Uchwała nr XXXIV/448/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Jaworowej

Uchwała Nr XXXIV/448/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Jaworowej.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U.2016.446 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.Dz.U.2017.1073 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Jaworowej.

§ 2. Sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zmieni w części:

1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Nr XXI/280/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 sierpnia 2016r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Poz. 4080 z dnia 6 września 2016r.,

2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą nr XXXII/295/09 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2009r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 112 z dnia 6 lipca 2009r.,

3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą nr XXXII/266/96 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 16 grudnia 1996r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego Nr 3 poz. 33 z dnia 21 lutego 1997r.

§ 3. Granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Wojciechowski

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/448/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 września 2017 r.
Zalacznik1.pdf

granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

Uzasadnienie

Wnioskowany do zmiany obszar o łącznej powierzchni ok. 8,64ha obejmuje niezainwestowany w znacznej części obszar we wsi Smolec. Obejmuje tereny rolne, tereny zieleni, infrastruktury technicznej i komunikacji. Sąsiaduje z linią kolejową relacji Wrocław-Wałbrzych, ulicą Jaworową i przedłużeniem ulicy Granitowej. W sąsiedztwie obszaru objętego planem planowany jest przystanek kolejowy.

Zmianie i aktualizacji podlegają w części trzy plany miejscowe:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Nr XXI/280/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 sierpnia 2016r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Poz. 4080 z dnia 6 września 2016r.,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Nr XXXII/295/09 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2009r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 112 z dnia 6 lipca 2009r.

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Nr XXXII/266/96 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 16 grudnia 1996r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego Nr 3 poz. 33 z dnia 21 lutego 1997r.

Zmiana polegać ma na wprowadzeniu terenów inwestycyjnych (mieszkaniowych, zieleni i układu komunikacyjnego) w terenach rolnych. Zmiana ustaleń planu będzie zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie. Dokument ten wskazuje: tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej, elementy układu komunikacyjnego i infrastrukturę.

Wieś Smolec zamieszkuje obecnie 4199 osób (stan na 8-09-2017r.). Obowiązujące plany miejscowe (w liczbie 20) i wskazane w nich tereny rozwojowe pozwalają na powiększenie liczby mieszkańców o ok. 3380 osób. Przemiotowy plan umozliwi zwiększenie liczby mieszkańców o ok 1500.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Jaworowej jest zasadne.

 

Załączniki do pobrania

1 XXXIV-448-17.pdf (PDF, 72KB) 2017-10-05 13:51:44 69 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 05-10-2017 13:51:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Wojciechowski 28-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 05-10-2017 13:51:44