Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXII/73/99 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 lipca 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. "Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich"

Projekt

 

z dnia 17 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 13 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę nr XXII/73/99 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 lipca 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. ,,Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich”

Na podstawie art. 10a pkt. 1 oraz art. 10b ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz 446 z późn. zm.), art. 11 ust. 2, art.12 ust.1 pkt.2 i ust.2, art.53 ust.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Zespołu Obsługi Jednostek światowych w Kątach Wrocławskich stanowiącym załącznik do uchwały nr XII/73/99 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 lipca 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. ,, Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich" z późn. zm. §2 ust.2 otrzymuje brzmienie: „ 2.2. Jednostkami obsługiwanymi przez jednostkę obsługującą są:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich,

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kątach Wrocławskich,

3) Szkoła Podstawowa w Gniechowicach,

4) Szkoła Podstawowa w Małkowicach,

5) Szkoła Podstawowa w Sadkowie,

6) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smolcu,

7) Publiczne Przedszkole w Kątach Wrocławskich”

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich


Jarosław Wojciechowski

 

 

uzasadnienie

 

Uchwałą nr XXIX/382/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwaliła plan sieci prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie publicznych szkół podstawowych obowiązującej od 1 września 2017 r.

W związku z powyższym należało dokonać stosownych zmian w Statucie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich z zakresie podmiotowym obsługiwanych jednostek oświatowych.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

 

Załączniki do pobrania

1 ZOJO.pdf (PDF, 18KB) 2017-11-17 10:42:41 34 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 17-11-2017 10:42:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Sawoniewicz 17-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 17-11-2017 10:42:41