Uchwała nr XXXIV/450/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXXIV/450/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 , art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz.446 ze zm. ) oraz 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz.1870 ze zm.) Rada Miejska uchwala:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie ich o kwotę 187.683 złote w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 126.674.200,92 złotych, w tym dochody majątkowe 11.680.629,54 złotych.

. 

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 187.683 złote w/g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 149.351.800,92 złotych, w tym wydatki majątkowe 50.787.149,46 złotych.

3.  Plan zadań inwestycyjnych wynosi 49.336.046,14 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 22.677.600 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.434.000 zł oraz planowane kredyty i pożyczki w wysokości 20.243.600 zł. Przychody budżetu wynoszą 29.814.000 zł, a rozchody 7.136.400 zł.Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2017 roku wynosi 27.380.000 zł i jest przeznaczony na pokrycie  deficytu budżetu w wysokości 20.243.600   oraz spłatę kredytów i pożyczek  w wysokości 7.136.400 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Wojciechowski

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/450/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 września 2017 r.
Zalacznik1.pdf

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/450/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 września 2017 r.
Zalacznik2.pdf

 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/450/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 września 2017 r.
Zalacznik3.pdf

 

 

uzasadnienie do uchwały z dnia 28 września 2017 roku

I.Plan dochodów zwiększa się o kwotę 187.683 złote w związku :

1. z nieplanowanymi dochodami z tytułu zwrotu mieszkańców budynku przy u. 1 maja 14 w Kątach Wrocławskich za remont dachu 60.000 zł,

2. z przekazaniem odszkodowania  za budynek przy ul.Glinianej 11 w Stradowie 64.600 zł,

3. ze zmniejszeniem wpływów z różnych dochodów -10.000 zł,

4.z  przekazaniem na rachunek gminy dotacji z tytułu częściowego zwrotu  wydatków z funduszu sołeckiego 136.305,52 zł , z tego:

a.   za wydatki bieżące 100.906,98 zł

b.  za wydatki inwestycyjne 35.398,54 zł,

5. z informacją o zaprzestaniu przekazywania środków na współpracę z gimnazjum w Jaszkotlu w związku z jego likwidacją - 6.000 zł,

6.  ze zmniejszeniem wpłat związanych z zawyżeniem planowanych dochodów z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej podopiecznych GOPS - 67.000 zł,

7. ze zmianą klasyfikacji budżetowej ( wpływy z lat ubiegłych) -3.305,52 zł,

8. z dochodami z tytułu wynajmu świetlic 13.083 zł,

II.Plan wydatków zwiększa się o kwotę 187.683 złote w związku :

1.z przyznaniem pomocy finansowej dla gminy Czersk 50.000 zł,

2. ze zmianą paragrafu w klasyfikacji budżetowej w rozdziale 60095 z § 4987  - 131.900 zł na § 6667 131.900 zł, oraz w rozdziale 90095 z § 4987  - 129.600 zł na § 6667 129.600 zł,

3. ze zwiększeniem planu remontów dla ZGM w związku ze zwiększeniem planu dochodów 124.600 zł,

4.ze zmianą klasyfikacji zadania pn. remont świetlicy wiejskiej w Kozłowie z §4270 - 490.000 zł na zadanie pn. remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Kozłowie na §6050 490.000 zł,  zadanie to ze względu na zmiany projektowe jest zadaniem inwestycyjnym,

5.zwiększeniem wydatków z tytułu wynajmu świetlic 13.083 zł:  

 a) Wszemiłowice-Jurczyce 975 zł, na: 301 zł na zakup art.biurowych oraz 608 zł na doposażenie świetlicy i 66 zł na transport)

b) Romnów 237 zł, na środki czystości i wyposażenie świetlicy

c)  Sadowice 1.500 zł, na położenie glazury na ścianie w pomieszczeniu kuchennym w świetlicy,

d)  Strzeganowice 1.437 zł, na zakup materiałów remontowych 937 zł i 500 zł na robociznę,

e)  Nowa Wieś Kącka 3.949 zł, na: 3.560 zł na zakup 2 namiotów ogrodowych na imprezy integracyjne oraz nożyce do cięcia żywopłotu za 229 zł i koszty transportu 160 zł,

f)  Sośnica 3.725 zł, na rekultywację boiska sportowego przy świetlicy

g)  Zabrodzie 1.260 zł  na zakup chłodziarki

6.rada sołecka w Kozłowie przenosi środki z nasadzeń -1.314 zł i przeznacza na zakup namiotu ogrodowego na imprezy integracyjne 1.314 zł,

7.  wnioskiem Rady Osiedla nr 1 przeniesienie środków z zakupu urządzenia fitness -1.300 zł i przeznacza je na zakup ławek na tereny zielone 1.300 zł.

8. przeniesieniem środków na wypłatę odszkodowań za grunty pod wybudowaną drogę w Smolcu ul.Hebanowa z rozdziału 70005 - 11.900 zł, do rozdziału 60095 11.900 zł

 

Załączniki do pobrania

1 XXXIV-450-17.pdf (PDF, 41KB) 2017-10-05 14:02:28 57 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 05-10-2017 14:02:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Wojciechowski 28-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 05-10-2017 14:02:28