Uchwała nr XXXIV/447/17 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich

Uchwała Nr XXXIV/447/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) art. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr X/91/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Wojciechowski

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/447/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 września 2017 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W  KĄTACH WROCŁAWSKICH
I Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich zwany w dalszej części również „GOKiS”, jest samorządową instytucją kultury.

2. GOKiS działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.862),

2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz.642 j.t ze zm.),

3) ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz.1675 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.),

5) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Organizatorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest Gmina Kąty Wrocławskie.

2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu jest wpisany do rejestru instytucji kultury.

3. Z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych do kompetencji Rady Gminy, funkcje organizatora wykonuje Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu posiada osobowość prawną i status samodzielnej jednostki organizacyjnej.

§ 4. 1. Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu znajduje się w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa 23.

2. GOKiS obejmuje swoim działaniem teren miasta i gminy Kąty Wrocławskie.

3. GOKiS może prowadzić działalność poza swoją siedzibą, a zadania realizować na terenie całej Polski oraz poza jej granicami.

4. Dopuszcza się możliwość utworzenia filii Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

§ 5. 1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu używa pieczęci: podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem siedziby, numerem telefonu oraz Numerem Identyfikacji Podatkowej i numerem identyfikacyjnym REGON

2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu posiada znak słowno-graficzny (logo).

II. Cele i przedmiot działania

§ 6. 1. GOKiS prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie wychowania, edukacji oraz upowszechniania kultury i sportu, w tym gromadzenie i ochrona historycznych dóbr kultury.

2. Podstawowym celem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest:

a) pozyskanie i przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenie jej wartości oraz upowszechnianie i promocja dorobku gminnej kultury i sztuki w kraju i za granicą,

b) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,

c) prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie zdrowego stylu życia,

d) prowadzenie działalności bibliotecznej oraz upowszechnianie czytelnictwa,

e) prowadzenie regionalnej izby pamięci oraz udostępnianie historycznych dóbr kultury.

§ 7. 1. Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury i Sportu należy zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki i jej ochrona poprzez:

a) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,

b) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie historycznych dóbr kultury,

c) integrowanie społeczności lokalnych Gminy poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania narodowych, etnicznych, regionalnych, środowiskowych wartości kulturowych,

d) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

e) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego artystycznego,

f) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i sportowych,

g) prowadzenie klubów artystycznych i filii bibliotecznych,

h) rozbudzanie i wspomaganie aktywności kulturalnej w gminie,

i) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze i sporcie,

j) prowadzenie zespołowych i indywidualnych form aktywności twórczej,

k) prowadzenie doskonalenia zawodowego, szkoleń, warsztatów, działalności instruktażowo – metodycznej, konsultacji i poradnictwa dla pracowników instytucji kultury w zakresie zadań statutowych GOKiS

l) wspieranie i fachowa pomoc dla inicjatyw kulturalnych mieszkańców,

ł) współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury, sztuki i sportu,

m) koordynowanie działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalno-sportowych,

n) organizacja imprez artystycznych i rozrywkowych,

o) udostępnianie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych oraz popularyzacja książki i czytelnictwa, wynikająca z potrzeb miejscowego środowiska (wystawy, kiermasze, konkursy itp.),

p) gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

r) powadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,

s) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

t) wdrażanie nowoczesnych systemów informacji w celu umożliwienia szybkiego i łatwego dostępu do korzystania ze środków masowej komunikacji.

2. Zadania określone w ust. 1 Ośrodek Kultury i Sportu realizuje poprzez:

a) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej,

b) zespołowego uczestnictwa w kulturze,

c) organizację różnych form zajęć kulturalnych i sportowych w sekcjach, kołach i pracowniach tematycznych,

d) organizację imprez kulturalno-sportowych mających na celu popularyzację celów statutowych, a w szczególności: wieczorów literackich, koncertów, przeglądów, festiwali, rajdów, wycieczek, wystaw, konkursów w różnych dziedzinach sztuki i sportu oraz dyskotek,

e) promocję lokalnych artystów,

f) organizację wypoczynku letniego i zimowego,

g) utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej,

h) popularyzację walorów rekreacji ruchowej,

i) prowadzenie pływalni krytej,

j) współpracę z miastami partnerskimi Gminy Kąty Wrocławskie w zakresie statutowych działań.

