Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w roku 2017

Projekt

 

z dnia 17 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w roku 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1875  ze zmianami / oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zmianami/ uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/332/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w roku 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: ”

Na inkasenta wyznacza się Czesławę Korkuś, a w razie jej nieobecności Danutę Topolnicką.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2017 r.

 

 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Wojciechowski

 

 

uzasadnienie

Zmiana Uchwały Nr XXV/332/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w roku 2017 spowodowana jest rezygnacją Pani Renaty Paszkiet, z pełnienia funkcji inkasenta na targowisku miejskim „Mój Rynek" w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa.

W związku z powyższym zachodzi konieczność wyznaczenia nowego inkasenta do poboru opłaty targowej.

 

 

 

Załączniki do pobrania

1 Uchwała targowa zmiana.pdf (PDF, 18KB) 2017-11-17 10:37:08 32 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 17-11-2017 10:37:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Sawoniewicz 17-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 17-11-2017 10:37:08