Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Smolec

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Smolec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073) oraz w związku z uchwałą nr XLIX/519/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Smolec,Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Smolec, którego treść została ujęta w formie opisowej i graficznej.

§ 2. Załącznikami do uchwały są:

1) załącznik nr 1 - tekst Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, tekst ujednolicony,

2) załącznik nr 2 - rysunek studium w skali 1 : 10 000 – „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego”,

3) załącznik nr 3 - rysunek studium w skali 1 : 10 000 - „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”;

4) załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, o których mowa w art. 11 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Wojciechowski

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia .................... 2017 r.
Zalacznik1.pdf

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia .................... 2017 r.
Zalacznik2.pdf

 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia .................... 2017 r.
Zalacznik3.pdf

 

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia .................... 2017 r.
Zalacznik4.pdf

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie dla terenu położonego w obrębie Smolec.

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Smolec

 

Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Smolec, wykonanego na podstawie uchwały nr XLIX/519/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Smolec, wynikało z zmierzeń inwestycyjnych, polegających w głównej mierze na wyznaczeniu nowych terenów pod cmentarz oraz korekty terenów mieszkaniowych i zieleni.

Załącznikiem nr 1 do uchwały jest tekst ujednolicony Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, załącznikami nr 2 i 3 do uchwały są załączniki graficzne: tj. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego i Kierunki zagospodarowania przestrzennego. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

Po podjęciu uchwały o przystąpieniu, Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ogłosił w prasie i w sposób zwyczajowo przyjęty o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz zawiadomił o tym instytucje odpowiedzialne za opiniowanie i uzgadnianie projektu studium.

Projekt zmiany studium wraz prognozą oddziaływania na środowisko uzyskał wymagane opinie i uzgodnienia. W ramach konsultacji społecznych projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 10 listopada 2016 r. do 30 listopada 2016 r., a w wyznaczonym terminie odbyła się debata publiczna. W wyznaczonym terminie składania uwag, tj. do dnia 21.12.2016 r. wpłynęło 4 uwagi. W związku z uwzględnieniem w części uwagi, w projektowanym dokumencie dokonano niezbędnych zmian. Zmiany te polegały na wprowadzeniu nowych terenów o dominującej funkcji zieleni urządzonej w miejscach obecnie zalesionych i zadrzewionych, a także w strefie 50 m od terenu projektowanego cmentarza. Ponadto wyznaczony został teren zieleni łączący staw przy ul. Ogrodowej z terenami projektowanego cmentarza.

W związku z dokonanymi zmianami, projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ponownie wyłożono do publicznego wglądu w terminie od 6 marca 2017 r. do 27 marca 2017 r. W wyznaczonym terminie składania uwag, tj. do dnia 18 kwietnia 2017 r., nie złożono uwagi.

W wyniku analizy dokumentu przez Komisję Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, dokonano korekty zmiany studium, polegającej na wprowadzeniu terenów o dominującej funkcji usług publicznych. W związku z dokonanymi korektami, projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ponownie został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 14 września 2017 r. do 4 października 2017 r. W wyznaczonym terminie składania uwag, tj. do dnia 25 października 2017 r. nie złożono żadnej uwagi.

Wszystkie czynności związane ze sporządzeniem projektu zmiany studium zostały przeprowadzone zgodnie z zakresem i trybem określonym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Smolec jest zasadne.

 

Załączniki do pobrania

1 ST-5 Zmiana studium Smolec_20171103.Kopia po radcy.Kopia.pdf (PDF, 13MB) 2017-11-17 11:56:11 94 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 17-11-2017 11:56:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Sawoniewicz 17-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 17-11-2017 11:56:11