi organizacjami, z którymi Gmina współpracuje.
16. Prowadzenie spraw związanych z realizacja funduszu sołeckiego.
17. Prowadzenie spraw związanych z działalnością świetlic środowiskowych.
18. Współpraca z zakresu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
19. Współpraca z zakresu realizacji  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
20. Współpraca z Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pełnomocnikiem Burmistrza do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
21. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na alkohol.
22. Prowadzenie archiwum zakładowego i ewidencja zarządzeń Burmistrza.
23. Załatwianie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na organizację imprez masowych oraz zbiórki publiczne na terenie Gminy.
24. Współpraca z zakresu działalności kulturalno-sportowej z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu.
 
Telefony:

Kierownik Wydziału  Weronika Szwaj 71 390-71-46, I piętro, pok. nr 11b, e-mail: or@katywroclawskie.pl
Zastępca Kierownika Wydziału Ewa Figas, tel. 71 390-71-55, parter, pok. nr 6e-mail: organizacje@katywroclawskie.pl

Inspektor ds. Informatyki Tomasz Krzuszcz 71 390-72-22, I pietro, pok. nr 12, e-mail: or@katywroclawskie.pl
Inspektor ds. Informatyki Piotr Krzuszcz 71 390-72-22, I pietro, pok. nr 12, e-mail: or@katywroclawskie.pl
Inspektor ds. Informatyki Piotr Słowiński 71 390-72-23, I pietro, pok. nr 12, e-mail: or@katywroclawskie.pl

Główny specjalista Wydziału Organizacyjnego Renata Spleśniak, tel. 71 390-72-05, I piętro, pok. nr 11ce-mail: or@katywroclawskie.pl
Inspektor ds. Organizacyjnych i Promocji Ilona Migacz 71 390-72-20, I piętro, pok. nr 11c, e-mail: or@katywroclawskie.pl

Podinspektor ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Monika Romańska 71 390-51-72, parter pok. 7, e-mail: organizacje@katywroclawskie.pl
Inspektor ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Anna Dębicka 71 390-71-57, parter, pok. 7, e-mail: organizacje@katywroclawskie.pl
Podinspektor ds. współpracy z jednostkami pomocniczymi gminy Paulina Gocko 71 390-51-70, parter, pok. 6, e-mail: organizacje@katywroclawskie.pl
Podinspektor ds. współpracy z jednostkami pomocniczymi gminy Magdalena Relich 71 390-51-72, parter, pok. 7, e-mail: organizacje@katywroclawskie.pl

Goniec Alicja Kruczkowska 71 390-71-61, parter, pok. nr 10
Goniec Andrzej Kruczkowski 71 390-71-61, parter, pok. nr 10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Gidzińska 11-08-2009 15:16:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Szwaj 11-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Weronika Szwaj 19-01-2021 11:45:00