3. Ośrodek Kultury i Sportu może prowadzić, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności, polegającej na:

a) wynajmowaniu pomieszczeń oraz obiektów sportowych na cele kulturalne, handlowe i usługowe oraz na doraźne potrzeby organizacji społecznych,

b) wypożyczanie sprzętu i wyposażenia,

c) wynajem terenu na stoiska promocyjne i handlowe,

d) usługi reklamowe,

e) prowadzeniu małej gastronomii i drobnego handlu,

f) prowadzeniu działalności wydawniczej,

g) organizowaniu na zlecenie innych podmiotów imprez rozrywkowych i kulturalno-sportowych,

4. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 3 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

III. Zarządzanie i organizacja

§ 8. Bezpośredni nadzór na działalnością Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 9. 1. Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, podnosząc pełną odpowiedzialność za całokształt jego działalności.

2. Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

3. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do zatrudnionych pracowników.

4. W GOKiS tworzy się stanowisko Zastępcy Dyrektora.

5. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor.

6. Szczegółowy zakres zadań i uprawnień Zastępcy Dyrektora ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym GOKiS.

7. W przypadku nieobecności Dyrektora, pracą Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu kieruje zastępca, a przypadku jego nieobecności wyznaczony pracownik.

§ 10. 1. Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu może za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie powołać Radę Kultury jako swój organ doradczy.

2. Szczegółowy tryb pracy Rady Kultury określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 11. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

a) kierowanie bieżącą działalnością,

b) reprezentowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na zewnątrz,

c) zarządzanie majątkiem Ośrodka Kultury i Sportu,

d) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

e) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,

f) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,

g) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,

h) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację bieżących zadań własnych.

§ 12. Szczegółową organizację wewnętrzną Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

IV.  Gospodarka finansowa

§ 13. 1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz niniejszym Statucie.

2. GOKiS gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia i prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

3. GOKiS może zbywać środki trwałe stosując się odpowiednio do przepisów dotyczących przedsiębiorstw państwowych.

§ 14. 1. Podstawą gospodarki finansowej GOKiS jest plan finansowy sporządzany przez dyrektora, który w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie.

2. GOKiS pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

3. Źródłami finansowania GOKiS są:

1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,

2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

3) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa i jednostki samorządu terytorialnego, w tym środki przekazane przez organizatora dotacji:

a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów,

4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,

5) darowizny, spadki i zapisy,

6) inne źródła dozwolone prawem.

§ 15.       

1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, może w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za niektóre swoje usługi oraz prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2. Dochody z opłat oraz z działalności gospodarczej przeznaczane są na cele statutowe Ośrodka Kultury i Sportu.

§ 16. 1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązań z uzyskiwanych przychodów.

2. Przychodami Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu są: wpływy z prowadzonej działalności, w tym z opłat za usługi oraz ze sprzedaży składników majątku ruchomego a także najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje, darowizny i środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych, wpływy z prowadzonej działalności, wpływy z zakładów pracy, instytucji, organizacji oraz z innych źródeł.

V. Postanowienia końcowe

§ 17. 1. Statut Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu nadaje uchwałą Rada Miejska w Kątach Wrocławskich.

2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

 

uzasadnienie

Zapisy zmieniające dotychczasowy statut podyktowane są koniecznością dostosowania postanowień statutowych do przepisów wynikających z ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej tj. Dz.U. z 2017r. poz. 862 oraz uszczegółowienie źródeł pozyskiwania przychodów tj.:

a)      wypożyczanie sprzętu i wyposażenia,

b)      wynajem terenu na stoiska promocyjne i handlowe,

c)      usługi reklamowe,

oraz sposobu finansowania GOKiS tj :

a)      dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

b)      dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

 

Ponadto zmiany statutowe pozwolą na poszerzenie zakresu działalności Ośrodka o filie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz prowadzenie pływalni krytej.

Opracowanie nowego statutu GOKiS w Kątach Wrocławskich ma na celu zwiększenie przejrzystości, doprecyzowania zapisów w zakresie organizacji, zarządzania i kierunków działania instytucji kultury.

 

 

 

Załączniki do pobrania

1 XXXIV-447-17..pdf (PDF, 27KB) 2017-10-05 13:45:20 60 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 05-10-2017 13:45:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Wojciechowski 28-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 05-10-2017 13:45:20