Projekt uchwały w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025

Projekt

 

z dnia 17 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kąty Wrocławskie
na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1875) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XLIX/525/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Wojciechowski

 

Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 9 listopada 2017 r.
Zalacznik1.pdf

 

 

 

uzasadnienie

Dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa organ wykonawczy gminy zgodnie ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) sporządza gminny program ochrony środowiska.

Program Ochrony Środowiska Gminy Kąty Wrocławskie został przyjęty uchwałą Nr XXXI/227/04 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich dnia 26 października 2004 roku. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami opracowanie podlega aktualizacji co 4 lata.

Wykonując ustawowy obowiązek organ wykonawczy gminy sporządził aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla gminy Kąty Wrocławskie na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025. Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, przekazano projekt programu do zaopiniowania organowi wykonawczemu Powiatu Wrocławskiego. Uchwałą nr 169/2017 z 18 października 2017 r. Zarząd Powiatu Wrocławskiego zaopiniował pozytywnie projekt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Kąty Wrocławskie na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025.

Pismem z dnia 27 września 2017 r. znak WSI.410.396.2017.JN Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, po zapoznaniu się z treścią projektu Programu oraz załączonych materiałów, a także po uwzględnieniu uwarunkowań, o których mowa w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w dokumentu.

Biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz uwarunkowania określone w art. 49 cytowanej ustawy odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025.

 Aktualizacja Programu stanowi podsumowanie celów i priorytetów ekologicznych wskazanych w poprzednim dokumencie obejmującym lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021.

Program ochrony środowiska dla Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2018-2021
z perspektywą do roku 2025”definiuje cele i zadania na najbliższe lata, monitoring realizacji programu oraz nakłady finansowe potrzebne na wdrożenie założeń programu. Działania ujęte
w Programie mają na celu osiągnięcie trwałego i zrównoważonego rozwoju Gminy Kąty Wrocławskie oraz poprawę jej atrakcyjności poprzez działania społeczne i inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska, a także poprawę świadomości mieszkańców gminy w zakresie zachowań proekologicznych.

Uchwalona w takim kształcie aktualizacja Programu Ochrony Środowiska może być wykorzystywana jako główny instrument strategicznego zarządzania środowiskiem oraz przesłanką do konstruowania budżetu gminy i podstawą do ubiegania się o fundusze celowe.

 

 

Załączniki do pobrania

1 uchwała - program ochrony środowiska.zipx (ZIPX, 3.MB) 2017-11-17 11:29:15 44 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 17-11-2017 11:29:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Sawoniewicz 17-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 17-11-2017 11:33:16