Zapytanie ofertowe z dnia 20.11.2017r. dotyczące kompleksowego zamówienia na dostawę gazu ziemnego

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 20.11.2017r.

dotyczące kompleksowego zamówienia na dostawę gazu ziemnego

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY.

Gmina Kąty Wrocławskie

ul. Rynek – Ratusz 1

Kąty Wrocławskie

NIP: 913-000-51-47

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy kompleksowej na dystrybucję i sprzedaż paliwa gazowego.

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a. Miejsce dostarczania i odbioru paliwa gazowego:

Kąty Wrocławskie, ul. Rynek – Ratusz 1, 50-080 Kąty Wrocławskie.

b. Paliwo zostanie wykorzystane do ogrzania budynku urzędu, siedziby Zamawiającego.

c. Typ odbiornika gazu: dwa kotły gazowe c.o. o mocy 125 kW każdy.

d. Rodzaj paliwa gazowego: GZ-50 gaz ziemny wysokometanowy wg normy: PN-C 04750 grupa E. Gaz niskiego ciśnienia.

e. Prognozowany pobór gazu w okresie trwania umowy wynosi 24.024,25 m3 (263.594,11 kWh). Przy czym przyjmuje się, że z 1 m3 otrzymuje się 10,972 kWh. Na potrzeby przygotowania oferty szacunkowe zapotrzebowanie określa się na 265.000 kWh.

f. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe zostało oszacowane na podstawie zużycia gazu w trzech kwartałach 2017r. powiększone o szacunkowe zużycie gazu w IV kwartale 2017r. Należy założyć możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zużycia gazu w okresie trwania umowy o 20%.

g. Szacunkowe zapotrzebowanie służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym przypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego w czasie trwania umowy.

h. Zamawiający jest zwolniony z podatku akcyzowego.

 

3. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

a. Dostawa paliwa gazowego odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie Prawo energetyczne i Kodeks cywilny oraz przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.

b. Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.

c. Stawka zaoferowana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia, z wyjątkiem:

- w przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana cen jednostkowych odpowiednio do stawki podatku,

- w przypadku, jeśli konieczność wprowadzenia zmian umowy wynika ze zmiany taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

- taryfy określone przez Wykonawcę w ofercie ulegną obniżeniu w toku realizacji zamówienia

w przypadku, gdy taryfy zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki będą niższe od taryf wynikających w przedłożonej ofercie, Wykonawca ma obowiązek wówczas stosować względem Zamawiającego obniżone taryfy.

O wszystkich zmianach cen Wykonawca powiadomi Zamawiającego.

d. Rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe i dystrybucję odbywać się będą na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę. Zapłata należności nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania (daty wpływu) przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 

4. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają:

  1. uprawnienia do wykonywania działalności z gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi,
  2. uprawnienia do wykonywania działalności z gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego,
  3. podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego lub promesę takiej umowy na obszarze, na którym znajduje się punkt poboru Zamawiającego, tj. adres siedziby Zamawiającego,
  4. potencjał techniczny, osoby, wiedzę i doświadczenie potrzebne do realizacji zamówienia.

 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą.

 

5. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

- wypełniona oferta (załącznik nr 1),

- wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2),

- zaakceptowane wzór umowy (załącznik nr 3),

- pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – oryginał lub notarialnie poświadczona kopia,

- notarialnie poświadczone kserokopie dokumentów, o których mowa w pkt. 4 (na etapie składania ofert wystarczy, że Wykonawca złoży oświadczenie zgodne z pkt. 6 załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.

 

6. Inne informacje:

a. Zamawiający udostępni Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie wszelkie niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy gazu ziemnego oraz upoważni go do wypowiedzenia dotychczasowej umowy kompleksowej sprzedaży gazu. Dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy zostaną przekazane Wykonawcy po wybraniu najkorzystniejszej oferty.

b. Obiekt, do którego będzie dostarczany gaz jest przyłączony do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

c. Obecnym sprzedawcą gazu jest Energia dla firm S.A., ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa.

 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia

podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Oferta:

- musi zawierać cenę oferty uwzględniającą wszystkie koszty,

- musi zawierać wypełniony formularz ofertowy,

- powinna być opatrzona pieczątką firmową,

- powinna posiadać datę sporządzenia,

- powinna zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,

- powinna być podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Oferta powinna być przesłana na adres poczty elektronicznej Zamawiającego or@katywroclawskie.pl do dnia 27.11.2017r. do godz. 12.00.

2. O wyniku oceny ofert oferenci powiadomieni zostaną drogą mailową. Wynik zostanie zamieszczony na stronie internetowej BIP Zamawiającego pod adresem http://bip.katywroclawskie.pl/ w zakładce Informacje -> Ogłoszenia

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zapytanie ofertowe zostało wysłane do Wykonawców zajmujących się dystrybucją
i handlem paliwami gazowymi oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego
http://bip.katywroclawskie.pl/ w zakładce Informacje -> Ogłoszenia

 

VI. OCENA OFERT.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – cena 100%

 

VII. INFORMACJA DODATKOWA.

1. W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył jedną ważną ofertę, lub ponowienia zapytania ofertowego.

2. Osoba upoważniona do kontaktu: Paweł Wojtecki tel.: 71/390-7-220, e-mail: or@katywroclawskie.pl

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Paweł Wojtecki

Telefon: (71) 390-72-20

Email: or@katywroclawskie.pl

Załączniki do pobrania

1 Załącznik nr 1 oferta.docx (DOCX, 14KB) 2017-11-20 15:27:20 56 razy
2 Załącznik nr 2 formularz ofertowy.docx (DOCX, 13KB) 2017-11-20 15:27:20 55 razy
3 Załącznik nr 3 Wzór umowy.pdf (PDF, 45KB) 2017-11-20 15:27:20 56 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Krysmalski 20-11-2017 15:27:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Antoni Kopeć 20-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Krysmalski 20-11-2017 15:27:20