Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Projekt

 

z dnia 20 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875  ) oraz art. 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku -tekst jednolity poz.2077 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodówpoprzez zmniejszenie ich o kwotę 2.897.710 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 125.292.527,81 złotych, w tym dochody majątkowe 8.697.679,54 złotych

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatkówpoprzez zmniejszenie ich o kwotę 2.897.710 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 147.970.127,81 złotych, w tym wydatki majątkowe 48.325.579,46 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 46.874.476,14 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. 4.Deficyt budżetu gminy wynosi 22.677.600 złotych. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.434.000 zł oraz planowane kredyty i pożyczki w wysokości 20.243.600 zł Przychody budżetu wynoszą 29.814.000 zł, a rozchody 7.136.400 zł. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2017 roku wynosi 27.380.000 zł i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 20.243.600 zł oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 7.136.400 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Wojciechowski

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 listopada 2017 r.
Zalacznik1.pdf

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 listopada 2017 r.
Zalacznik2.pdf

 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 listopada 2017 r.
Zalacznik3.pdf

 

 

uzasadnienieDO UCHWAŁY Z DNIA 30.11.2017 ROKU

1.Dochody zmniejszono o kwotę 2.897.710 zł ze względu na:

1) zmniejszenie dotacji na budowę tras rowerowych o kwotę - 1.331.876 zł, część dotacji w wysokości 548.887 zł wpłynęła na konto gminy pozostała część zostanie przekazana w roku przyszłym. Urząd Marszałkowski ma 90 dni na przekazanie środków,

 2)  zwiększenie dochodów z tytułu przekazanej drugiej części odszkodowania związanej z likwidacją szkody przy ul.Glinianej 11 w Stradowie 33.300 zł,

3)  zmniejszenie planu dotacji na zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług - 1.210.881 zł, Starostwo Powiatowe jako lider realizacji programu nie ogłosiło jeszcze przetargu .Realizacja będzie w 2018 roku,w tym roku gmina powinna otrzymać 234.000 zł,

4)  zwiększeniem dochodów GOPSu - wpłaty związane z realizacją zadań zleconych 13.000 zł,

5)  zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW na kanalizację po ustaleniu wartości zadania - 156.820 zł,

6)  zmniejszenie dotacji , gdyż zadanie nie jest realizowane w związku z brakiem oferentów na nie

- 283.373 zł. Zadanie zaplanowano na rok 2018,

7) zwiększenie dochodów z wynajmu świetlicy w Smolcu 3.940 zł,

8) przekazanie darowizny dla Osiedla Grunwaldzkiego nr 1   35.000 zł.

2.Wydatki zmniejszono o kwotę 2.897.710 zł ze względu na:

1)  zmianę klasyfikacji pomocy finansowej udzielanej DUW na przebudowę drogi Kąty Wr- Stoszyce -400.000 zł i przeniesienie do zadań inwestycyjnych 400.000 zł oraz zwiększenie tej pomocy o kwotę 88.090 zł, a zmniejszenie planu modernizacji poboczy -88.090 zł, a także zmniejszenie planu wypłaty odszkodowań - 5.509 zł, a zwiększenie pomocy DUW na wypłatę odszkodowania za przejęty grunt pod budowę drogi Stoszyce 5.509 zł,

2) zmniejszeniem planu zadania budowa drogi transportu rolnego Gniechowice-Stary Dwór po zakończeniu zadania -56.996 zł,

3)  zmniejszeniem planu zadania budowa ul.Legionów -498.000 zł , zadanie zaplanowane do realizacji w 2018 roku ,

4) zwiększenie planu remontów dla ZGM o kwotę wpłaty odszkodowania za budynek przy ul. Glinianej 33.300 zł,

5)  zmniejszenie planu niewypłaconego odszkodowania za grunty przy A4 -607.000 zł i przeznaczenie kwoty 600.000 zł na dla ZGM na zwiększenie planu wywozu odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki surowców wtórnych, których koszty znacząco rosną ze względu na wzrost ilości wywożonych odpadów, a 7.000 zł przeznacza się na wypłatę rekompensaty żołnierzowi za utratę wynagrodzenia spowodowanego udziałem w rotacyjnych ćwiczeń wojskowych 7.000 zł,

6)  złożenie wniosku przez sołtysa wsi zmniejsza się plan na projekty -4.400 zł, a zwiększa plan na opłatę opracowania dokumentacji projektowej przyłącza wody i energii elektrycznej dotyczącą budowy kompleksu rekreacyjnego w Krzeptowie 4.400 zł,

7)  zmniejszenie planu zadania dostępności i jakości elektronicznych usług - 1.210.881 zł,

8)  zmniejszenia planu montażu kontenerów dla SP w Sadkowie -133.700 zł, pozostałość planu

9)  zmniejszenie planu zadania rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wr- po dwóch przetargach brak wykonawców zadanie przeniesione do realizacji w 2018 roku -1.083.373 zł,

10) zmniejszenie planu po rozliczeniu zadania kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej ( ośrodek zdrowia w Kątach Wr) -18.700 zł i przeznaczenie tej kwoty na remont i malowanie holu i klatki schodowej tego ośrodka po zakończeniu inwestycji 18.700 zł,

11) z wynajmu na :zakup chłodziarki do świetlicy w Gniechowicach 7.000 zł, do Smoleca Centum na wyposażenie świetlicy 3.940 zł, do Zachowic wykonanie regałów -3000 zł, zakup oleju opałowego 800 zł, do Bogdaszowic 1000 zł na wyposażenie świetlicy, do Zabrodzia 1.200 zł na wyposażenie świetlicy,

12)  zwiększenie zadania i jednoczesną zmianę klasyfikacji z zadań z bieżących - 35.000 zł na zadanie inwestycyjne - modernizacja boiska sportowego przy ul.Grunwaldzkiej 35.000 zł. (Wpłata darowizny w łącznej wysokości 55.000 zł ). Wartość zadania 70.000 zł. 

 

 

Załączniki do pobrania

1 Projekt uchwały zmian w budżecie 2017 rok.Kopia.pdf (PDF, 49KB) 2017-11-20 13:59:52 54 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 20-11-2017 13:59:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Sawoniewicz 20-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 20-11-2017 13:59:52